"fees" po polsku

EN

"fees" - polskie tłumaczenie

volume_up
fees {l.mn.}
volume_up
fee {rzecz.}

EN fees
volume_up
{liczba mnoga}

fees (też: fares, charges)
volume_up
opłaty {niemęskoos.}
Bank fees vary widely from bank to bank and from country to country.
Opłaty bankowe różnią się znacznie, zarówno między bankami, jak i między krajami.
Our aim is to see fees which have clear and verifiable benefits to consumers.
Naszym celem jest dostrzec opłaty, które mają jasne i weryfikowalne korzyści dla klientów.
There are sometimes very high transaction fees for cashing a cheque from another EU country.
Opłaty transakcyjne za realizację czeku z innego kraju UE są czasem bardzo wysokie.
fees (też: contributions)
volume_up
składki {niemęskoos.}

Synonimy (angielski) dla "fee":

fee
English

Przykłady użycia - "fees" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThis economic blockade should be dismantled and the visa fees should be lowered.
Ta blokada ekonomiczna powinna być zniesiona, koszty wiz powinny być obniżone.
EnglishI want to reiterate that I am talking about fees and not about bank interest.
Chciałbym wyraźnie zaznaczyć, że nie mówię tu ani o opłatach ani o odsetkach bankowych.
EnglishThis appropriation covers membership fees to fora for the exchange of experience.
Środki te są przeznaczone na pokrycie składek członkowskich w forach wymiany doświadczeń.
EnglishThis is precisely the difficulty we have with this issue of interchange fees.
Taką właśnie mamy trudność w przypadku wielostronnych opłat za wymianę.
EnglishYou only pay for your purchases, applicable taxes, and delivery fees.
Ponosisz wyłącznie koszty zakupów, obowiązujących podatków i opłat za dostawę.
EnglishThere are no fees for suspending and renewing the operation of a company.
Zgłaszanie informacji o zawieszeniu i wznowieniu działalności firmy jest zwolnione z opłat.
EnglishWe have now reached the second stage in the process of reducing roaming fees for voice telephony.
Osiągnęliśmy drugi etap procesu obniżania cen roamingu w telefonii głosowej.
EnglishIn spite of deposit fees, much of this trash leading out to the sea will be plastic beverage bottles.
Choć producenci napojów płacą za składowanie butelek, dużo z nich trafia do morza.
EnglishThe tax levied on means of transport is also governed by the Local Taxes and Fees Act.
Podatek od środków transportowych także podlega przepisom ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
EnglishMy cousin ran out of school fees, and she's really smart. ~~~ I was paying her school fees.
Kuzynce skończyły się pieniądze na czesne, jej też pomagałam.
EnglishMy second point, Mrs Bowles, is that we need clarification on multilateral interchange fees.
Pani poseł Bowles! Chcę też powiedzieć, że musimy wyjaśnić kwestię wielostronnych opłat za wymianę.
EnglishImpose limits on what credit card companies can charge in interest and on what they can charge in fees.
Nałóżmy ograniczenia na limity na kartach kredytowych oraz ile firmy mogą na tym zarabiać.
EnglishThere has also been the matter of interchange fees, which deserves to be tackled.
Na uwagę zasługuje też kwestia opłat za wymianę.
EnglishFirstly, on visa fees, which many of you have mentioned.
Pierwsza dotyczy opłat wizowych, o których wielu z państwa wspominało.
EnglishThe Local Taxes and Fees Act governs property tax.
Podatek od nieruchomości regulowany jest przez ustawę o podatkach i opłatach lokalnych.
EnglishAlso, in the absence of interchange fees there is a risk that the costs would be borne by consumers.
W razie nieobecności prowizji·interchange istnieje ryzyko ponoszenia tych kosztów przez konsumentów.
English1) on fees payable to the European Medicines Agency.
1) w sprawie opłat wnoszonych na rzecz Europejskiej Agencji ds.
EnglishFortunately fees for such permits have been prohibited.
Na szczęście zakazano pobierania opłat za takie zezwolenia.
EnglishFees will be charged if the amount per customer and transaction exceeds CYP 1,000 for banknotes and CYP 50 for coins.
banki i spółdzielnie kredytowe będą bezpłatnie wymieniać funty cypryjskie po stałym kursie.
EnglishThey have introduced high, prohibitive fees. Nobody is waiting for you in Europe, nobody wants you there.
W Europie nikt na was nie czeka, nikt was tam nie chce.