EN feedback
volume_up
{rzeczownik}

1. ogólne

feedback (też: opinions, assertions)
volume_up
opinie {niemęskoos.}
If you have feedback or questions about autocomplete, you can post them in the Google Web Search Help Forum.
Opinie i pytania dotyczące autouzupełniania możesz opublikować na Forum pomocy wyszukiwarki Google.
We're always happy to hear your feedback, but please be constructive.Be prepared to fight abuse.
Zawsze chętnie poznamy Twoją opinię, ale prosimy o konstruktywne wypowiedzi.Przygotuj ~~~ się na walkę z nadużyciami.
I need to feed a few thousand to the kids, get some feedback.
Muszę to rozdać paru tysiącom dzieciaków, usłyszeć opinie...
feedback (też: performance, returns, scores)
volume_up
wyniki {niemęskoos.}
feedback (też: reactions, responses)
volume_up
reakcje {niemęskoos.}
We have also received positive feedback in relation to the trade agreement with Central America, where new markets are also opening up, for example in the dairy sector.
Otrzymaliśmy również pozytywną reakcję zwrotną w przypadku umowy handlowej z Ameryką Środkową, gdzie otwierają się nowe rynki, na przykład w sektorze mleczarskim.
The various feedbacks from the states on this matter prove once again the necessity of harmonising procedures on the status of refugees at European level.
Różne reakcje państw w tej kwestii udowadniają po raz kolejny, że istnieje konieczność zharmonizowania procedur dotyczących statusu uchodźców na szczeblu europejskim.
feedback
volume_up
odczucia {niemęskoos.}
Takie pętle to sprzężenie zwrotne.
It was a kind of unintended positive feedback loop between the way the people walked and the way the bridge began to move, that engineers knew nothing about.
Było to niezamierzone sprzężenie zwrotne pomiędzy chodem ludzi a ruchem mostu, nieznane dla inżynierów.
And then we do two other very important things that kind of help fill in this feedback loop: we help people understand in a little more detail what these values are and what they might indicate.
Robimy także dwie bardzo istotne rzeczy, które jakby zasilają sprzężenie zwrotne. ~~~ Ułatwiamy ludziom dokładniej zrozumieć czym są te wszystkie wartości i na co mogą wskazywać.
feedback (też: experience)
volume_up
wrażenia {niemęskoos.}
feedback (też: comments, notes)
volume_up
komentarze {niemęskoos.}
Should you wish to give us feedback on the site, please leave a comment in the survey box or contact us through our feedback form.
Jeżeli mają Państwo jakieś uwagi lub komentarze, prosimy o wypełnienie formularza „Jak ulepszyć ten portal?”
feedback
volume_up
informacje zwrotne {niemęskoos.}
Analysis and feedback from Member States show that the guidelines are working.
Zarówno analizy, jak i informacje zwrotne od państw członkowskich wskazują, że wytyczne są prawidłowe.
If an investigation lasts over 18 months, then feedback should be given to the supervisory committee.
Jeżeli dochodzenie trwa dłużej niż 18 miesięcy, należy przekazać informacje zwrotne Komitetowi Nadzoru.
We are analysing the feedback we gathered from the recent online public consultation.
Analizujemy informacje zwrotne, które zebraliśmy podczas poprzednich konsultacji publicznych przeprowadzonych przez Internet.
And this is valuable feedback that we can use to understand what's going on inside of ourselves.
I to jest wartościowa informacja zwrotna, którą możemy wykorzystać by dowiedzieć się co się w nas dzieje.

2. "from microphone"

Takie pętle to sprzężenie zwrotne.
It was a kind of unintended positive feedback loop between the way the people walked and the way the bridge began to move, that engineers knew nothing about.
Było to niezamierzone sprzężenie zwrotne pomiędzy chodem ludzi a ruchem mostu, nieznane dla inżynierów.
And then we do two other very important things that kind of help fill in this feedback loop: we help people understand in a little more detail what these values are and what they might indicate.
Robimy także dwie bardzo istotne rzeczy, które jakby zasilają sprzężenie zwrotne. ~~~ Ułatwiamy ludziom dokładniej zrozumieć czym są te wszystkie wartości i na co mogą wskazywać.

Przykłady użycia - "feedback" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishCustomers will also have an opportunity to provide feedback about your website.
Klienci będą też mieli możliwość wyrażenia swojej opinii o Twojej witrynie.
EnglishI hear very positive feedback from nearly every area of European industry.
Dobiega mnie bardzo pozytywny odzew niemal z każdej gałęzi przemysłu europejskiego.
EnglishSo this is actually the first time we've ever done live audience feedback to a performance.
A więc to był pierwszy raz kiedy dodaliśmy odpowiedź publiczności do przedstawienia.
EnglishWe look forward to receiving feedback from Parliament on the ideas that are set out.
Oczekujemy odpowiedzi Parlamentu dotyczącej nakreślonych tam idei.
EnglishWe would welcome Parliament's feedback on this communication.
Będziemy wdzięczni za informację zwrotną od Parlamentu dotyczącą tego komunikatu.
EnglishAnd I want to convince you the brain does make predictions of the sensory feedback it's going to get.
Chcę was przekonać, że mózg przewiduje, jaka czuciową informację zwrotną otrzyma.
EnglishAnd with each version, kids get instant feedback about what works and what doesn't work.
Każda wersja daje dzieciom wgląd w to, co się sprawdza, a co nie.
EnglishI would also like to thank you for the positive feedback you have given on my efforts.
Chciałbym również podziękować za pozytywną ocenę moich starań.
EnglishYour arm or body moves, and you get sensory feedback from vision, from skin, from muscles and so on.
Porusza się ramię lub ciało, dostajemy informację zwrotną od wzroku, skóry, mięśni itd.
EnglishThe Agency will seek feedback on the level of satisfaction with the new procedure for veterinary medicines.
Agencja zbada poziom zadowolenia z nowej procedury dotyczącej leków weterynaryjnych.
EnglishAnd it then starts, and we get into this thing, and our personal feedback -- there's two things about it.
I tak się zaczyna, tak wpadamy. ~~~ A jeśli chodzi o informację zwrotną...
EnglishUnfortunately, it did not receive sufficient positive feedback from among my fellow Members.
Niestety nie spotkał się on wśród moich koleżanek i kolegów z wystarczająco pozytywnym oddźwiękiem.
EnglishThe European Parliament has been a key player in this process and has given us invaluable feedback.
Parlament Europejski był kluczowym podmiotem w tym procesie i dostarczył nam bezcennych opinii.
EnglishWithout this feedback we are doomed to work in a vacuum.
Bez tego typu informacji zwrotnych jesteśmy skazani na pracę w próżni.
EnglishSince then, there has been no feedback from the GCC side at all.
Od tej pory ze strony Rady Współpracy Państw Zatoki Perskiej nie otrzymaliśmy żadnych informacji zwrotnych.
EnglishThere should be a snowball effect, a positive feedback, such that the more names we have, the more we get.
To da efekt kuli śnieżnej, sprzężenia zwrotnego, w którym im więcej nazwisk, tym więcej osiągamy.
EnglishWhile we can control emissions, we have no control over such positive feedback on the planetary system.
Chociaż możemy kontrolować emisje, nie mamy kontroli nad taką pozytywną reakcją systemu planetarnego.
EnglishInduction of such tumours is consistent with pharmacology-related endocrine feedback alterations.
Indukcja takich nowotworów jest związana z farmakologicznymi zaburzeniami hormonalnego sprzężenia zwrotnego.
EnglishWe don't get that kind of constant feedback in real life.
W prawdziwym życiu nie dostajemy nieustannie tyle dobrego.
EnglishMoreover, there has already been positive feedback on what has already been achieved by way of visa facilitation.
Ponadto już pojawiły się pozytywne skutki ułatwień w wydawaniu wiz.