EN favorable
volume_up
{przymiotnik}

favorable (też: advantageous, beneficial, benign, favored)
volume_up
korzystny {przym. m.}
The favorable response rate, by indication, at the end of caspofungin therapy was as follows in the MITT
W analizie MITT na zakończenie leczenia kaspofunginą korzystny współczynnik odpowiedzi na leczenie według wskazań był następujący:
And 1858 in Japan was the year when Japan had to sign the Harris Treaty and accept trade on favorable condition for the U.S.
Rok 1858 w Japonii, był rokiem, w którym Japonia była zmuszona do podpisania Traktatu Harrisa i zaakceptować handel warunkach, które były korzystniejsze dla USA.
favorable (też: favourable, sympathetic)
volume_up
przychylny {przym. m.}
This Directive does not prevent the application of national legislation or administrative arrangements providing for more favorable treatment.
Dyrektywa ta nie zapobiega stosowaniu przepisów krajowych bądź środków administracyjnych w celu zapewnienia bardziej przychylnego traktowania.
favorable (też: beneficial, favourable, propitious)
volume_up
sprzyjający {przym. m.}
Shadows, high contrasts and backlit scenes all make identification and recognition more difficult compared to when lighting conditions are more favorable.
Cienie, wysoki kontrast i podświetlenie sceny sprawiają, że identyfikacja i rozpoznawanie są o wiele trudniejsze niż wtedy, gdy warunki oświetleniowe są bardziej sprzyjające.
favorable (też: conducive)
volume_up
sprzyjający {przym. m.} (czemuś)
Shadows, high contrasts and backlit scenes all make identification and recognition more difficult compared to when lighting conditions are more favorable.
Cienie, wysoki kontrast i podświetlenie sceny sprawiają, że identyfikacja i rozpoznawanie są o wiele trudniejsze niż wtedy, gdy warunki oświetleniowe są bardziej sprzyjające.

Synonimy (angielski) dla "favorable":

favorable
favor

Przykłady użycia - "favorable" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishJehovah, thou hast been favorable unto thy land; Thou hast brought back the captivity of Jacob.
Przedniejszemu śpiewakowi synom Korego psalm.
EnglishOtherwise, they would be at a temperature of minus 150, which is certainly not favorable for developing life, at least of the kind we know.
Inaczej żyłyby w temperaturze minus 150 stopni, co nie sprzyja rozwojowi życia, przynajmniej typu ziemskiego.
EnglishHe prayeth unto God, and he is favorable unto him, So that he seeth his face with joy: And he restoreth unto man his righteousness.
Będzie się modlił Bogu, i przyjmie go łaskawie, i ogląda z weselem oblicze jego, i przywróci człowiekowi sprawiedliwość jego;
Englishin favorable circumstances
EnglishThis Directive does not prevent the application of national legislation or administrative arrangements providing for more favorable treatment.
Dyrektywa ta nie zapobiega stosowaniu przepisów krajowych bądź środków administracyjnych w celu zapewnienia bardziej przychylnego traktowania.
EnglishAnd 1858 in Japan was the year when Japan had to sign the Harris Treaty and accept trade on favorable condition for the U.S.
Rok 1858 w Japonii, był rokiem, w którym Japonia była zmuszona do podpisania Traktatu Harrisa i zaakceptować handel warunkach, które były korzystniejsze dla USA.
EnglishThis is not only for the purpose of avoiding difficult lighting situations, but also to ensure that persons or objects are captured at a favorable angle.
Nie chodzi tylko o to, aby uniknąć niesprzyjających warunków oświetlenia, ale także o to, aby obserwowane osoby i obiekty widoczne były pod odpowiednim kątem.
EnglishShadows, high contrasts and backlit scenes all make identification and recognition more difficult compared to when lighting conditions are more favorable.
Cienie, wysoki kontrast i podświetlenie sceny sprawiają, że identyfikacja i rozpoznawanie są o wiele trudniejsze niż wtedy, gdy warunki oświetleniowe są bardziej sprzyjające.
EnglishThe proportion of patients with a favorable clinical response assessment at posttreatment visit in the clinical MITT population is shown below:
Stosunek pacjentów z pozytywną odpowiedzią kliniczną oszacowaną po leczeniu w populacji klinicznej, w której zmodyfikowaną analizę zgodną z zaplanowanym leczeniem, przedstawiono poniżej: