EN fall
volume_up
{rzeczownik}

1. ogólne

fall (też: decline, dip, downgrade, downturn)
The economic and financial crisis also brought a sharp fall in world trade.
Kryzys gospodarczy i finansowy spowodował także ostry spadek światowego handlu.
It resulted in a significant fall in the prices of calls offered by competing operators.
Efektem był znaczny spadek cen połączeń oferowanych przez konkurujących operatorów.
- (SK) The dramatic fall in global demand for cars has also affected Europe.
- (SK) Dramatyczny spadek popytu na samochody dotknął również Europę.
Its fall in the middle of its presidential term was unprecedented.
Jego upadek na półmetku prezydencji był bezprecedensowy.
The fall of the Berlin wall also brought down the wall separating a Europe divided by the Cold War.
Upadek muru berlińskiego to również upadek muru, który podzielił Europę wskutek zimniej wojny.
The fall of the Wall marked the start of the real Europe.
Upadek muru zapoczątkował budowanie prawdziwej Europy.
fall (też: falling)
even the earth with its compulsion to take unto itself all that falls must know that falling is absurd,
nawet ziemia przymuszona by na siebie brać wszystko co spada, musi wiedzieć, że absurdalne jest spadanie,

2. Amerykański angielski

fall (też: autumn)
Here's what happened last fall that has really unnerved the researchers.
Oto co stało się zeszłej jesieni, co doprawdy wytrąciło z równowagi badaczy.
In the fall of 2010, a friend from Guatemala sent Octavio a link to the TEDTalk.
Na jesieni 2010 roku, przyjaciel z Gwatemali posłał do Octavio link do TEDTalk, który on pokazał Javierowi.
The Arab Spring is heading into fall and is moving into winter.
Arabska Wiosna zmierza ku jesieni i dalej ku zimie.

Przykłady użycia - "fall" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishIn Poland, about 100 000 people fall victim to cancer every year, and 70 000 die.
W Polsce każdego roku około 100 tysięcy osób zapada na raka, a 70 tysięcy umiera.
EnglishIf the Council fails to tackle this problem, it will fall short of its obligations.
Jeżeli Rada nie rozwiąże tego problemu, to nie wywiąże się ze swoich zobowiązań.
EnglishOver the last 45 years it has remained stable, with only a small fall-off of 14%.
Przez ostatnich 45 lat utrzymywał się on na stałym poziomie, z lekkim spadkiem o 14%.
EnglishThese are measures which should fall under the second pillar and cohesion policy.
To są działania, które powinny być w drugim filarze i w polityce spójności.
EnglishLet us not fall into trying to outdo each other to find out who is the most European.
Nie ulegajmy próbom udowodnienia sobie nawzajem, kto jest najbardziej europejski.
Englishto shake out the ashes and damp the draft before he came upstairs to fall into bed --
by wytrząsnąć popiół, stłumić ciąg potem wracał na górę, rzucić się na łóżko -
EnglishHe was giving a presentation at the Fall Joint Computer Conference in 1968.
Robił prezentacje na Jesiennej Konferencji Połączonych Komputerów w 1968 roku.
EnglishThe greatest burden would fall on the weaker economies of the new Member States.
Największe obciążenie jednak poniosłyby słabsze gospodarki nowych państw członkowskich.
EnglishIndeed, it is the last of these proposals that we need to fall in line with.
Tak naprawdę powinniśmy zastosować się do ostatniej z tych trzech propozycji.
EnglishThe fall-out from the financial crisis is still very much evident in Iceland.
W Islandii nadal są bardzo widoczne przykre następstwa kryzysu finansowego.
EnglishMedicines that may cause your blood sugar level to fall (hypoglycaemia) include:
Do leków, które mogą powodować zmniejszenie stężenia cukru (hipoglikemia) we krwi należą:
Englishdrowsiness, difficulties to fall asleep (insomnia), nervousness, vertigo,
senność, trudności w zasypianiu (bezsenność), nerwowość, zawroty głowy pochodzenia
EnglishA fall in the amount of haemoglobin in the blood (the substance in the red blood cells)
Zmiejszenie zawartości hemoglobiny we krwi (substancji w krwinkach czerwonych)
EnglishJacques Delors once said: 'One cannot fall in love with a Single Market'.
Jacques Delors powiedział kiedyś: "W jednolitym rynku nie można się zakochać”.
EnglishThose cases do not fall by the wayside, but are sent in the right direction.
Te sprawy nie są odkładane na bok, ale przesyłane w odpowiednim kierunku.
EnglishThis is the case for Frontex and Eurojust, two agencies that fall within our priorities.
Dotyczy to Frontexu i Eurojustu, czyli dwóch agencji objętych naszymi priorytetami.
EnglishI know how many families would fall into poverty if the fathers lost a job in the mines.
Wiem, jak wiele rodzin popadłoby w ubóstwo, gdyby ojcowie stracili pracę w kopalni.
Englishthe number of white cells and red cells in the blood may fall, the number of platelets
możliwe zmniejszenie liczby krwinek białych i czerwonych, możliwe zmniejszenie liczby
EnglishProlonged contact with water could cause the system to malfunction or fall off.
Dłuższy kontakt z wodą może spowodować nieprawidłowe działanie systemu lub jego odklejenie.
EnglishWe have a responsibility to ensure that events in this country do not 'fall off the radar'.
Mamy obowiązek zadbać, aby wydarzenia w tym kraju "nie zniknęły z pola widzenia”.