"failure" po polsku

EN

"failure" - polskie tłumaczenie

EN failure
volume_up
{rzeczownik}

Ireland symbolises the failure of neoliberalism; it symbolises the failure of deregulation.
Irlandia jest symbolem niepowodzenia neoliberalizmu; symbolizuje niepowodzenie deregulacji.
The failure of the programme contributes to the wider eurozone financial instability.
Niepowodzenie programu prowadzi do zwiększenia niestabilności finansowej strefy euro.
He is certainly responsible for the failure of the Orange Revolution.
Na pewno ponosi on odpowiedzialność za niepowodzenie pomarańczowej rewolucji.
And of course, it really doesn't have that much to do with what went wrong because cancer is a failure of the system.
. ~~~ Ponieważ rak jest awarią całego systemu.
Always have ordinary syringes available in case of pump interruption or failure. lp
Zawsze nale y mie przy sobie zwykł strzykawk na wypadek zatrzymania lub innej awarii pompy.
(-40°F) but also power up at that temperature following a power failure.
(-40°F), ale także uruchamianie w tej temperaturze, po awarii zasilania.
failure (też: bankruptcy, flop, washout)
volume_up
plajta {f.} [pot.]
But that's probably going to end in failure, so we need to be a bit more focused.
Ale to raczej zakończy się klęską, więc musimy się bardziej skoncentrować.
The failure of the euro is nothing to do with speculation.
Klęska euro nie ma nic wspólnego ze spekulacją.
Do they not understand that a political union built without popular support is likely to end in failure?
Czy nie rozumieją, że unia polityczna budowana bez poparcia ludności raczej zakończy się klęską?
failure (też: defeat, fail, discomfiture)
This is not a failure of business models: it is a failure of the whole economic system.
To nie jest porażka modelu biznesowego: to porażka całego systemu gospodarczego.
The failure of the Irish economy would not only be a failure for Europe, but would be a failure of Europe.
Upadek gospodarki Irlandii byłby nie tylko porażką Europy, ale i upadkiem Europy.
Srebrenica was a collective failure of the international community, the EU included.
Masakra w Srebrenicy była zbiorową porażką wspólnoty międzynarodowej, łącznie z UE.
failure (też: nerd, numpty)
volume_up
nieudacznik {m.} [pot.]
The people of my country will not accept an unelected failure or anybody else taking precedence over our Queen.
Mieszkańcy mojego kraju nie zgodzą się, aby jakiś nieudacznik czy ktokolwiek inny miał pierwszeństwo przed naszą królową.

Synonimy (angielski) dla "failure":

failure

Przykłady użycia - "failure" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishPulmonary arterial hypertension patients with concomitant left ventricular failure
Pacjenci z nadciśnieniem płucnym ze współistniejącą niewydolnością lewej komory
EnglishZidovudine concentrations are increased in patients with advanced renal failure.
Stężenia zydowudyny są podwyższone u pacjentów z zaawansowaną niewydolnością nerek.
EnglishTreatment of prepubertal children with growth failure associated with chronic renal
Leczenie dzieci przed pokwitaniem z zaburzeniami wzrostu spowodowanymi przewlekłą
EnglishCardiac disorders Uncommon: myocardial infarction*, heart failure, palpitations
Zaburzenia serca Niezbyt czesto: zawal serca *, niewydolnosc serca, kolatanie serca
EnglishMany of us have criticised America in the past for its failure to work with others.
Wielu z nas w przeszłości krytykowało Amerykę za nieumiejętność pracy z innymi.
EnglishIn chronic renal failure patients Silapo has not to be administered subcutaneously.
U pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek Silapo nie wolno podawać podskórnie.
EnglishZidovudine concentrations are increased in patients with advanced renal failure.
Stężenie zydowudyny w osoczu wzrasta u pacjentów z zaawansowaną niewydolnością nerek.
EnglishOn the minus side, I would mention the failure to implement patient mobility.
Jeśli chodzi o minusy, chciałbym wspomnieć o niewprowadzeniu mobilności pacjentów.
EnglishSo it was not a failure to recognise; I met, indeed, with a gentleman last night.
Tak więc to nie był brak uznania; istotnie, zeszłego wieczoru spotkałam się z Panem.
EnglishAdditional signs may include myoglobinuria (rhabdomyolysis) and acute renal failure.
Ponadto, może wystąpić mioglobinuria (rabdomioliza) i ostra niewydolność nerek.
Englishto a failure of the circulatory system (shock) leading to medical emergency
niewydolności układu krążenia (wstrząs) wymagającej pilnej interwencji medycznej,
Englishmay indicate serious conditions such as liver failure, which may be fatal,
(wystąpienie żółtego zabarwienia skóry lub oczu), które mogą prowadzić do zgonu,
EnglishThat is a form of torture, that is murder and a total failure of the duty to protect.
Można to określić jako tortury, tj. morderstwo i zaniechanie obowiązku ochrony.
EnglishAfter the failure of the Copenhagen conference, we are at last hoping to move forwards.
Po niepowodzeniu konferencji kopenhaskiej mamy w końcu nadzieję na jakiś postęp.
EnglishElevated endogenous FSH levels are indicative of primary testicular failure.
Zwiększone stężenie endogennego FSH wskazuje na pierwotną niewydolność jąder.
EnglishLong-term treatment of children with growth failure due to inadequate endogenous growth
Długotrwałe leczenie dzieci z zaburzeniami wzrostu spowodowanymi nieprawidłowym
EnglishRare: liver cirrhosis, liver failure Skin and subcutaneous tissue disorders:
Rzadko: marskość wątroby, niewydolność wątroby Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:
EnglishCirculatory failure Respiratory, thoracic and mediastinal disorders Common:
Niewydolność krążenia Zaburzenia oddychania, klatki piersiowej i śródpiersia Często:
EnglishSecondary prevention after acute myocardial infarction and with heart failure
Prewencja wtórna po ostrym zawale mięśnia sercowego z niewydolnością serca
EnglishIncrease in serum creatinine level and/ or acute renal failure have been observed.
Obserwowano podwyższenie stężenia kreatyniny w surowicy i(lub) ostrą niewydolność nerek.