"to facilitate" po polsku

EN

"to facilitate" - polskie tłumaczenie

EN to facilitate
volume_up
[facilitated|facilitated] {czasownik}

We must facilitate access to European markets and allow greater mobility.
Musimy ułatwić dostęp do europejskich rynków i umożliwić zwiększenie mobilności.
We need to facilitate the cooperation between Member States on a daily basis.
Musimy ułatwić codzienną współpracę między państwami członkowskimi.
We have a new External Action Service, which should facilitate this work.
Mamy nowe Służby Działań Zewnętrznych, co powinno ułatwić to zadanie.
We must facilitate access to European markets and allow greater mobility.
Musimy ułatwić dostęp do europejskich rynków i umożliwić zwiększenie mobilności.
We want to facilitate, on our part, this important objective.
Z naszej strony chcemy umożliwić realizację tego istotnego celu.
The score line is only to facilitate breaking for ease of swallowing and not to divide into equal doses.
Linia podziału ma umożliwić przełamanie w celu łatwiejszego połknięcia, a nie podział na równe dawki.

Przykłady użycia - "to facilitate" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishWe hope in this way to facilitate further the development of this important industry.
Mamy nadzieję, że w ten sposób ułatwimy dalszy rozwój tego istotnego przemysłu.
EnglishThis would facilitate a reduction in the EU's overall energy dependence.
Byłby to sposób na łatwiejsze ograniczenie ogólnej zależności energetycznej UE.
EnglishAt the same time they should facilitate and promote physical activity for students.
Jednocześnie powinny ułatwiać i promować wśród uczniów aktywność fizyczną.
EnglishState aid to facilitate the closure of uncompetitive coal mines (debate)
Pomoc państwa ułatwiająca zamykanie niekonkurencyjnych kopalń węgla (debata)
EnglishAll this is absolutely false, and is solely intended to facilitate a massacre.
To wszystko jest całkowitą nieprawdą i ma na celu ułatwienie masakry.
EnglishThe cartridge contains a glass ball to facilitate the re-suspension.
Wkład zawiera szklaną kulkę umożliwiającą przywrócenie insulinie postaci zawiesiny.
EnglishThe mission will continue to help wherever it can to facilitate contact with the authorities.
Misja w miarę możliwości będzie nadal nieść pomoc, by ułatwiać kontakt z władzami.
EnglishThis would facilitate mass immigration from impoverished countries in North Africa.
Ułatwiłoby to masową imigrację z zubożałych państw Afryki Północnej.
EnglishAll of these make a helpful contribution which will facilitate the application of this statute.
Wszystkie te ustalenia stanowią użyteczny wkład i ułatwią stosowanie tego statutu.
EnglishYou can count on our support to promote and facilitate your work.
Możecie liczyć na nasze poparcie w zakresie propagowania i ułatwiania waszej pracy.
EnglishA European law of the Council may establish the measures necessary to facilitate such protection.
Ustawa europejska Rady może ustanowić środki niezbędne do ułatwienia tej ochrony.
EnglishThis would also facilitate and stimulate tourism and the free movement of transport and people.
Ponadto ułatwi to i ożywi turystykę oraz swobodny przepływ transportu i osób.
EnglishFirstly, the European Union must support and facilitate the processes of democratic change.
Po pierwsze, Unia Europejska musi wspierać i ułatwiać procesy demokratycznych przemian.
EnglishMore needs to be done to facilitate the participation of women in the labour market.
Należy w większym stopniu ułatwiać kobietom udział w rynku pracy.
EnglishThis is unacceptable, and legal loopholes must not be allowed to facilitate it.
Taka sytuacja jest niedopuszczalna i nie możemy tolerować luk prawnych ułatwiających te działania.
EnglishAll of this must facilitate growth and the ability to create jobs.
Wszystko to musi ułatwiać wzrost i możliwość tworzenia nowych miejsc pracy.
EnglishThis will facilitate the adoption of UCITS IV modifications in a single reading.
Ułatwi to przyjęcie zmian UCITS IV w ramach jednego czytania.
EnglishOne of its purposes is to facilitate the rapid transfer of complaints to the competent body.
Jednym z jej celów jest wspomaganie szybkiego przekazywania skarg do właściwych organów.
EnglishSo if you want to address it, the goal is to facilitate interaction with people of other races.
Jeśli chce się mu przeciwdziałać trzeba uprościć obcowanie ze sobą ludzi różnych ras.
Englishshall endeavour to facilitate cohesion and consensus within the European Council;
ułatwia osiąganie spójności i konsensu w Radzie Europejskiej,