"extension" po polsku

EN

"extension" - polskie tłumaczenie

EN extension
volume_up
{rzeczownik}

  1. ogólne
  2. Medycyna
  3. Fizyka
  4. IT

1. ogólne

extension (też: dilatation)
Temporary Committee on Climate Change (extension of term of office): see Minutes
Komisja tymczasowa ds. zmian klimatycznych (przedłużenie mandatu): patrz protokół
Extension of the Eurosystem’s cooperation programme with the Central Bank of Egypt
Przedłużenie programu współpracy między Eurosystemem a bankiem centralnym Egiptu.
Extension of the EC-USA agreement for scientific and technological cooperation (
Przedłużenie umowy o współpracy naukowej i technicznej między WE a Stanami Zjednoczonymi (
extension (też: suffix)
extension (też: expansion)
Mr President, as we know, this report calls for an extension of the Prüm Treaty into the fight against cross-border terrorism.
Panie przewodniczący! Sprawozdanie to wzywa do rozciągnięcia traktatu z Prüm na walkę z transgranicznym terroryzmem.
extension (też: addition)
extension
extension

2. Medycyna

extension (też: traction)
volume_up
wyciąg {m.} [med.]

3. Fizyka

extension

4. IT

extension (też: add-on)
volume_up
rozszerzenie {n.} [komp.]
Development of Schengen cooperation and extension of the Schengen area
Rozwój współpracy w ramach Schengen i rozszerzenie strefy Schengen
We fought for the extension of the Ottawa Convention to all types of mines.
Walczyliśmy o rozszerzenie konwencji z Ottawy na wszystkie typy min.
The extension of Schengen to the east is for the moment the latest of these damaging decisions.
Rozszerzenie strefy Schengen na wschód to obecne najnowsza z tych szkodliwych decyzji.

Przykłady użycia - "extension" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishSo that's the concept here for how we think this life extension ability exists.
To pojęcie pomaga nam zrozumieć istnienie zdolności organizmów do wydłużania życia
EnglishFurthermore, an extension of IMI to all regulated professions is envisaged.
Przewiduje się, że system IMI obejmie w przyszłości wszystkie zawody regulowane.
EnglishIndeed, as things stand at the moment, we refuse to grant an extension.
Rzeczywiście, tak jak rzeczy się obecnie mają, odmawiamy udzielenia absolutorium.
EnglishIt can do this by granting an extension to the Farm Waste Management Scheme.
Może to uczynić przedłużając termin Programu gospodarki odpadami rolnymi.
EnglishThey trained 35,000 health extension workers to deliver care directly to the people.
Wytrenowali 35,000 pracowników ochrony zdrowia by nieśli ludziom pomoc.
EnglishFor this reason, we want to remove these options for further extension of the derogations.
W związku z tym, chcemy usunięcia możliwości dalszego przedłużenia odstępstw.
EnglishAn independent TV station has had its licence extension refused. This is PRO TV.
Niezależnej stacji telewizyjnej odmówiono przedłużenia licencji na nadawanie, chodzi o PRO TV.
EnglishThis proposal concerns mostly the extension of the fund to disasters other than natural ones.
Dotyczy on przede wszystkim rozszerzenia funduszu na klęski inne niż żywiołowe.
EnglishI think a great example of this is Ethiopia's new health extension program.
Sądzę, że doskonałym przykładem jest nowy program zdrowia w Etiopii.
EnglishArava was not as effective as methotrexate in the extension study.
Preparat Arava wykazał mniejszą skuteczność niż metotreksat w przedłużonym badaniu.
EnglishSubsequent episodes of HAE were treated in an open label extension.
Kolejne epizody HAE leczono w badaniu dodatkowym prowadzonym metodą otwartą.
EnglishThe rapporteur, Mr Marinescu, unreservedly agrees to an extension of the scope of the agreement.
Sprawozdawca Marian-Jean Marinescu wyraża pełne zadowolenie z rozszerzenia umowy.
EnglishWe are talking about the seventh extension of the special State aid regime.
Mówimy o siódmym przedłużeniu specjalnego programu pomocy państwa.
EnglishI voted against Amendment 39 in this report and, by extension, for Amendment 62.
Zagłosowałem przeciwko przedstawionej w sprawozdaniu poprawce 39, a co za tym idzie za poprawką 62.
EnglishI also support the extension of the types of mercury covered within the ban.
Popieram także poszerzenie listy rodzajów rtęci objętych zakazem.
EnglishThe extension of maternity leave from 14 to 20 weeks should be considered a fundamental right.
Wydłużenie urlopu macierzyńskiego z 14 do 20 tygodni należy uznać za prawo podstawowe.
EnglishTwenty-five patients completed the first study and entered an extension study.
Dwudziestu pięciu pacjentów zakończyło pierwszy etap badań i wzięło udział w rozszerzonym badaniu.
Englishsubjects who completed the pivotal study entered a long-term extension study.
pacjentów, którzy ukończyli badanie główne wzięło udział w przedłużonym, długoterminowym badaniu.
EnglishExtension beyond these periods should not take place without clinical re-evaluation of the patient.
Nie należy przedłużać wskazanego czasu leczenia bez ponownego badania pacjenta.
EnglishYou can use the extension to make a copy of the webpage available for offline viewing on your phone.
Możesz w ten sposób utworzyć kopię strony dostępną w trybie offline na telefonie.