EN to extend
volume_up
[extended|extended] {czasownik}

1. ogólne

A European law of the Council may extend this period.
Ustawa europejska Rady może przedłużyć ten okres.
The Governing Council also decided to extend the deadline for the signing of the Framework Agreement.
Rada Prezesów postanowiła także przedłużyć termin podpisania umowy ramowej.
For this reason, the Council has decided to extend the counter-piracy operation until December 2010.
Z tego powodu Rada zdecydowała się przedłużyć swoją operację walki z piractwem do grudnia 2010 roku.
(DE) Madam President, now I know how to go about changing and extending one's speaking time.
Teraz już wiem, jak można zmienić i wydłużyć czas wystąpienia.
The infusion duration may be extended up to 4 hours if vasomotor reactions are observed.
W przypadku zauważenia reakcji naczynioruchowych czas trwania infuzji można wydłużyć do 4 godzin.
The infusion duration may be extended up to 4 hours if vasomotor reactions are observed.
W przypadku zaobserwowania reakcji naczynioruchowych czas trwania infuzji można wydłużyć do 4 godzin.
to extend
volume_up
poszerzyć {czas.} (zwiększyć zasięg)
Above all, I welcome the fact that we have managed to further extend the rights of minors.
Przede wszystkim cieszy mnie fakt, że udało nam się dodatkowo poszerzyć prawa małoletnich.
We must therefore extend the idea of the family.
W związku z tym musimy poszerzyć pojęcie rodziny.
Ale Malta nie jest w stanie poszerzyć swojego terytorium.
to extend (też: to broaden)
volume_up
poszerzać [poszerzam|poszerzałbym] {czas. ndk} (zwiększyć zasięg)
I am certain that, knowing the determination of the European Parliament, we shall not stop at this point and we shall gradually act to extend these rights.
Jestem bowiem pewny, że, znając determinację Parlamentu Europejskiego, na tym nie poprzestaniemy i stopniowo będziemy te uprawnienia poszerzać.
This is why I want to stress that Latin America is a strategic partner with which Europe must extend its economic and cultural influence even further.
Dlatego chcę podkreślić, że Ameryka Łacińska jest partnerem strategicznym, z którym Europa musi jeszcze bardziej poszerzać oddziaływanie gospodarcze i kulturowe.
The Lisbon Strategy is also extending globally.
Strategia lizbońska poszerza się także na szczeblu światowym.
However, this lack of interest does not seem to extend to all areas.
Niemniej jednak ten brak zainteresowania nie rozciąga się na wszystkie dziedziny.
It is odd, for example, how the long arm of EU law does not automatically extend to on-line auctions.
Dziwne jest na przykład, dlaczego długie ramię prawa UE nie rozciąga się automatycznie na aukcje prowadzone on-line.
Violent extremism extends beyond the region.
Brutalny ekstremizm rozciąga się poza granice regionu.
It is used to kill cancer cells, shrink the size of the tumour, delay the growth of the tumour, and extend your survival.
Lek niszczy komórki rakowe, zmniejsza wielkość guza i opóźnia jego rozrost oraz wydłuża czas przeżycia pacjenta.
However, the European Parliament has adopted a proposal, for which we voted, extending aid until 2018.
Jednakże Parlament Europejski przyjął projekt, za którym głosowaliśmy, wydłużający jeszcze ów okres do roku 2018.
to extend (też: to expand, to mount up, to swell)
to extend (też: to expand)
to extend (też: to prolong, to renew)
volume_up
prolongować {czas. ndk}

2. "enlarge"

to extend (też: to magnify)
Following on from identical decisions regarding other states, it will now extend to Slovakia.
W następstwie takich samych decyzji odnoszących się do innych państw, strefa ta powiększy się teraz o Słowację.
I support the Marinescu report because the EU's enlargement policy, together with an active neighbourhood policy, has extended the European aviation market to 37 countries.
Popieram sprawozdanie posła Marinescu ponieważ polityka rozszerzenia UE oraz aktywna polityka sąsiedztwa powiększyły europejski rynek lotniczy do 37 państw.

Przykłady użycia - "to extend" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThis is why the EU is using the Lisbon Treaty to extend its powers to cover sport.
Dlatego UE wykorzystuje traktat lizboński, aby rozciągnąć swoją władzę na sport.
EnglishMr President, I would like to extend my congratulations to the rapporteur.
Panie Przewodniczący! Chciałbym przyłączyć się do gratulacji dla sprawozdawczyni.
EnglishAs a result, the EU was obliged to extend the travel restriction measures.
W efekcie UE została zmuszona do przedłużenia restrykcji dotyczących podróżowania.
EnglishThe offer which we aim to extend from the European Union is very challenging.
Oferta, którą mamy zamiar rozszerzyć z Unii Europejskiej, stanowi wyzwanie.
EnglishRecognition, too, for this continuity in the work to extend Parliament's competence.
Uznanie także dla ciągłości prac mających na celu poszerzenie kompetencji Parlamentu.
English(DE) Madam President, allow me to extend a warm welcome to Stavros Dimas.
(DE) Pani przewodnicząca! Chciałbym gorąco powitać pana komisarza Stavrosa Dimasa.
EnglishWe must not extend this discussion solely to working life and public life.
Nie powinniśmy ograniczać tej dyskusji wyłącznie do życia zawodowego i publicznego.
EnglishI therefore welcome the Commission's proposal to extend the period of validity.
Dlatego cieszy mnie wniosek Komisji o przedłużenie terminu obowiązywania rozporządzenia.
English The internal market shall extend to agriculture and trade in agricultural products.2.
    Rynek wewnętrzny obejmuje także rolnictwo i handel produktami rolnymi.2.
EnglishIf we do this, we will be helping - at least - to extend the Decent Work programme.
Jeżeli uda nam się to uda, pomożemy - przynajmniej - rozszerzyć program godziwej pracy.
EnglishThey also decide to extend the budgetary powers of the European Parliament.
Postanawia również rozszerzyć uprawnienia Parlamentu Europejskiego w zakresie budżetu.
English(DE) Madam President, I should also like to extend my congratulations on the report.
(DE) Pani przewodnicząca! Ja również chciałbym pogratulować sprawozdania.
EnglishIt will mark a further step in our ambition to extend mobility opportunities.
Będzie to kolejny krok w ramach dążenia do zwiększenia możliwości w zakresie mobilności.
EnglishDoes that right extend to Scientologists or members of right-wing extremist groups?
Czy to prawo dotyczy także scjentologów lub członków prawicowych grup ekstremistycznych?
EnglishWhat the issue is here is whether we can extend this system to cover the other institutions.
Pytanie dotyczy jednak tego, czy możemy rozciągnąć ten system na inne instytucje.
EnglishSecondly, we need to extend network-infrastructure coverage to all areas.
Po drugie, musimy rozszerzyć infrastrukturę sieciową na wszystkie obszary.
EnglishThere are also plans to extend the Schengen area to include Romania and Bulgaria.
Planuje się także rozszerzenie strefy Schengen o Rumunię i Bułgarię.
EnglishWill the Commission be prepared to extend it to private vehicles also?
Czy Komisja będzie przygotowana do rozszerzenia go także na prywatne pojazdy?
EnglishUnfortunately, this call does not seem to extend to businesses outside of Europe at present.
Niestety wezwanie to nie obejmuje w chwili obecnej firm działających poza Europą.
EnglishHowever, this lack of interest does not seem to extend to all areas.
Niemniej jednak ten brak zainteresowania nie rozciąga się na wszystkie dziedziny.