EN express
volume_up
{rzeczownik}

express (też: express letter)

Przykłady użycia - "express" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishI would also like to express my thanks for the support I received for my amendments.
Chciałabym podziękować również za wsparcie zaproponowanych przeze mnie poprawek.
EnglishI would like to express my fundamental confidence in the system of public supervision.
Chciałbym powiedzieć, że mam bezwzględne zaufanie do systemu nadzoru publicznego.
EnglishI would therefore like to express my sympathy with those who have lost family members.
Chciałbym więc wrazić współczucie dla tych, którzy stracili członków swoich rodzin.
EnglishMethicillin-resistant S. aureus very commonly express co-resistance to fluoroquinolones.
Metycylinooporne szczepy S. aureus są bardzo często oporne na fluorochinolony.
EnglishAnyone who is in favour of a referendum is entitled to express this in this House.
Każdy, kto opowiada się za referendum, ma prawo ogłosić to w tej Izbie.
EnglishWe will continue to express our sincere solidarity with the people of Haiti.
Zamierzamy nadal okazywać naszą szczerą solidarność z mieszkańcami Haiti.
EnglishOf course, this means that we have our own views and the courage to express them.
Oznacza to oczywiście, że mamy własne poglądy i odwagę, by je głosić.
EnglishThat was the right approach to take and it had my express support at the time.
Przyjęte podejście jest właściwe i wówczas miało moje pełne poparcie.
EnglishI would like, in this Chamber, to express approval for the Greek Government.
Chciałbym, aby w tej sali zabrzmiały słowa uznania dla greckiego rządu.
EnglishSpecies resistant to other carbapenems do generally express co-resistance to doripenem.
Gatunki oporne na inne karbapenemy wykazują zwykle równocześnie oporność na dorypenem.
EnglishFinally, I would like once again to express my sincere thanks to Mr Virrankoski.
Na koniec chciałbym jeszcze raz bardzo serdecznie podziękować panu posłowi Kyösti Kirrankoski.
EnglishFor this we should express our thanks to the rapporteurs and all Members of this House.
Powinniśmy za to podziękować sprawozdawcom i wszystkim członkom tej Izby.
EnglishOn Friday, the Irish were the last nation to express a positive view on the Treaty of Lisbon.
W piątek Irlandczycy jako ostatni naród opowiedzieli się za traktatem lizbońskim.
EnglishMadam President, we hear many people express concern about migration today.
Pani Przewodnicząca! Słyszymy, że wiele osób obawia się dziś migracji.
English(PL) Mr President, first of all, I would like to express my sympathy to the victims' families.
Panie przewodniczący! Składam przede wszystkim wyrazy współczucia rodzinom ofiar.
English(GA) Mr President, I would also like to express my thanks to the Commissioner.
(GA) Panie przewodniczący! Chciałbym podziękować panu komisarzowi.
EnglishAllow me to express some doubts, which we have to dispel before we set up this fund.
Pozwolą państwo, że wyrażę pewne wątpliwości, które należy rozwiać przed założeniem funduszu.
English(DE) I would also like to express my congratulations on the outcome of today's vote.
(DE) Chciałbym również pogratulować wyniku dzisiejszego głosowania.
EnglishNevertheless, I would like to take this opportunity to express another concern to the Commission.
Niemniej chciałabym skorzystać z tej okazji, aby przedstawić Komisji inną obawę.
EnglishYes, in this EU there is express religious discrimination, sanctioned in that way.
Tak, w Unii Europejskiej istnieje wyraźna dyskryminacja religijna, usankcjonowana w ten sposób.