"exploiting" po polsku

EN

"exploiting" - polskie tłumaczenie

PL

EN exploiting
volume_up
{przymiotnik}

exploiting
volume_up
wyzyskujący {przym. m.}

Synonimy (angielski) dla "exploit":

exploit

Przykłady użycia - "exploiting" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Englishdevelop new policies for exploiting workers and infringing their social rights,
tworzą nowe polityki służące wyzyskiwaniu robotników i naruszaniu i praw socjalnych,
EnglishAre we exploiting a history of divisive racial struggle in this country?
Czy wykorzystujemy historię, dzielącego walkami rasizmu w tym kraju?
English. - Exploiting children in any way is unacceptable.
na piśmie. - Wykorzystywanie dzieci w jakikolwiek sposób jest nie do przyjęcia.
EnglishLong-term plan for the anchovy stock in the Bay of Biscay and the fisheries exploiting that stock (
Długoterminowy plan dotyczący zasobów sardeli w Zatoce Biskańskiej i połowów tych zasobów (
EnglishAnd exploiting that energy, human populations multiplied.
Dzięki wykorzystaniu tej energii, populacja ludzka zwielokrotniła się.
EnglishThe EU is cynically exploiting the difficult situation of refugees to gain power over our borders.
UE cynicznie wykorzystuje trudną sytuację uchodźców, aby zyskać kontrolę nad naszymi granicami.
EnglishTerrorist groups are adept at exploiting the possibilities provided by failed states.
Grupy terrorystyczne mają ogromne doświadczenie w korzystaniu z możliwości, jakie oferują niesprawne państwa.
EnglishSecondly, I believe that we should be exploiting it more.
Po drugie, jestem przekonany, że powinniśmy lepiej go wykorzystać.
EnglishIt says nothing about the responsibility capitalists have assumed in over-exploiting natural resources.
Nic się nie mówi o odpowiedzialności kapitalistów za nadmierną eksploatację zasobów naturalnych.
EnglishThe European Union is the world's largest market, but we are not exploiting our huge potential.
Unia Europejska jest największym rynkiem na świecie, ale nie wykorzystujemy naszego ogromnego potencjału.
EnglishThe exploitation does not just apply to those from outside the EU: we are also exploiting our own citizens.
Wykorzystywanie to nie dotyczy wyłącznie osób spoza UE: wykorzystujemy także własnych obywateli.
EnglishThe monetary analysis focuses on a longer-term horizon, exploiting the long-run link between money and prices.
Analiza monetarna obejmuje dłuższy okres i bada długoterminowy związek między podażą pieniądza i cenami.
EnglishMultiannual plan for the western stock of Atlantic horse mackerel and the fisheries exploiting that stock (
Plan długoterminowy dotyczący zachodniego stada ostroboka pospolitego oraz połowów eksploatujących to stado (
EnglishThe things that deter people from exploiting this opportunity are language barriers and a lack of information.
Czynnikami zniechęcającymi ludzi do korzystania z tej możliwości są bariery językowe oraz brak informacji.
EnglishExploiting the issue of counterfeiting purely for protectionist purposes is about as low as it gets.
Nie ma nic bardziej nikczemnego, niż wykorzystywanie sprawy podrabiania leków dla celów czysto protekcjonistycznych.
EnglishThe joint resolution upholds EU policy, which is exploiting the crisis in the Caucasus.
Za sprawą przedmiotowej wspólnej rezolucji podtrzymana zostanie polityka UE, co właściwie oznacza wykorzystywanie kryzysu na Kaukazie.
EnglishThis is a major factor in bringing an end to a number of commercial practices which are exploiting such child pornography.
To podstawowy sposób położenia kresu wielu praktykom komercyjnym, które wykorzystują pornografię dziecięcą.
EnglishIt is reprehensible, but entirely to be expected of the Tigers, that they are exploiting these civilians as human shields.
Tygrysy wykorzystują ludność cywilną jako żywe tarcze. To naganne, ale można się było tego po nich spodziewać.
EnglishThe system for controlling vessels absolutely must be the same in the various Member States exploiting this stock.
System kontroli statków musi być bezwzględnie taki sam we wszystkich państwach członkowskich eksploatujących to stado.
EnglishExploiting people's potential lack of memory that such evidence was not produced then does not make it evidence today.
Fakt, że ludzie mogli już zapomnieć o tym, że nie przedstawiono takich dowodów, nie oznacza, że obecnie dowody istnieją.