"exploitation" po polsku

EN

"exploitation" - polskie tłumaczenie

PL

EN exploitation
volume_up
{rzeczownik}

exploitation (też: utilization)
First, rational exploitation of limited resources.
Po pierwsze, rozsądna eksploatacja ograniczonych dóbr.
We must then declare that exploitation must not upset the biological balance of the region.
Musimy zatem zadeklarować, że eksploatacja nie może zaburzyć biologicznej równowagi regionu.
Should this task of monitoring the fight against illegal exploitation be entrusted to MONUC?
Czy to zadanie monitorowania walki z nielegalną eksploatacją zasobów należy powierzyć MONUC?
exploitation (też: using, utilisation)
Exploitation of biomass and agri-tourism increase the incomes of local people.
Wykorzystanie biomasy i agroturystyki zwiększa dochody lokalnych mieszkańców.
Sustainable forestry exploitation will make it possible to produce energy using wood residues.
Zrównoważone wykorzystanie lasów umożliwi produkcję energii z wykorzystaniem odpadów drzewnych.
The energy exploitation of countries - suppliers; 7.
Wykorzystanie energii państw-dostawców; 7.
exploitation
It is totally unacceptable and we should not be complicit in this type of exploitation.
Jest to całkowicie nie do przyjęcia i nie powinniśmy przyzwalać na tego rodzaju wyzysk.
Consideration must be given to these struggles and the worsening of exploitation must stop.
Należy uwzględnić te zmagania i powstrzymać nasilający się wyzysk.
Not only is sexual exploitation a crime, it is also a gross violation of human rights.
Wyzysk seksualny jest nie tylko zbrodnią, ale również poważnym naruszeniem praw człowieka.
exploitation

Synonimy (angielski) dla "exploitation":

exploitation
exploit

Przykłady użycia - "exploitation" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishWe need a coordinated approach against the exploitation and pollution of our seas.
Potrzebujemy skoordynowanego podejścia wobec ich eksploatacji i zanieczyszczania.
EnglishCases of slave labour occur, under conditions of exploitation and child labour.
Zdarzają się przypadki pracy niewolniczej, w warunkach wyzysku i pracy nieletnich.
EnglishSexual exploitation is a violation of a child's right to care and protection.
Wykorzystywanie seksualne stanowi naruszenie prawa dziecka do opieki i ochrony.
EnglishImproper exploitation of forestry resources is giving rise to climate change.
Niewłaściwe wykorzystywanie zasobów leśnych przyczynia się do zmian klimatycznych.
EnglishThen we should see an end to the exploitation of religion for very secular aims.
Wówczas powinniśmy zobaczyć koniec wykorzystywania religii dla wielce świeckich celów.
EnglishWhat was needed was a measure to free them from slavery, blackmail and exploitation.
Potrzebne było działanie uwalniające ich od niewolnictwa, szantażu i wyzysku.
EnglishThey should also serve to promote the sustainable exploitation of maritime resources.
Powinny także służyć promowaniu zrównoważonej eksploatacji zasobów morskich.
EnglishCombating the sexual exploitation of children and child pornography (debate)
Walka z seksualnym wykorzystywaniem dzieci i pornografią dziecięcą (debata)
EnglishIt is about time we put exploitation, extraction, etcetera on the agenda.
Najwyższy czas, byśmy do porządku obrad wpisali eksploatację, wydobycie i tak dalej.
EnglishThe second day is very often devoted to opportunities in terms of geological exploitation.
Drugiego dnia często omawia się możliwości eksploatacji zasobów geologicznych.
EnglishThis results in land degradation, deforestation and the exploitation of water resources.
Pociąga to za sobą degradację terenu, wycinanie lasów, eksploatację zasobów wodnych.
EnglishIt will discourage unregulated, unsustainable exploitation of forests.
Będzie to zniechęcać do nieuregulowanej, niezrównoważonej eksploatacji lasów.
EnglishThis is why this article will allow the sustainable exploitation of living aquatic resources.
Dlatego artykuł ten umożliwia zrównoważoną eksploatację żywych zasobów wodnych.
EnglishIt leads to poverty wage rates, unsafe conditions, exploitation and abuse.
Prowadzi ona bowiem do głodowych płac, niebezpiecznych warunków, eksploatacji i nadużyć.
EnglishThis enables them to set the standard for the management and exploitation of forests.
Umożliwia to tym krajom wyznaczanie standardów gospodarowania lasami i korzystania z nich.
EnglishIf we want to avoid closure, then we need to keep the exploitation rate at 30%.
Jeśli chcemy uniknąć zamknięcia łowiska, musimy utrzymywać tempo eksploatacji na poziomie 30 %.
EnglishThe economy for the economy's sake leads to abuses, exploitation and partisan interests.
Gospodarka dla gospodarki prowadzi do nadużyć, wykorzystywania i stronniczych interesów.
EnglishAll these differences do is to increase exploitation and uncertainty.
Wszystkie te różnice przyczyniają się do zwiększenia wyzysku i niepewności.
EnglishWe should not allow this form of exploitation to be legal in Europe.
Nie możemy pozwolić, aby taka forma wykorzystywania była prawnie dozwolona w Europie.
EnglishOne of the greatest of these crimes was the sexual exploitation of women at this time.
Wśród tych zbrodni jedną z największych było wykorzystywanie seksualne kobiet w tym czasie.