"explanatory" po polsku

EN

"explanatory" - polskie tłumaczenie

EN explanatory
volume_up
{przymiotnik}

1. Amerykański angielski

explanatory (też: explicative, explicatory)
These are all explanatory models that we are all familiar with.
Dobrze znamy te wszystkie modele wyjaśniające.
explanatory (też: interpretive)
Not just a superficial image of it, though it contains that as well, but an explanatory model, embodying the same mathematical relationships and the same causal structure.
Nie tylko powierzchownie, bo taki też zawiera, ale objaśniający model, przedstawiający te same matematyczne relacje i ten sam związek przyczynowy.

Przykłady użycia - "explanatory" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishEven a rapporteur is not allowed to include this in an explanatory statement.
Nie pozwala się nawet sprawozdawcy na umieszczenie tego w uzasadnieniu.
EnglishThe explanatory statement equates the Hungarian and German minority with traitors and enemies.
W uzasadnieniu mniejszość węgierską i niemiecką zrównuje się ze zdrajcami i wrogami.
EnglishI hope the Council will accept these self-explanatory changes.
Mam nadzieję, że Rada zaakceptuje te w oczywisty sposób narzucające się zmiany.
EnglishThis is why I asked in the explanatory statement for the retention of a separate budget heading.
Dlatego też wezwałem w uzasadnieniu do utrzymania osobnej linii budżetowej.
EnglishI should like to end my explanatory statement with a few words about heading 5 - Administration.
Chciałbym zakończyć moje wyjaśnienia kilkoma słowami na temat pozycji 5 - Administracja.
EnglishThis will open the online preview, displaying the individual slides plus the explanatory text for each.
Po kliknięciu na ekranie pojawią się pojedyncze slajdy wraz z opisami.
EnglishWhat are being modified are the explanatory texts, that is to say the context in which the guidelines are set.
Zmieniane są teksty uzasadniające, czyli kontekst w którym ustanawiane są wytyczne.
EnglishHowever, we demanded in our explanatory statement that the Commission explains some details more in depth.
Zażądaliśmy jednak w naszych wyjaśnieniach, by Komisja doprecyzowała niektóre szczegóły.
EnglishIt is true that this report boils down to an explanatory statement and a single request: 'let us say yes'.
To prawda, że sprawozdanie sprowadza się do wyjaśnienia i prostego apelu: "powiedzmy tak”.
EnglishI could broadly agree with the explanatory statement accompanying the amendments proposed in the report.
Mogę się na ogół zgodzić z wyjaśnieniami towarzyszącymi poprawkom zaproponowanym w sprawozdaniu.
English. - There is not much to say on this report that is not self explanatory.
na piśmie. - Właściwie większość rzeczy, które można powiedzieć o przedmiotowym sprawozdaniu, rozumie się samo przez się.
EnglishThe model is described in detail in the explanatory statement.
Model ten został szczegółowo opisany w uzasadnieniu.
EnglishThese are all explanatory models that we are all familiar with.
Dobrze znamy te wszystkie modele wyjaśniające.
EnglishThis report is based on recent studies, the most important of which are listed in the explanatory statement section.
To sprawozdanie oparto na najnowszych badaniach, z których najważniejsze wymieniono w uzasadnieniu.
English(DE) Mr President, you have said everything there is to say as far as the explanatory statement is concerned.
(DE) Panie przewodniczący! Jeśli chodzi o uzasadnienie, powiedział pan wszystko, co można było powiedzieć.
EnglishIn the explanatory statement it is stated that in Germany alone 9 million people face the threat of poverty.
W uzasadnieniu widnieje stwierdzenie, że w samych tylko Niemczech ubóstwem zagrożonych jest 9 milionów osób.
EnglishAnd it has real beauty and real explanatory power.
Ma prawdziwe piękno i prawdziwą moc wyjaśniającą.
EnglishThe rapporteur also writes in her explanatory statement about the need for a legal framework for students at EU level.
Sprawozdawczyni pisze także w swoim uzasadnieniu o potrzebie ram prawnych dla studentów na szczeblu UE.
EnglishIn your explanatory statement, Mrs Jordan Cizelj, you say that, in general, industry in the EU is healthy and dynamic.
Pani poseł Cizelj, w uzasadnieniu twierdzi pani, że ogólnie rzecz biorąc przemysł w UE jest zdrowy i dynamiczny.
EnglishMoreover, one fundamental problem appears in the explanatory statement, which affects the overall concept of the document.
Ponadto, w uzasadnieniu pojawia się jeden podstawowy problem, który ma wpływ na ogólny zamysł tego dokumentu.