EN experience
volume_up
{rzeczownik}

experience (też: experiment)
Well, this experience of love, and the experience of design, to me, are interchangeable.
Więc, to doświadczenie miłości i doświadczenie projektowe, dla mnie są wymienne.
He has ministerial experience, as well as experience of working in the private sector.
Posiada on doświadczenie ministerialne, a także doświadczenie w pracy w sektorze prywatnym.
The Committee on Budgetary Control considered this experience to be a huge plus.
Komisja Kontroli Budżetowej uznała to doświadczenie za ogromną zaletę.
experience (też: survival)
Taking a trip to Spain will give you an experience that you will never forget.
Wyprawa do Hiszpanii to niezapomniane przeżycie.
So, it was this absolutely remarkable experience.
To było absolutnie niepowtarzalne przeżycie.
My experience with her was not serious and nothing cosmic.
Moje przeżycie z nią nie było poważne, ani kosmiczne.
experience (też: groove, practice, routine, rut)
experience (też: impression, sensation)
The subject -- "me" -- and the object -- the scheme of things -- fuse into oneness, an experience nobody can say, "I am denied of," an experience common to all and sundry.
Podmiot, ja, i obiekt, schemat rzeczy, łączą się w jedność, w doznanie, o którym nikt nie może powiedzieć, "zabrano mi je", doznanie wspólne dla wszystkich bez wyjątku.
I agree with the rapporteur's view that older people are not a burden for the economy and society but, on the contrary, a great benefit because of their experience of life and their knowledge.
Zgadzam się z poglądem sprawozdawcy, że ludzie starsi nie są ciężarem dla gospodarki i społeczeństwa, lecz, wręcz przeciwnie, cennym dobrem, z uwagi na ich doświadczenie życiowe i wiedzę.
experience (też: impression, sensation, vibe)
Sensoryczne wrażenie.
You can really get inside somebody's perception and have them experience something.
Dzięki wykorzystaniu sposobów postrzegania, można dostarczyć prawdziwych wrażeń.
This was different than either generation had experienced before, and it changed the way I interacted with information even at just a small level.
A to robiło wrażenie. ~~~ To było coś odmiennego od doświadczeń starszych pokoleń.
experience (też: feedback)
volume_up
wrażenia {niemęskoos.}
I hope you will write about your experiences and impressions.
Mam nadzieję, że opisze pan swoje doświadczenia i wrażenia.
And we also put a page on Facebook for the singers to upload their testimonials, what it was like for them, their experience singing it.
Tym razem założyliśmy też stronę na Facebooku aby wykonawcy mogli zamieszczać swoje wrażenia jaki to było dla nich przeżycie, czego doświadczali śpiewając.
And even if the answer to the question is "no," it's certainly going to make the experience of your kid's soccer game very different than it would've been.
I nawet jeśli odpowiedź na te pytania brzmi "nie," i tak wrażenia z gry Waszego dziecka w piłkę będą inne niż mogłyby być.

Synonimy (angielski) dla "experience":

experience

Przykłady użycia - "experience" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishMost patients taking thalidomide can be expected to experience adverse reactions.
Wystąpienia działań niepożądanych można spodziewać się u większości pacjentów.
EnglishThere is no experience with the use of gadofosveset trisodium in pregnant women.
Nie ma doświadczenia w stosowaniu gadofoswesetu trisodowego u kobiet w ciąży.
EnglishYou should tell your doctor immediately if you experience any of these symptoms.
Należy natychmiast poinformować lekarza, jeśli wystąpi którykolwiek z tych objawów.
EnglishYou can really get inside somebody's perception and have them experience something.
Dzięki wykorzystaniu sposobów postrzegania, można dostarczyć prawdziwych wrażeń.
EnglishThe following adverse reactions have been reported during post-marketing experience:
Następujące działania niepożądane były zgłaszane po wprowadzeniu leku na rynek:
EnglishThere is no experience with the reinstitution of EXUBERA therapy in patients
Nie ma doświadczenia ze wznowieniem leczenia preparatem EXUBERA u pacjentów, u aż
EnglishIf you experience a reaction like this, you should tell your doctor immediately.
Jeśli u pacjenta wystąpi taka reakcja, należy natychmiast o tym poinformować lekarza.
EnglishHis experience shows the importance of cooperation between EU Member States.
Jego przypadek pokazuje znaczenie współpracy między państwami członkowskimi UE.
EnglishIt is rather a consequence of insufficient education and lack of experience.
Jest to raczej konsekwencja niedostatecznego wyszkolenia i braku doświadczenia.
EnglishThere is no clinical experience in patients with severe hepatic impairment.
Brak doświadczeń klinicznych u pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności wątroby.
EnglishWhen you experience such a reaction, you should immediately contact your doctor.
Jeśli wystąpi taki odczyn, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
EnglishWe had quite a good experience during the 2006 football World Cup in Germany.
Mamy dość dobre doświadczenia z pucharu świata w piłce nożnej w Niemczech w 2006 r.
EnglishI would not dream of trying to regulate on this subject, with all my experience.
Przy całym moim doświadczeniu nie śniłbym o próbach regulacji tej kwestii.
EnglishI think this is important to say because it is the truth, at least in my experience.
Trzeba to powiedzieć, gdyż taka jest prawda, przynajmniej z mojej perspektywy.
EnglishThere is no clinical experience with the effects of an acute overdose with degarelix.
Brak doświadczenia klinicznego dotyczącego ostrego przedawkowania degareliksu.
EnglishChildren and adolescents: there is no experience in children and adolescents.
Dzieci i młodzież: nie ma doświadczenia dotyczącego stosowania u dzieci i młodzieży.
EnglishThere is no clinical experience with the use of gadoversetamide during pregnancy.
Nie ma doświadczenia klinicznego stosowania gadowersetamidu podczas ciąży.
EnglishThat hit me so hard, telling these people that had been through this experience.
To mnie bardzo uderzyło, mówić tym ludziom, którzy byli tak doświadczeni.
EnglishExperience shows that it is not possible to create a common identity artificially.
Z doświadczenia wiadomo, że sztuczne stworzenie wspólnej tożsamości nie jest możliwe.
EnglishWhen VFEND treatment is stopped by your doctor you should not experience any effects.
Jeśli o przerwaniu terapii zdecyduje lekarz nie należy obawiać się żadnych skutków.