EN to expand
volume_up
[expanded|expanded] {czasownik}

1. ogólne

to expand (też: to develop)
volume_up
rozbudować {czas. dk}
And then when you try and expand it, because it's shriveled away, you encounter a lot of bottlenecks.
. ~~~ A potem kiedy próbuje się go rozbudować, ponieważ zmarniał, wszędzie natykasz się na przeszkody.
Based on open IP standards, they offer a cost-efficient and future-proof surveillance platform that easily can be expanded with growing needs.
Są oparte na otwartym standardzie IP, oferując niedrogie i przyszłościowe platformy nadzoru, które łatwo rozbudować zależnie od potrzeb.
These tasks should be implemented within the framework of functioning institutions that have in any case already been expanded.
Należy zadania te realizować w ramach funkcjonujących instytucji, które są i tak rozbudowane.
to expand (też: to increase)
volume_up
wzbogacić się {czas. zwr.} (zwiększać się)
to expand (też: to extend, to mount up, to swell)
to expand (też: to relax)
to expand (też: to increase)
volume_up
bogacić się [bogacę się|bogaciłbym się] {czas. zwr.} (zwiększać się)
to expand (też: to extend)
to expand (też: to spread out)
volume_up
rozpostrzeć {czas. dk}
to expand
volume_up
rozeprzeć {czas. dk}

2. IT

to expand
They also make too little effort to expand their achievements.
Nie podejmują także wystarczającego wysiłku, aby rozwijać te osiągnięcia.
We need to expand antiretroviral treatment as much as we can.
Należy stosować ją i rozwijać jak to tylko możliwe.
Musimy rozwijać te możliwości.

Przykłady użycia - "to expand" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishIt also helps people to return to education to renew and expand their skills.
Pomaga on również ludziom w powrocie do edukacji i w poszerzaniu ich kwalifikacji.
EnglishIt is an opportunity for authors to expand their market and their audience.
Dla autorów jest to sposobność poszerzenia rynków i powiększenia grona czytelników.
EnglishI do not believe that it is impossible to expand further without the Lisbon Treaty.
Nie wierzę, że dalsza ekspansja bez traktatu lizbońskiego nie jest możliwa.
EnglishI think that the approach to adopt is to expand the commercial partnership.
Uważam, że rozwiązaniem, które należy przyjąć jest rozszerzenie partnerstwa handlowego.
EnglishThe EIB has seen its role expand in 2008 as a result of the financial crisis.
W roku 2008 rola EBI znacznie wzrosła w związku z kryzysem finansowym.
EnglishThe Union must also expand research and development efforts as much as possible.
Unia musi także w jak największym stopniu zintensyfikować wysiłki w dziedzinie badań i rozwoju.
EnglishThis will expand the single market in fishery products and their by-products.
Zaowocuje to zwiększeniem jednolitego rynku produktów rybołówstwa i ich produktów ubocznych.
EnglishLet us allow its civilian power to expand its influence everywhere.
Pozwólmy, aby jej cywilna siła rozszerzyła swój wpływ na wszystkie dziedziny.
EnglishTalk of inflation stability began in 2006, when the Euro Zone started to expand.
O stabilności inflacji mówi się od początku 2006 roku, kiedy strefa euro zaczęła się rozszerzać.
EnglishI was not elected to have the EU extend or expand its control over the UK.
Nie wybrano mnie po to, by UE poszerzała lub zwiększała swoją kontrolę nad Wielką Brytanią.
EnglishWe therefore urgently need to take action to maintain and expand these aid structures.
Powinniśmy zatem niezwłocznie podjąć działania by utrzymać i rozwinąć ich struktury pomocowe.
EnglishI think one way of effectively limiting the crisis is to expand world trade.
Wydaje się, że jedną z form skutecznego ograniczania kryzysu jest rozszerzanie handlu światowego.
EnglishBut in order to expand that, you need a river, or you need a highway, or you need telephone lines.
Żeby ją powiększyć, potrzebujemy rzeki, autostrady albo linii telefonicznych.
EnglishHowever regrettable the situation in Belarus may be, we must expand our contacts.
Niezależnie od tego, jak godna ubolewania jest sytuacja na Białorusi, musimy rozszerzać nasze kontakty.
EnglishThere is no need to expand on this as this has been stressed by many before me.
Nie ma potrzeby, aby poświęcać tej kwestii więcej uwagi, bowiem podkreśliło ją wielu moich przedmówców.
EnglishTherefore I will not expand on what other colleagues have said.
Nie będę zatem rozwodził się nad tym, co inny koledzy już powiedzieli.
EnglishIt is equally essential that we enable aquaculture to expand further.
Równie istotne jest, byśmy umożliwili dalszy rozwój akwakultury.
EnglishAnd then, of course, in the natural course of things, they will expand back.
Potem, zgodnie z naturą rzeczy, z powrotem się rozproszą.
EnglishTo see all the messages in a conversation, just click the "Expand all" button.
Aby zobaczyć wszystkie wiadomości składające się na wątek, po prostu kliknij przycisk „Rozwiń wszystkie”.
EnglishSubsidiarity rules on any decisions whether or not to expand airports.
Przy decydowaniu o tym, czy rozbudowywać porty lotnicze czy nie, obowiązuje zasada pomocniczości.