"excuse" po polsku

EN

"excuse" - polskie tłumaczenie

volume_up
excuse {rzecz.}

EN excuse
volume_up
{rzeczownik}

excuse (też: pretext)
However, that must not be an excuse for any lack of immediate action.
To jednak nie może być wymówka wobec braku natychmiastowych działań.
Ignorance of the law is used as an excuse, but this is totally wrong.
Nieznajomość prawa służy jako wymówka, ale to zupełny absurd.
Even quantum mechanics can give you an excuse for bad housework, for instance.
Nawet mechanika kwantowa może być wymówką dla brudnego domu.

Przykłady użycia - "excuse" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThat would provide an excuse for the negative elements not to make any effort.
Stanowiłoby to wymówkę dla elementów wywrotowych, by nie podejmować żadnych wysiłków.
EnglishIt has nothing to do with gaining time, or hiding anything, nor is it an excuse.
Nie ma to nic wspólnego z terminowym działaniem, ukrywaniem czegoś bądź wymawianiem się.
EnglishThis means that one cannot use the lack of available information as an excuse.
Oznacza to, że nie można jako wymówki stosować argumentu braku dostępności informacji.
English(FR) Excuse me, Mr President, but I have something very important to say.
(FR) Proszę wybaczyć panie przewodniczący, ale mam coś ważnego do powiedzenia.
EnglishIf the speakers will excuse me, I would like to say a few words to each of them.
Jeśli mówcy pozwolą, chciałbym skierować kilka słów do każdego z nich.
EnglishThis must not be an excuse for protectionism to keep out other investors.
Konkurencja z innymi inwestorami nie może być pretekstem dla protekcjonizmu.
EnglishEurope's spirit is stronger than the public - excuse me, judicial - structure.
Duch Europy jest silniejszy niż struktury publiczne - to znaczy, proszę mi wybaczyć, sądowe.
EnglishReligion is often used as an excuse for violations of human rights.
Religia jest często stosowana jako usprawiedliwienie dla naruszania praw człowieka.
EnglishAnd, most importantly, the crisis is no excuse for protectionism.
A co najważniejsze, kryzys nie stanowi usprawiedliwienia dla stosowania protekcjonizmu.
EnglishIt is no excuse to say that we were not aware it was coming.
Nie można się tu tłumaczyć, mówiąc "nie byliśmy świadomi, że termin już nadszedł”.
EnglishThere really is no excuse not to stress-test the banking book.
Naprawdę nie ma wymówki, by nie poddać portfela bankowego testom warunków skrajnych.
EnglishThey would then have no excuse for failing to respond or providing unsatisfactory answers.
Wtedy nie miałby on wytłumaczenia dla swojego braku reakcji lub niezadowalających odpowiedzi.
EnglishMr President, you will have to excuse the fact that I have lost my voice.
Panie przewodniczący! Proszę mi wybaczyć, ale straciłem głos.
EnglishThe only excuse is that it is more difficult to monitor the working time of self-employed people.
Jedynym wytłumaczeniem jest to, że trudniej monitorować czas pracy osób samozatrudnionych.
EnglishPlease excuse my tough words but to me this is mere hypocrisy.
Proszę mi wybaczyć ostre słowa, ale według mnie to zwykła hipokryzja.
EnglishHowever, the latter cannot be used as an excuse for not tackling the former seriously.
Jednakże ten drugi nie może być przyczyną, dla której tego pierwszego nie bierze się poważnie pod uwagę.
EnglishThere really is no excuse for Russia not to comply with its own commitment to human rights.
Naprawdę nic nie usprawiedliwia niespełniania przez Rosję jej zobowiązań w zakresie praw człowieka.
EnglishPlease excuse me, it is actually scheduled for Tuesday afternoon, at 15:00.
Proszę mi wybaczyć, ale w rzeczywistości debata ta jest zaplanowana na wtorek po południu, o godz. 15.00.
EnglishI think you are using the Council, which was not prepared to take up various ideas, as an excuse.
Wydaje mi się, że używa pan Rady, która nie była gotowa podjąć różnych pomysłów, jako wymówki.
English(FR) Mr President, please excuse me, I was supposed to come earlier, but I was tied up.
(FR) Panie przewodniczący! Proszę o wybaczenie, ponieważ miałem przyjść wcześniej, ale byłem zapracowany.