"to exaggerate" po polsku

EN

"to exaggerate" - polskie tłumaczenie

EN to exaggerate
volume_up
[exaggerated|exaggerated] {czasownik}

Commissioner, you can therefore do me the honour of not exaggerating.
Może więc pani, pani komisarz, wyświadczyć mi przysługę i nie przesadzać.
There is therefore an impact on the European economy, but the extent of it should not be exaggerated.
Dlatego też stwierdzamy wpływ na europejską gospodarkę, ale nie należy przesadzać, jeśli chodzi o jego rozmiar.
I am not exaggerating when I say it was a relief when all preparations were finalised on 1 December.
Nie przesadzam jeśli powiem, że z ulgą przyjęliśmy zakończenie wszystkich przygotowań z dniem 1 grudnia.
Firstly, the outcomes of the IPCC Panel are exaggerated.
Po pierwsze, wyniki panelu IPCC są przesadzone.
It is well known that the reaction to the spread of H1N1 influenza was exaggerated in comparison to the real scale of the problem.
Powszechnie wiadomo, że reakcja na rozprzestrzenianie się grypy H1N1 była przesadzona w porównaniu do faktycznej skali problemu.
Everything that is exaggerated is insignificant.
Wszystko, co jest przesadzone - jest nieistotne.
Nonetheless, I should like to say very clearly that we should not exaggerate the importance of summit scenarios.
Mimo to, chciałbym powiedzieć bardzo wyraźnie, że nie powinniśmy wyolbrzymiać znaczenia szczytu.
to exaggerate (też: to overdo)
to exaggerate (też: to overdo)

Przykłady użycia - "to exaggerate" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishYou exaggerate your fears, and you're terrified about the humiliation of defeat.
Jest się przerażonym możliwością porażki. ~~~ Czy można temu zaradzić?
EnglishSome of those concerns may be easy to exaggerate.
Niektóre z tych obaw można łatwo wyolbrzymić.
EnglishSo let us not exaggerate the situation.
EnglishWe tend to exaggerate spectacular and rare risks and downplay common risks -- so flying versus driving.
Mamy tendencję do wyolbrzymiania spektakularnego i rzadkiego ryzyka, a umniejszania zwyczajnych zagrożeń, jak latanie kontra prowadzenie samochodu.
EnglishI have to say that even if you admire our political capability to get proposals through, please do not exaggerate it.
Muszę powiedzieć, że nawet jeśli podziwia Pan naszą polityczną umiejętność przeforsowywania proponowanych rozwiązań, proszę jej nie przeceniać.
EnglishIf we want to be realistic - and I am not a person who likes to exaggerate - I think it is a stepping stone, not a milestone.
W mojej ocenie, jeśli chcemy być realistami - a nie należę do osób, które mają skłonność do przesady - jest to jedynie kamień pomocny, a nie milowy.
EnglishAs a cholinesterase inhibitor, rivastigmine may exaggerate the effects of succinylcholine-type muscle relaxants during anaesthesia.
Będąc inhibitorem cholinesterazy rywastygmina może nasilać działania leków zwiotczających mięśnie o działaniu analogicznym do sukcynylocholiny stosowanych podczas znieczulenia.
EnglishAs a cholinesterase inhibitor, rivastigmine may exaggerate the effects of succinylcholine-type muscle relaxants during anaesthesia.
Rywastygmina, jako inhibitor cholinoesterazy, może nasilać działanie środków zwiotczających mięśnie, o działaniu analogicznym do sukcynylocholiny, stosowanych w trakcie znieczulenia ogólnego.
EnglishAdministration of Ceplene or IL-2 by rapid infusion or into vascular spaces, at higher doses than the approved ones, may exaggerate the adverse reactions associated with Ceplene.
Podanie produktu Ceplene lub IL- 2 w szybkim wlewie lub do przestrzeni naczyniowej, w dawkach większych niż zalecane, może spowodować nasilenie działań niepożądanych związanych z produktem Ceplene.