"exacting" po polsku

EN

"exacting" - polskie tłumaczenie

volume_up
to exact {czas. przech.}
volume_up
exact {przym.}

EN exacting
volume_up
{przymiotnik}

exacting (też: challenging, demanding, exigent, taxing)
volume_up
wymagający {przym. m.}
At the same time, of course, it does mean that we have a very exacting population.
Jednocześnie oznacza to, że oczywiście mamy bardzo wymagających obywateli.
I very much enjoyed, I must say, working with Mr Watson who is a very exacting man.
Przyznam, że bardzo dobrze pracowało mi się z panem Watsonem, który jest człowiekiem bardzo wymagającym.
However, candidates must be subject to rigorous and exacting standards as laid out in the Copenhagen criteria.
Mimo to, kandydaci muszą spełniać rygorystyczne i wymagające standardy określone w kryteriach kopenhaskich.
exacting (też: rigid, strict, stringent, rigourous)
volume_up
rygorystyczny {przym. m.}
Despite the fact that pre-commercial procurement provides some simplification, the whole process is very exacting.
Pomimo faktu, że zamówienia przedkomercyjne wprowadzają uproszczenia, cały proces jest bardzo rygorystyczny.
However, candidates must be subject to rigorous and exacting standards as laid out in the Copenhagen criteria.
Mimo to, kandydaci muszą spełniać rygorystyczne i wymagające standardy określone w kryteriach kopenhaskich.
exacting

Synonimy (angielski) dla "exacting":

exacting
exact

Przykłady użycia - "exacting" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThese very exacting rules are necessary to restore the confidence of the market in the ratings business in the EU.'
Te bardzo precyzyjne zasady są niezbędne do odbudowania zaufania rynku do sektora ocen wiarygodności kredytowej w UE”.
English(SK) I would like to thank the rapporteur, Kurt Lechner, for the exacting work he did when drawing up this report.
(SK) Chciałabym podziękować sprawozdawcy, Kurtowi Lechnerowi, za skrupulatną pracę, jaką wykonał przygotowując to sprawozdanie.
EnglishThe consequences of this new food crisis are exacting a heavy toll on the 1.2 billion people in the world who live on less than USD 1.5 a day.
Konsekwencje tego nowego kryzysu żywnościowego dotknęły poważnie 1,2 miliarda ludności świata żyjącej za mniej niż 1,5 dolara na dzień.
EnglishWill the Commission say why it did not propose the adoption of a more exacting regulatory framework at the stage preceding the financial crisis?
Czy Komisja może wyjaśnić, dlaczego nie zaproponowała przyjęcia bardziej szczegółowych ram regulacyjnych, zanim nastąpił kryzys finansowy?
EnglishHowever, the EU should not lay down such exacting requirements that the dialogue, drowning in requirements to report against indicators, forgets to pursue its original objectives.
UE nie powinna jednak narzucać tak ścisłych wymagań, że dialog tonie wśród masy wskaźników, a zapominamy o pierwotnych celach.
EnglishNevertheless, I would like to take this opportunity to remind everyone that granting discharge, exacting responsibility, is fundamental to democracy.
Niemniej jednak skorzystam z tej możliwości, aby przypomnieć wszystkim, że udzielanie absolutorium i wymaganie odpowiedzialności mają dla demokracji zasadnicze znaczenie.
EnglishThis work is long and exacting, because there is a need to convince others who do not necessarily agree on the resources that will have to be invested in this kind of search programme.
To długa i żmudna praca, bo trzeba przekonać wszystkich, którzy niekoniecznie zgadzają się na środki, które będą musiały być zainwestowane w tego rodzaju program.