EN to evolve
volume_up
[evolved|evolved] {czasownik}

to evolve
volume_up
ewoluować {czas. dk/ndk}
Changes are, of course, necessary, but the CAP must evolve and not be revolutionised.
Zmiany są oczywiście konieczne, jednak WPR musi ewoluować, a nie podlegać rewolucji.
W istocie oczekuję, że Rada będzie ewoluować.
It will, as your report says, evolve over time.
Będzie ona z czasem ewoluować, jak zaznaczono w sprawozdaniu.
Yes, we must evolve into a market economy.
To prawda, że musimy rozwijać się w kierunku gospodarki rynkowej.
to evolve (też: to develop, to progress, to burgeon)
volume_up
rozwinąć się {czas. zwr. dk}
The chance that Ireland had to evolve has to be provided to the countries that have recently joined the EU as well, such as Romania.
Szansa, jaka otrzymała Irlandia, aby się rozwinąć się, musi być zapewniona także krajom, które ostatnio przystąpiły do UE, takich jak Rumunia.
to evolve
to evolve

Przykłady użycia - "to evolve" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishHow does television evolve over time, and what does this say about our society?
Jak z czasem telewizja ewoluuje i co świadczy to o naszym społeczeństwie?
EnglishAnd we can evolve this exploration of the substance of things not seen.
Inspirować siebie nawzajem i poszerzyć poszukiwania istoty rzeczy niewidzialnych.
EnglishThe necrotic reaction and associated inflammatory response evolve over several days.
Reakcja martwicza i towarzyszące jej zapalenie rozwijają się przez kilka kolejnych dni.
EnglishBy changing our environment, we put new pressures on our bodies to evolve.
Zmieniając nasze środowisko, stworzyliśmy nowe wpływy dla naszych ciał do ewoluowania.
EnglishThe only way to find its outcome is, effectively, just to watch it evolve.
Jedynym sposobem aby otrzymać ostateczny wynik jest, obserwacja jak ten wynik się rozwija.
EnglishA polar bear, to evolve a coat, will take thousands of generations, maybe 100,000 years.
Niedźwiedź polarny otrzymał swoje futro po upływie tysięcy pokoleń, może 100 tysięcy lat.
EnglishNow what I believe is going on is that the insurgent forces, they evolve over time.
Wydaje mi się, że siły bojowników zmieniają się w czasie.
EnglishThe Union specialises more on soft power, NATO more on hard, military power, but both sides evolve.
NATO zaś stawia na twardą potęgę wojskową. Jednak obie strony ewoluują.
EnglishThose of us who support it want it to continue to evolve and yield positive results.
Ci z nas, którzy ją popierają, chcą by była ona kontynuowana, by ewoluowała i dawała pozytywne rezultaty.
EnglishMethods can evolve without the objective and the guarantee of achieving it allowing them to do so.
Metody mogą się zmieniać, nawet jeżeli cel i gwarancja jego osiągnięcia na to nie pozwalają.
EnglishIt is, of course, evolving, and it will continue to evolve.
W istocie bowiem system ten ewoluuje i będzie ewoluował w przyszłości.
EnglishAnd did it evolve to be more harmful in a place like Ecuador, which has some of the least well protected?
I czy stały się bardziej szkodliwe w Ekwadorze, którego zasoby są najgorzej chronione?
EnglishSo, if you were to mosquito proof houses, you should be able to get these organisms to evolve to mildness.
Uszczelniając domy przeciw komarom, powinniśmy móc zmusić te organizmy do złagodnienia.
EnglishLothar Meggendorfer wasn't the first to evolve the way a story was told, and he certainly wasn't the last.
(Wiwat) Cieszyli się, ponieważ opowieści przetrwały, a świat w dalszym ciągu się kręcił.
EnglishThey got the organism to evolve to mildness, and they got no development of antibiotic resistance.
Spowodowano ewolucję bakterii ku łagodności, i uniknięto rozwinięcia się odporności antybiotykowej.
EnglishWhy didn't Homo erectus evolve into separate species, or sub-species rather, human races around the world?
Dlaczego Homo erectus nie wyewoluował w inne gatunki, a w zasadzie podgatunki, człowiekowatych?
EnglishI think we're going to see a community of storytellers evolve and emerge.
Ujrzymy nową społeczność obytych gawędziarzy.
English(FR) Mr President, I would like to point out four dimensions in which the CAP should evolve.
(FR) Panie przewodniczący! Chciałabym wskazać cztery kierunki, w jakich powinna podążać wspólna polityka rolna.
EnglishThese regulatory settings are not static, however; they create hierarchies and evolve through negotiations.
Regulacje te nie są jednak statyczne; tworzą hierarchie i zmieniają swój kształt poprzez negocjacje.
EnglishWhat we didn't anticipate was the many, many other uses that would evolve from this very simple system.
Czego nie przewidzieliśmy, to wiele innych zastosowań, które zainspirował ten, jakby nie było prosty, system.