EN even
volume_up
{przymiotnik}

1. ogólne

volume_up
jednolity {przym. m.}
This cannot be done by the Union, even though we have a single currency.
Nie może tego uczynić Unia, nawet pomimo tego, iż mamy jednolitą walutę.
I do agree with them that even if we do not fall in love with the Single Market, we can be very emotional about it.
Zgadzam się z opinią, że nawet jeżeli w jednolitym rynku nie można się zakochać, budzi on czasem wielkie emocje.
It does even less towards providing a level playing field for developing a knowledge-based economy.
W jeszcze większym stopniu utrudnia zapewnienie jednolitych warunków działalności, które są niezbędne do rozwijania gospodarki opartej na wiedzy.
volume_up
płaski {przym. m.}
These are the people who spent 40,000 dollars on flat screen TVs when they first came out, even though the technology was substandard.
To są ci, którzy wydali 40.000 dolarów na telewizory z płaskim ekranem, gdy tylko się pojwaiły mimo że technologia była poniżej normy.
But you can see, even just intuit, from this map, that the harbor has dredged and flattened, and went from a rich, three-dimensional mosaic to flat muck in really a matter of years.
Widać jednak, nawet intuicyjnie, że port pogłębiano i wyrównywano, i zmieniono z bogatej, trójwymiarowej, mozaiki w płaskie paskudztwo w raptem kilka lat.
even (też: equal, level, plain, steady)
volume_up
równy {przym. m.}
But the hardest case is going to be creating an even playing field in relation to procedural defence rights.
Najtrudniej jednak będzie stworzyć równe szanse w odniesieniu do procesowych praw do obrony.
Even in times of crisis let us fight for equal conditions in equivalent situations!
Nawet w czasach kryzysu walczmy o równe warunki w równoważnych sytuacjach!
Those lobbyists, though, are representatives of companies that are fighting for an even break.
Ale ci lobbyści, to przecież przedstawiciele spółek, którzy walczą o równe szanse.
even (też: glib, plain, sleek, slick)
volume_up
gładki {przym. m.}
If, however, you stick to the old ways and tread the smooth and well-worn paths, then we reserve the right to disagree with you and even to oppose you.
Jeśli jednak będzie się pan trzymał starych metod i kroczył gładkimi i wydeptanymi ścieżkami, zastrzegamy sobie prawo niezgadzania się z panem, a nawet sprzeciwiania się panu.
even (też: straight-line)
volume_up
równomierny {przym. m.}
A similar situation is true of the regions, where investment also tends to be concentrated in central areas, thus preventing the whole region from developing at an even pace.
Podobnie jak regiony, które także skupiają także inwestycje w centralnych obszarach, zaniedbując równomierny rozwój całości.
In this situation, it is necessary to create mechanisms at Community level that will effectively stimulate a more even and sustainable development.
W tej sytuacji niezbędne jest stworzenie takich mechanizmów na szczeblu Wspólnoty, które będą skutecznie stymulowały bardziej równomierny zrównoważony rozwój.
I think we should place emphasis on the principle of an even geographical distribution of the Knowledge and Information Communities.
Uważam, że powinniśmy położyć nacisk na zasadę równomiernego rozłożenia geograficznego wspólnot wiedzy i innowacji.
even (też: changeless, unvarying, tame)
volume_up
jednostajny {przym. m.}
even (też: orderly, regular, smooth)
volume_up
regularny {przym. m.}
Możecie zmienić rytm na regularny.
In the meantime it has emerged that Minister Petkov had been in communication with criminal elements on a regular basis and even met with such individuals.
W międzyczasie okazało się, że minister Petkov utrzymywał regularne kontakty z elementami przestępczymi, a nawet się z nimi spotykał.
Checking your blood sugar levels regularly is especially important if you are taking any of these medicines, even if you are feeling well
Niezwykle istotne jest regularne kontrolowanie stężenia glukozy we krwi, jeśli pacjent stosuje którykolwiek z tych leków, nawet, jeśli pacjent czuje się dobrze.

2. Matematyka

even
volume_up
parzysty {przym. m.}
Nieparzysty plus nieparzysty daje parzysty.

Synonimy (angielski) dla "even":

even

Przykłady użycia - "even" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishIf the European Union is to act as an honest broker, even-handedness is imperative.
Jeżeli Unia Europejska ma być uczciwym pośrednikiem konieczna jest bezstronność.
EnglishFor he knoweth false men: He seeth iniquity also, even though he consider it not.
Albowiem on zna marność ludzką, i widzi nieprawość; a nie miałby tego baczyć?
EnglishIt's a profound question, and what's even more amazing is how simple the answer is.
To gruntowne pytanie, a zadziwiające jest to, jak prosta jest odpowiedź na nie.
EnglishIt does not even have the courage to call it by its name: Islamic terrorism.
Nie ma ona w sobie dość odwagi, aby nazwać rzecz po imieniu: islamski terroryzm.
EnglishIn some countries, this sector even accounts for more than 90% of employees.
W niektórych krajach w tym sektorze znajduje zatrudnienie ponad 90% pracowników.
EnglishThese professions have often even been regulated in federal or regional laws.
Co więcej zawody te często zostały uregulowane w prawie krajowym lub regionalnym.
EnglishThey cried, but there was none to save; Even unto Jehovah, but he answered them not.
Podałeś mi tył nieprzyjaciół moich, abym tych, którzy mię nienawidzą, wykorzenił.
EnglishThey said unto him, We were not born of fornication; we have one Father, [even] God.
Rzekli mu tedy: My z nierządu nie jesteśmy spłodzeni, jednegoż Ojca mamy, Boga.
EnglishSo through microblogging, we are able to understand Chinese youth even better.
Poprzez mikroblogi jesteśmy w stanie zrozumieć chińską młodzież nieco lepiej.
EnglishOnce you’ve clicked one of these options, you can sort your selection even more:
Po kliknięciu jednej z tych opcji można dalej posortować wybrane elementy:.
EnglishIn Italy, for example, two agents from the financial police were even murdered.
Na przykład we Włoszech dwaj funkcjonariusze policji finansowej zostali zamordowani.
EnglishThis becomes even more significant in the light of advancing climate change.
Ich znaczenie dodatkowo wzrasta w kontekście postępujących zmian klimatycznych.
EnglishAnd I would only pay $99.50 -- so stay even below a hundred dollars for it.
I kosztowałoby mnie to tylko 99.50 dolarów, czyli zmieściłbym się poniżej setki.
EnglishAnd in fact, I think we're even wrong when we talk about cancer as a thing.
I tak naprawdę, uważam, że również mylimy się, kiedy mówimy o raku jako o rzeczy.
EnglishElectricity prices have risen even though the allowances were distributed at no cost.
Ceny energii elektrycznej wzrosły mimo iż przydziały rozdzielane były bezpłatnie.
EnglishThe resolution also calls for an even stronger presence of EULEX in Kosovo.
Nasza rezolucja zawiera także apel o zwiększenie obecności misji EULEX w Kosowie.
EnglishTherefore do my thoughts give answer to me, Even by reason of my haste that is in me.
Do tego mię myśli moje przywodzą, abym odpowiedział; przetożem się pospieszył.
EnglishIt's written around 1834, so, even though it's old, I hope you like it.
Utwór powstał około 1834 roku, mimo tego mam nadzieję, że wam się spodoba.
EnglishWe are now even as far behind as some of the countries were that we are talking about.
Obecnie jesteśmy tak daleko z tyłu, jak niektóre z państw, o których mówiliśmy.
EnglishEven then the problems had clearly come into focus, and the alarm was sounded.
Już wtedy problemy rysowały się wyraźnie i włączał się sygnał ostrzegawczy.