"estimated" po polsku

EN

"estimated" - polskie tłumaczenie

EN estimated
volume_up
{przymiotnik}

estimated (też: approximate)
volume_up
szacunkowy {przym. m.}
I should underline the fact that 43% is the estimated level of financial errors.
Podkreślam, te 43 % to szacunkowy poziom błędów finansowych.
Estimated renal creatinine clearance < 30 ml/ min.
Szacunkowy klirens kreatyniny < 30 ml/ min.
The estimated time to first emesis in the study is depicted by the Kaplan-Meier plot in Figure 2.
Na rycinie 2 przedstawiono na wykresie Kaplana- Meiera szacunkowy czas, jaki upłynął do wystąpienia po raz pierwszy wymiotów podczas badania.
/ Przybliżony czas śmierci?
przybliżony czas realizacji
estimated (też: approximate, calculated)
volume_up
szacowany {przym. m.}
The other area is structural policies, where there is an estimated 12% error.
Drugą dziedziną są polityki strukturalne, w których szacowany poziom błędów wynosi 12%.
The share of VAT fraud in this is estimated at EUR 40 billion.
Udział oszustw związanych z podatkiem VAT w tej kwocie szacowany jest na 40 miliardów euro.
The estimated anakinra clearance increased with increasing creatinine clearance and body weight.
Szacowany klirens anakinry zwiększał się wraz ze wzrostem klirensu kreatyniny i masy ciała.

Przykłady użycia - "estimated" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishIt is estimated that all Member States will have negative growth rates this year.
Według szacunków wszystkie państwa członkowskie odnotują w tym roku ujemny wzrost.
EnglishThe elimination half-life was estimated to be 1.2 and 2.4 hours, respectively.
Okres półtrwania w fazie eliminacji oszacowano odpowiednio na 1, 2 i 2, 4 godziny.
EnglishAmong imatinib-intolerant patients, the estimated rate of PFS was 98 % (95 % CI:
Dla pacjentów, którzy nie tolerują imatynibu przewidywany PFS wynosił 98 % (95 % CI:
EnglishWe estimated two minutes for the 'catch-the-eye' procedure: that is, two speakers.
Przewidzieliśmy dwie minuty na procedurę pytań z sali: to jest dwóch mówców.
EnglishThe overcapacity of the EU fleet was estimated a few years ago at around 40%.
Nadmiar zdolności połowowych floty UE szacowano kilka lat temu na około 40 %.
EnglishThe total financial requirement is estimated to be in the region of EUR 2 billion.
Całkowite poniesione koszty tej operacji wynosiłyby w okolicach 2 mld euro.
EnglishThe frequency is not known (cannot be estimated from the available data).
Częstość jest nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).
EnglishThere are now an estimated 1 400 dairy farms left in Scotland - that is all.
Obecnie pozostało około 1400 gospodarstw mlecznych w Szkocji i to wszystko.
EnglishPregabalin oral bioavailability is estimated to be ≥90% and is independent of dose.
Biodostępność pregabaliny po podaniu doustnym wynosi ≥90 % i jest niezależna od dawki.
Englishvery rare: < 1/ 10,000, not known (cannot be estimated from the available data.)
bardzo rzadko (< 1/ 10 000) nieznana (niemożliwa do oceny na podstawie dostępnych danych).
Englishnot known: the frequency cannot be estimated from the available data.
nieznana: nie jest możliwe oszacowanie częstości na podstawie dostępnych danych.
EnglishIn 2005 the overall investment cost was estimated at €850 million at 2005 constant prices.
całkowity koszt inwestycji szacowano na 850 mln euro w ówczesnych cenach stałych.
EnglishWe also need more money next year than the Commission and the Council have so far estimated.
Na rok następny także potrzebujemy więcej pieniędzy niż założyła Komisja i Rada.
EnglishThis sum represents 2.5% of an amount of direct damage estimated at EUR 511.2 million.
Środki te stanowią 2,5% kwoty bezpośrednich szkód oszacowanych na 511,2 milionów euro.
EnglishDistribution The estimated volume of distribution in humans is 0.25 l/ kg.
Dystrybucja Przybliżona objętość dystrybucji pioglitazonu u ludzi wynosi 0, 25 l/ kg mc.
EnglishLast year we had about two million people, which is about 10 times what we ever estimated.
W zeszłym roku mieliśmy prawie 2mln ludzi, 10 razy więcej niż zakładaliśmy.
Englishnot known: frequency cannot be estimated from the available data.
nieznane: częstotliwość nie może zostać ustalona na podstawie dostępnych danych.
English< 0.1 %), very rare (< 0.01 %), not known (cannot be estimated from the data available).
aminotransferaz wą trobowych (patrz punkt 4. 4), wysypka, astenia, zmę czenie i obrzęk.
EnglishThe damage was estimated at almost EUR 900 million, which is nearly 0.7% of Romania's GDP.
Szkody oszacowano na około 900 milionów euro, co stanowi prawie 0,7 % rumuńskiego PKB.
EnglishLast time I estimated, we need 4 million won to fill it up with books.
Ostanio to obliczyłam... że potrzebujemy około 4 milionów na nowe książki.