EN establishment
volume_up
{rzeczownik}

establishment (też: bet, company, department, factory)
The establishment became a place of market speculation, on the one hand, and demagogy and populism, on the other.
Zakład stawał się miejscem rynkowych spekulacji z jednej strony i demagogii oraz populizmu z drugiej.
Also, amendments that remove the obligation for accurate record-keeping in the user establishment were not supported.
Ponadto nie poparto poprawek, które znoszą obowiązek dokładnego prowadzenia rejestrów w zakładzie użytkownika.
Its foundation not only instigated the re-establishment of Lithuania's independence but also heralded the collapse of the Soviet Union.
Jego założenie nie tylko doprowadziło do odzyskania przez Litwę niepodległości, ale było także zwiastunem rozpadu Związku Radzieckiego.
Establishment of maximum residue limits for veterinary medicines
Ustalenie maksymalnych limitów pozostałości leków weterynaryjnych
The establishment of general principles on PNR is one of the tools for preventing transnational crime and terrorism.
Ustalenie ogólnych zasad w zakresie danych PNR jest jednym z narzędzi służących zapobieganiu ponadnarodowej przestępczości i terroryzmowi.
This implies a high level of environmental protection, but also the establishment of the conditions to facilitate aquaculture operations.
Implikuje to wysoki poziom ochrony środowiska, a także ustalenie warunków ułatwiających działalność w dziedzinie akwakultury.

Przykłady użycia - "establishment" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThe re-establishment of internal border controls is not even being considered.
Nie rozważa się nawet ponownego wprowadzenia wewnętrznych kontroli granicznych.
EnglishThe partners define priorities for facilitating the establishment of the FTA:
W celu ułatwienia wdrożenia strefy wolnego handlu określono następujące priorytety:
EnglishHowever, the same message needs to come from the Greek political establishment.
Ten sam komunikat musi jednak dobiegać ze strony greckiego politycznego establishmentu.
EnglishThe establishment of objective investigatory commissions clearly has a place here.
Oczywiście jest tu również miejsce na stworzenie obiektywnych komisji dochodzeniowych.
EnglishEstablishment of 'Eurodac' for the comparison of fingerprints (recast) (
Ustanowienie systemu Eurodac do porównywania odcisków palców (przekształcenie) (
EnglishThe establishment of more equitable and fairer economic relationships is needed.
Konieczne jest nawiązanie bardziej sprawiedliwych i uczciwszych stosunków gospodarczych.
EnglishThe establishment of the European Emergency Fund is no structural solution.
Ustanowienie europejskiego funduszu pomocowego nie jest rozwiązaniem strukturalnym.
EnglishBigger companies would use the right of establishment and would be everywhere.
Większe firmy wykorzystują prawo do tworzenia lokalnych przedsiębiorstw i są wszędzie.
EnglishWhat is more, the majority pushed through the establishment of a special milk fund.
Co więcej większość nalegała na utworzenie specjalnego funduszu mlecznego.
EnglishIn order to set up a secondary establishment in another EU country, businesses must:
W celu otwarcia drugiej siedziby w innym kraju UE przedsiębiorstwa muszą:
English(CS) I voted for the establishment of the European Institute of Innovation and Technology.
(CS) Głosowałem za utworzeniem Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii.
EnglishThis seems to us to be a good beginning for the re-establishment of the rule of law.
Wydaje nam się to dobrym początkiem ponownego ustanowienia rządów prawa.
EnglishThis will involve the establishment of an autonomous and permanent headquarters in Brussels.
Będzie się to wiązać z ustanowieniem autonomicznego i stałego sztabu w Brukseli.
EnglishBoth the Council and Parliament favour the establishment of such an office.
Zarówno Rada, jak i Komisja opowiadają się za utworzeniem takiego urzędu.
EnglishThe purpose of the establishment of a common European asylum system is to achieve this aim.
Dokładnie taki jest cel ustanowienia wspólnego europejskiego systemu azylowego.
EnglishRomania has advocated the establishment of the shield since the Bucharest Summit in 2008.
Rumunia popiera utworzenie tarczy od czasu szczytu w Bukareszcie w 2008 roku.
EnglishThese means include, for example, the establishment of an EU economic government.
Środki te obejmują na przykład ustanowienie rządu gospodarczego UE.
EnglishEstablishment of an effective Human Rights Committee is an important objective.
Ważnym celem jest ustanowienie skutecznego komitetu praw człowieka.
EnglishThe rapporteur links this objective to the establishment of a low emission economy.
Sprawozdawczyni łączy ten cel z tworzeniem niskoemisyjnej gospodarki.
EnglishAlso, we do not support the establishment of the European Institute for Gender Equality.
Nie popieramy także utworzenia Europejskiego Instytutu ds. Równości Mężczyzn i Kobiet.