EN essentially
volume_up
{przysłówek}

After all, the meme for Shaker-dom was essentially a sterilizing parasite.
Przede wszystkim, mem Szejkeryzmu był w istocie kastrującym pasożytem.
Essentially, what is at issue is facilitating citizens' access to justice.
Chodzi przede wszystkim o to, aby ułatwić obywatelom dostęp do wymiaru sprawiedliwości.
The recovery plan is essentially a toolbox to promote restructuring.
Plan naprawy gospodarczej stanowi przede wszystkim zestaw narzędzi wspierających restrukturyzację.
essentially (też: actually, basically, generally, technically)
volume_up
w zasadzie {przysł.}
Firstly, the revenue side is essentially a predetermined amount.
Po pierwsze, po stronie przychodów figuruje w zasadzie z góry ustalona kwota.
And essentially we are just an upright-walking, big-brained, super-intelligent ape.
W zasadzie jesteśmy wyprostowanymi, wyposażonymi w wielkie mózgi, super-inteligentnymi małpami.
Essentially, this permanently excludes the potential for an independent EU foreign policy.
W zasadzie na stałe uniemożliwia to prowadzenie przez UE niezależnej polityki zagranicznej.
essentially (też: basically, broadly, vitally)
volume_up
zasadniczo {przysł.}
This diminishes the credibility of what is essentially a commendable approach.
To ujmuje wiarygodności podejściu zasadniczo godnemu pochwały.
Their effect is essentially confined to rapidly dividing organisms.
Ich efekt jest zasadniczo ograniczony do organizmów szybko się dzielących.
And what it does essentially is to stimulate further consumption growth.
I zasadniczo sprowadza się do stymulacji dalszego wzrostu konsumpcji.
essentially
Essentially, market access for these products is not restricted effectively.
W gruncie rzeczy nie ograniczono skutecznie dostępu takich produktów do rynku.
Essentially, millions of Europeans will be better protected by this instrument.
W gruncie rzeczy dzięki temu instrumentowi lepiej chronione będą miliony Europejczyków.
Reorganisation of the structure of the budget essentially means a reorganisation of EU policies.
Reorganizacja struktury budżetu w gruncie rzeczy oznacza reorganizację polityk unijnych.
essentially
The only criterion for deciding whether we are spending well or better is whether it helps us recover from the economic crisis and, essentially, create jobs.
Jedynym kryterium oceny, czy wydatkujemy dobrze czy lepiej, jest to, czy pomaga nam to w wyjściu z kryzysu gospodarczego, a nade wszystko, w tworzeniu miejsc pracy.

Przykłady użycia - "essentially" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThings that are essentially different should not be treated in exactly the same way.
Rzeczy, które wyraźnie się różnią nie powinny być traktowane dokładnie tak samo.
EnglishI think the whole world has essentially been brought up not to be a girl.
Myślę, że generalnie cały świat został wychowany tak, żeby nie być dziewczynką.
EnglishAlthough not easy to achieve, this is essentially the order of the day.
Mimo że nie będzie nam łatwo tego osiągnąć, właśnie tym musimy się dziś zająć.
EnglishIt is essentially a matter of calling you to account in the coming years.
Jest to głównie kwestia wezwania państwa do wyjaśnień w najbliższych latach.
EnglishThe liberation of political prisoners does not essentially alter anything.
Wypuszczenie więźniów politycznych, jeszcze niczego w istocie nie zmienia.
EnglishYou're basically face-to-face with someone that essentially decides life or death.
Siedzisz twarzą w twarz z osobą, która decyduje o życiu lub śmierci.
EnglishNumber one is, they have been living essentially unchanged for the past 400 years.
Po pierwsze, ich tryb życia nie zmienił się przez ostatnie 400 lat.
EnglishHe relapsed a little bit, they gave him a series of treatments, and he was essentially cured.
Kiedy choroba nawróciła, poddali go serii zabiegów, i praktycznie został wyleczony.
EnglishBut very soon we're going to see the days when cars are essentially talking to each other.
Ale już niedługo nadejdą takie dni, kiedy samochody będą właściwie ze sobą rozmawiały.
EnglishMen were taught to be men in the ways in which we are not women, that's essentially what it is.
Wiele rytuałów polegało na zabijaniu, małych zwierząt, a potem coraz większych...
EnglishAnd so virtual worlds are the best way for us to essentially organize and experience information.
Wirtualne słowa są najlepszym sposobem organizowania i doświadczania informacji.
EnglishI am essentially picking up the work where he left off, right at the conclusion.
Ja przejmuję pracę tam, gdzie on ją zakończył - prawie u kresu.
EnglishThe problem of particulate emissions from two-wheelers essentially arises from two-stroke engines.
Problem emisji pyłów z motorów jest spowodowany głównie przez silniki dwusuwowe.
EnglishAnd these transistors are behaving essentially just like ion channels behave in the brain.
I te tranzystory zachowują się w istocie tak, jak kanały jonowe w mózgu.
EnglishCharacteristics in patients Steady-state conditions were essentially achieved by day 8.
Właściwości obserwowane u pacjentów Stan stacjonarny był zwykle osiągany do 8 dnia leczenia.
EnglishThis sandstone wall that I'm proposing essentially does three things.
Ma on trzy funkcje: zwiększa porowatość powierzchni wydmy wiążąc ziarna.
EnglishThe total concentrations: by 2025, they will be essentially where we were in 1985.
Ogólne stężenie: do 2005 roku będą właściwie w tym samym miejscu, w którym my byliśmy w roku 1985.
EnglishA website profile is essentially a set of rules that define the reports that you see.
Profil witryny to zestaw reguł definiujących wyświetlane raporty.
EnglishContains less than 1 mmol of sodium (23 mg) per dose, and therefore is essentially
Zawiera mniej niż 1 mmol sodu (23 mg) na dawkę i dlatego jest
EnglishThe dose limiting toxicity in these studies was essentially haematological.
Działania toksyczne ograniczające dawkę w tych badaniach miały głównie charakter hematologiczny.