"erroneous" po polsku

EN

"erroneous" - polskie tłumaczenie

EN erroneous
volume_up
{przymiotnik}

erroneous (też: faulty, incorrect, mistaken, wrong)
volume_up
błędny {przym. m.}
This decision was based on the European Commission's erroneous market forecasts.
Ta decyzja opierała się na błędnych prognozach rynkowych Komisji Europejskiej.
The very concept of a European Constitution was erroneous from the beginning.
Koncepcja europejskiej konstytucji była błędna już od samego początku.
A large proportion of these erroneous payments could have been prevented by the Member States.
Państwa członkowskie mogły zapobiec znacznej części tych błędnych płatności.
erroneous (też: wrong)
volume_up
mylny {przym. m.}
Lately we have often witnessed some erroneous perceptions that the reason for the rise in retail prices and unstable financial markets is that the European Union has a weak economic foundation.
W ostatnim okresie spotykaliśmy się z mylnymi stwierdzeniami, że przyczyną wzrostu cen detalicznych i niestabilności rynków finansowych jest słaby fundament gospodarczy Unii Europejskiej.
erroneous (też: adverse, angry, annoyed, bad)
volume_up
zły {przym. m.}
erroneous (też: abnormal, false, incorrect, irregular)
erroneous (też: false, inappropriate, inapt, incorrect)
volume_up
niewłaściwy {przym. m.}
erroneous (też: incorrect, incorrigible, invalid, wrong)
volume_up
niepoprawny {przym. m.}

Przykłady użycia - "erroneous" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThis decision was based on the European Commission's erroneous market forecasts.
Ta decyzja opierała się na błędnych prognozach rynkowych Komisji Europejskiej.
EnglishThe very concept of a European Constitution was erroneous from the beginning.
Koncepcja europejskiej konstytucji była błędna już od samego początku.
EnglishI do not know whether we ought to go down the same erroneous path as the United States.
Nie wiem, czy powinniśmy iść tą samą błędną drogą, co Stany Zjednoczone.
EnglishI am profoundly convinced that this is an erroneous understanding of solidarity.
Jestem głęboko przekonany, że to fałszywie rozumiana solidarność.
EnglishA large proportion of these erroneous payments could have been prevented by the Member States.
Państwa członkowskie mogły zapobiec znacznej części tych błędnych płatności.
EnglishThe press agency that filed the report withdrew that story saying it was erroneous.
Agencja prasowa, która zamieściła to doniesienie wycofała tę informację, mówiąc, że była to pomyłka.
EnglishIt shows total failure to understand the problem and channelling efforts into an entirely erroneous direction.
Ukazuje to zupełne niezrozumienie problemu i skierowanie wysiłków w zupełnie błędnym kierunku.
EnglishIn the presence of gadoversetamide, the OCP technique produces an erroneous, low value for plasma calcium.
W obecności gadowersetamidu uzyskiwane są w tej metodzie błędnie niskie wartości stężenia wapnia w surowicy.
EnglishIt is careless and erroneous to ascribe every sign of Euroscepticism to previous enlargements and fatigue.
Przypisywanie każdej oznaki eurosceptycyzmu poprzednim rozszerzeniom i zmęczeniu jest niefrasobliwe i błędne.
EnglishSometimes, erroneous information is even given to migrants and they are invited to follow wrong procedures.
Czasem osobom migrującym podaje się nawet błędne informacje i zaleca postępowanie według niewłaściwej procedury.
English. - The notion of there being any form of breach of the right to information in Italy is erroneous.
na piśmie. - Błędne jest twierdzenie, że we Włoszech ma miejsce jakakolwiek forma naruszania prawa do informacji.
EnglishI think it is erroneous to regard this as something that could happen without the agreement of the national parliaments.
Myślę, że błędem jest postrzeganie jej jako instrumentu, który może zostać użyty bez zgody władz krajowych.
EnglishWe have some kind of erroneous idea that Europe would have some disproportionately large share of the world's refugees.
Mamy jakieś błędne wyobrażenie, że Europa przyjmowałaby jakiś nieproporcjonalnie duży procent uchodźców świata.
EnglishThis is, of course, an erroneous claim.
Takie stwierdzenie jest oczywiście błędne.
EnglishDoes the Court of Auditors find the CAP to be healthy, when 28.9% of single farm payments are erroneous?
Czy Trybunał Obrachunkowy uważa wspólną politykę rolną za zdrową, jeśli 28,9% płatności dla poszczególnych gospodarstw rolnych jest błędne?
EnglishThe basic premise, erroneous though it is, perpetuates the myth that employment is a demand-led, employer-governed phenomenon.
Podstawowa przesłanka, chociaż błędna, utrwala mit, że zatrudnienie jest zjawiskiem sterowanym popytem i kierowanym przez pracodawcę.
EnglishThat means that the magnetic pulse is generating an electric current that's interfering with the erroneous electrical activity in the brain.
Oznacza to, że impuls magnetyczny generuje prąd elektryczny, który interferuje z nieprawidłową czynnością elektryczną w mózgu.
EnglishRecent events in Egypt and Tunisia have shown that the idea that society in Arab countries is not capable of accepting democracy is erroneous.
Ostatnie wydarzenia w Egipcie i Tunezji pokazały, że teza, iż społeczeństwa państw arabskich są niezdolne do demokracji jest błędna.
EnglishAt the same time, I hear you painting an erroneous picture of the consequences of these amendments to the Posting of Workers Directive.
Jednocześnie słyszę, jak roztacza pan mydlącą oczy wizję konsekwencji ewentualnych poprawek do dyrektywy dotyczącej delegowania pracowników.
EnglishThis is not always recognised, and I think in particular the criterion of basing everything on national GDP is an erroneous measurement.
Fakt ten nie zawsze jest dostrzegany. Dlatego uważam w szczególności, że kryterium, które uwzględnia jedynie poziom krajowego PKB jest błędnym wskaźnikiem.