"enterprise" po polsku

EN

"enterprise" - polskie tłumaczenie

EN enterprise
volume_up
{rzeczownik}

enterprise (też: company, corporation, firm)
The smaller an enterprise is, the more difficult the access the EU has to it.
Im mniejsze przedsiębiorstwo, tym trudniejszy dostęp ma do niego UE.
For a very long time it was a sound enterprise, until it was taken over by an American investor.
Przez długi czas było to bardzo stabilne przedsiębiorstwo, aż do momentu, gdy przejął je inwestor amerykański.
Can these worker-related measures be subsidised at the same time as the enterprise?
Czy środki dotyczące pracowników mogą być dotowane w tym samym czasie, co przedsiębiorstwo?
This is a social enterprise, not-for-profit cooperative supermarket.
To przedsięwzięcie społeczne, supermarket non-profit.
In any case it will be a long-term enterprise.
W każdym razie będzie to długoterminowe przedsięwzięcie.
It needs to be a shared enterprise with full buy-in of all the EU institutions and the Member States from the very start.
Musi być to wspólne przedsięwzięcie, które od początku zaakceptują wszystkie instytucje UE oraz państwa członkowskie.

Synonimy (angielski) dla "enterprise":

enterprise

Przykłady użycia - "enterprise" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThe Polish Agency for Enterprise Development (PARP) provides financial assistance.
Z kolei Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) udziela pomocy finansowej.
EnglishOn the contrary, we should support India's efforts in this important enterprise.
Wręcz przeciwnie - powinniśmy wpierać wysiłki Indii w tym poważnym zadaniu.
EnglishThey are going to come from private investment enterprise and new business start-ups.
Będą je tworzyć prywatne przedsiębiorstwa inwestycyjne i nowo otwierane firmy.
EnglishAnd this is because hackers are only one element in a cybercriminal enterprise.
A to dlatego, że hakerzy są tylko jednym elementem w cyberprzestępczym przedsięwzięciu.
EnglishIt must reflect an in-depth politicisation of the unification enterprise.
Musi odzwierciedlać głębokie upolitycznienie całego przedsięwzięcia zjednoczeniowego.
EnglishBudgets at this level do not represent the scale of ambition of the European enterprise.
Budżet na tym poziomie nie odpowiada rozmiarom ambicji europejskiego przedsięwzięcia.
EnglishA Community dedicated to free thought, free movement and free enterprise.
To wspólnota wierząca w wolność myśli, swobodny przepływ i wolność przedsiębiorczości.
EnglishThis is particularly important, especially for the small and medium-sized enterprise sector.
Jest to szczególnie ważne zwłaszcza dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw.
EnglishProgramme for the Modernisation of European Enterprise and Trade Statistics (MEETS) (
Program modernizacji europejskiej statystyki w zakresie przedsiębiorstw i handlu (MEETS) (
EnglishHe frustrateth the devices of the crafty, So that their hands cannot perform their enterprise.
Który w niwecz obraca myśli chytrych, tak, iż ręce ich nie sprawią nic skutecznego;
EnglishThe DG ENTERPRISE has the institutional knowledge used to exercise control over these processes.
DG ma wiedzę instytucjonalną przydatną w sprawowaniu kontroli nad tymi procesami.
EnglishHowever, the European Neighbourhood Policy does not create partners in a common enterprise.
Europejska polityka sąsiedztwa nie tworzy jednak partnerów we wspólnym przedsięwzięciu.
EnglishWe thereby gave a European dimension to research and enterprise.
Nadaliśmy Europie wymiar konieczny do badań naukowych i przedsiębiorczości.
EnglishThey have gone on to talk about investment, tourism and enterprise.
Następnie zwracali uwagę na inwestycje, turystykę, przedsiębiorczość.
EnglishDebts from the takeover are affecting the workforce, they are affecting the enterprise.
Zadłużenie z procesu przejęcia wpływa na pracowników, którzy z kolei mają wpływ na kondycję firmy.
EnglishWhat is it then that a small or medium-sized enterprise in the European Union is concerned about?
Co zatem niepokoi małe lub średnie przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej?
EnglishFor this reason, the European Enterprise Network must be strengthened.
Z tego względu należy usprawnić europejską sieć przedsiębiorstw.
EnglishThe appropriate response to the current crisis is not a move away from free enterprise.
Odpowiednią reakcją na obecny kryzys nie jest odejście od zasady swobody działalności gospodarczej.
EnglishIt's another one that lives at the confluence of health and enterprise.
Kolejna, która działa na styku zdrowia publicznego i biznesu.
EnglishA ban on cloning is an attack on the freedom of scientific research and on the freedom of enterprise.
Zakaz klonowania narusza swobodę prowadzenia badań naukowych i realizowania przedsięwzięć.