"enough" po polsku

EN

"enough" - polskie tłumaczenie

volume_up
enough {przym.}
volume_up
enough {przysł.}
volume_up
enough [przykład]

EN enough
volume_up
{przymiotnik}

enough (też: sufficient)
Clearly we need to rethink our policies, but that will not be enough.
Oczywiście musimy przemyśleć nasze strategie, ale nie będzie to wystarczające.
We shall also be given its decision, but is that enough of a solution?
Powinniśmy otrzymać jego decyzję, jednak czy jest to wystarczające rozwiązanie?
For us, it is not enough for these resources to just be adequate and available.
Naszym zdaniem, nie wystarczy, żeby takie zasoby były jedynie wystarczające i dostępne.
enough (też: sufficient)
I trust that the 15% margin in description precision will be enough.
Mam nadzieję, że 15% tolerancja w dokładności opisu będzie wystarczająca.
This agreement, although not enough, is a step in the right direction.
Umowa ta, choć nie jest wystarczająca, jest krokiem w dobrym kierunku.
The EU grows enough food for its needs and farmers earn well.
UE wytwarza wystarczającą ilość żywności, a rolnicy dobrze zarabiają.
Important progress has been made, but it is still not enough.
Nastąpił istotny postęp, ale wciąż nie jest on wystarczający.
This alone would be reason enough for us not to support the report.
Już sam ten fakt mógłby stanowić dla nas wystarczający powód, by nie poprzeć tego sprawozdania.
We've got enough altitude as long as the calls are quick.
Mamy wystarczający pułap na krótkie rozmowy.

Synonimy (angielski) dla "enough":

enough

Przykłady użycia - "enough" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishI would endorse the sentiments of Poul Rasmussen that we have not yet done enough.
Podzielam odczucia posła Poula Rasmussena, że póki co nie zrobiliśmy zbyt wiele.
EnglishI suspect we are now reaching the end of 400 years when Western power was enough.
Sądzę, że jesteśmy u kresu tych 400 lat, w których potęga Zachodu wystarczyła.
EnglishI cannot stress enough the importance of the Southern Cone for the European Union.
Nie jestem w stanie oddać znaczenia Ameryki Południowej dla Unii Europejskiej.
EnglishVague declarations of probable future support from the Commission are not enough.
Niejasne deklaracje ewentualnego przyszłego poparcia z Komisji nie wystarczą.
EnglishOf course, support from the US on this issue is vital, but it is not enough.
Wsparcie ze strony USA w tej kwestii jest oczywiście ważne, ale niewystarczające.
EnglishThere was enough space. And I had control, which was very important.
Mam tu wszystko, czego potrzebuję: ciszę, przestrzeń i, przede wszystkim, kontrolę.
EnglishSo we arrived with just our ladders and we realized that they were not high enough.
W prawdzie mieliśmy swoje drabiny, jednak na miejscu okazało się, że są za krótkie.
EnglishBut not enough is happening in sport - I mean, not enough is happening for sport.
Jednak wciąż za mało dzieje się w sporcie - to znaczy, za mało dzieje się dla sportu.
EnglishWe are right to demand respect for fundamental rights, but this is still not enough.
Mamy rację, domagając się respektowania podstawowych praw, ale to jeszcze za mało.
EnglishSure enough, I had caught one -- I just completely forgot that I had caught one.
Okazało się, że złapałem ten okaz, ale zupełnie o tym zapomniałem.(śmiech)
English. ~~~ For somebody growing up in Wales in a little village, that's enough.
Chłopie, dla kogoś kto dorastał w małej wiosce w Walii to prawdziwy zaszczyt.
EnglishSo, I actually was interested enough in this to put together several groups of people.
Zainteresowało mnie to do tego stopnia, że zgromadziłem kilka różnych grup ludzi.
EnglishWhen we have enough of them, we're going to have a nation that's not worth defending.
Kiedy ich liczba jeszcze wzrośnie, nasz naród nie będzie zasługiwał na obronę.
Englishyou do not eat enough, or eat food containing less carbohydrate than normal (sugar and
Nadmierne obniżenie stężenia cukru we krwi może spowodować utratę przytomności.
EnglishPatients with Pompe disease do not have enough of an enzyme called alpha-glucosidase.
Pacjenci z chorobą Pompego wykazują niedobór enzymu zwanego alfa- glukozydazą.
EnglishThe muscle spasms can be strong enough to cause bone fractures of the spine.
Skurcze mięśni mogą być tak silne, że prowadzą ia do złamania kości kręgosłupa. len
EnglishA sum of EUR 2.5 million has already been paid out without enough information.
Do tej pory wypłacono kwotę 2,5 miliona euro bez przekazania odpowiednich informacji.
EnglishIf this is not possible it is probably because there is not enough support.
Jeśli nie jest to możliwe, to prawdopodobnie z powodu niewystarczającego poparcia.
EnglishI hope that you will be generous enough to advise me on the content of that vision.
Mam nadzieję, że zechce pani udzielić mi wskazówek co do kształtu tej wizji.
EnglishThat is encouraging, but it is not enough if we want to respect the 2 °C target.
Dodaje to nam otuchy, ale jeśli chcemy osiągnąć cel 2 0C, musimy zrobić jeszcze więcej.