EN

to engage [engaged|engaged] {czasownik}

volume_up
1. ogólne
to engage (też: to involve, to sign up)
to engage (też: to hire, to sign up)
to engage (też: to take, to corner, to encompass)
Those are other issues that we need to engage on.
To są kolejne sprawy, którymi musimy się zająć.
The Commission will then engage in the preparation of the proposals for the new TEN-T and its financing.
Następnie Komisja zajmie się przygotowaniem wniosków dotyczących nowej sieci TEN-T oraz jej finansowania.
We have common challenges concerning cross-border crime, so it would also be good for us if we could engage further in this.
Stoją przed nami wspólne wyzwania dotyczące przestępczości transgranicznej, a zatem byłoby dobrze, gdybyśmy mogli lepiej zająć się tą sprawą.
to engage (też: to interest)
We'd like to tell our story better, and engage young people, and thereby change their perspective.
Lepiej opowiadać swoją historię... ...i zainteresować nią młodych, by zmienić ich punkt widzenia.
I tried to engage in damage limitation in this vote, but I am afraid I did not succeed.
Podczas tego głosowania próbowałam zainteresować państwa kwestią ograniczenia szkód, ale obawiam się, że nie udało mi się to.
So let us not keep putting more pressure on Cuba to make concessions, let us start with the EU engaging with the Cubans.
Nie nakładajmy więc na Kubę dalszych wymagań w zakresie ustępstw, lecz jako UE zainteresujmy się Kubańczykami.
It is important, but what the ordinary women and men who engage in micro-production want is global access.
One są ważne, ale ludzie zajmujący się mikro-produkcją przede wszystkim potrzebują globalnego dostępu.
People spent more time engaging in their meals, engaging with each other over their meals.
Ludzie zaczęli spędzać więcej czasu zajmując się swoim posiłkiem, dyskutowali między sobą podczas posiłku.
Another disgrace which Parliament needs to address is the privatisation of water, something in which certain governments of the EU engage.
Kolejną hańbą, którą Parlament Europejski musi się zająć, jest prywatyzacja wody, czym zajmują się niektóre rządy w UE.
Zero wants to engage the generation of today and tomorrow, tell various stories through different mediums.
Zero chce przyciągać dzisiejsze i przyszłe pokolenia. ~~~ Opowiadać różne historie, korzystając z różnych mediów.
to engage (też: to get involved)
to engage (też: to employ, to hire)
The severely exploitative and discriminatory conditions under which many of those engaged in domestic work operate are well known.
Powszechnie wiadomo o wyzysku i dyskryminacji, do jakich dochodzi w odniesieniu do pracowników zatrudnionych w gospodarstwie domowym.
This has been particularly felt by women, who comprise the greatest percentage of workers engaged in what is known as precarious employment.
Szczególnie odczuły to kobiety, które stanowią największy odsetek pracowników zatrudnionych w tzw. pracy o niepewnym charakterze.
A worker who has been employed in a given enterprise may well then find himself or herself engaged in another company.
Pracownik zatrudniony w danym przedsiębiorstwie może równie dobrze znaleźć zatrudnienie w innej firmie.
With this tool, we hope that users will feel engaged and comfortable with the ads shown to them.
Mamy nadzieję, że dzięki temu narzędziu wyświetlane reklamy wzbudzą zainteresowanie i zadowolenie wśród naszych użytkowników.
It is an energy within each one of us, but it is only activated when we engage with others.
To energia w każdym z nas, ale jest ona uaktywniana jedynie wtedy, kiedy interesujemy się innymi.
I am of course engaged in what is happening in Iran.
Oczywiście interesuję się sytuacją w Iranie.
to engage (też: to thrill)
to engage
2. Wojskowość
to engage
to engage
3. Technika
to engage
But we got this other benefit, and that was the ability of the perimeter to suddenly engage Dallas on the outside.
Dodatkowa korzyść to możliwość włączenia Dallas do scenografii.
As you know, the Commission, when preparing such important pieces of legislation like this one, wants to engage the European public in as wide a discussion as possible.
Jak państwu wiadomo, przygotowując tak ważne akty legislacyjne Komisja pragnie włączyć europejskie społeczeństwo do możliwie jak najszerszej dyskusji.
Parliament also calls on EU Member States to actively engage in the 2011 review of the UNHRC to strengthen compliance with its mandate.
Parlament wzywa również państwa członkowskie UE do czynnego włączenia się w przeprowadzenie przeglądu UNHRC w 2011 roku celem wzmocnienia przestrzegania przez nią mandatu.
You cannot boycott and engage at the same time.
Nie można jednocześnie bojkotować i i włączać się do działań.
to engage
to engage

Przykłady użycia - "to engage" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishI would therefore urge Parliament's leaders to engage in talks with the airlines.
Namawiałbym zatem, żeby kierownictwo Parlamentu podjęło dyskusję z liniami lotniczymi.
EnglishThey were all to be urged to engage in collective action against their oppressors.
Wszyscy mieli być zmuszeni do wspólnej walki przeciwko swoim ciemiężcom.
EnglishOn Goldstone, we are trying to engage to find a consensual resolution.
Co do raportu Goldsone'a, usiłujemy znaleźć rozwiązanie oparte na konsensusie.
EnglishWe believe the country is ready to engage in a higher level of integration with Europe.
Uważamy, że kraj ten jest gotowy do przejścia na wyższy poziom w integracji z Europą.
EnglishSo to engage in that conversation with the body, we need to speak the body's language.
Tak więc, aby nawiązać taki dialog z ciałem, musimy mówić językiem ciała.
EnglishBut it remains one that we need to understand and engage with better.
Jednak jest to państwo, które musimy zrozumieć i lepiej się z nim komunikować.
EnglishFurthermore, the Member States must actively engage in reviewing the Council's work.
Ponadto państwa członkowskie powinny wziąć czynny udział w procesie przeglądu pracy Rady.
EnglishIt is important that they are given a chance to engage in the political process.
Ważne jest, aby miały możność uczestniczyć w procesie politycznym.
EnglishAs a result, those companies would no longer be tempted to engage in illegal activities.
Dzięki temu spółki takie nie miałyby już powodów, by podejmować nielegalną działalność.
EnglishI think we saw the willingness of the social partners to engage with us.
Wydaje mi się, że dostrzegliśmy u partnerów społecznych wolę współpracy.
EnglishWe therefore have to engage with the country in a constructive, continuous and strategic manner.
Musimy poukładać się z tym krajem w sposób konstruktywny, trwały i strategiczny.
EnglishCustoms need our support in order to engage in realistic discussions.
Urzędy celne potrzebują naszego wsparcia, aby móc przeprowadzić realistyczne rozmowy.
EnglishSecondly make those images interactive so that we engage much more fully.
Druga: niech te obrazy oddziałują na nas aby bardziej nas to zachęcało.
EnglishIt's a profound moral matter that engages and should engage us all.
To poważna kwestia moralna, która dotyczy i powinna dotyczyć nas wszystkich.
EnglishLet us talk to them and engage with them on trade, as we need to.
Prowadźmy z nimi rozmowy i nawiążmy stosunki handlowe, ponieważ tego potrzebujemy.
EnglishIt is impossible to engage in individual measures over a river that connects us all.
Podjęcie indywidualnych działań w sprawie rzeki, która łączy nas wszystkich nie jest możliwe.
EnglishWe are only encouraging Russia to engage in more irresponsible behaviour.
Zachęcamy jedynie Rosję do dalszego nieodpowiedzialnego postępowania.
EnglishIt is unacceptable that there are states which are not even willing to engage in a debate.
Nie do przyjęcia jest to, że są państwa, które nawet nie są skłonne podjąć takiej debaty.
EnglishBoth parties welcomed our mission and expressed their readiness to engage in mutual dialogue.
Obie strony z zadowoleniem przyjęły naszą misję i wyraziły gotowość do podjęcia dialogu.
EnglishWe now need to think about how we can re-engage a political process.
Musimy zastanowić się, jak możemy ponownie pobudzić proces polityczny.