"energy" po polsku

EN

"energy" - polskie tłumaczenie

volume_up
energy {rzecz.}
PL
volume_up
energy {przym.}

EN energy
volume_up
{rzeczownik}

energy (też: power, vibrancy, zap, welly)
Therefore let us not forget that the cheapest and cleanest energy is saved energy.
Nie zapominajmy zatem, że najczystszą i najtańszą energią jest energia zaoszczędzona.
At the moment, nuclear energy accounts for 30% of Europe's energy mix.
Obecnie energia jądrowa stanowi około 30 % europejskiego koszyka energetycznego.
Today, the Commission published a paper on energy - Energy 2020.
"Energia 2020”.

Synonimy (angielski) dla "energy":

energy

Przykłady użycia - "energy" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThe objectives concerning the use of renewable energy sources must be realistic.
Cele w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii muszą być realistyczne.
EnglishIn January, confidence in Russia's reliability as an energy supplier was shaken.
W styczniu zachwiane zostało zaufanie do Rosji jako wiarygodnego dostawcy energii.
EnglishClearly, this means radical change in the production and consumption of energy.
Oczywiście jest to równoznaczne z radykalną zmianą w produkcji i zużyciu energii.
EnglishProtocol amending the Treaty establishing the European Atomic Energy Community
Protokół zmieniający Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej
EnglishWe need to develop renewable energy resources at a faster pace and save energy.
Musimy w szybszym tempie rozwijać odnawialne zasoby energii i oszczędzać energię.
EnglishThese questions form part of the general policies on energy, climate and research.
Kwestie te stanowią część ogólnej polityki w zakresie energii, klimatu i badań.
EnglishAnother important means at our disposal is the energy labelling of equipment.
Innym ważnym środkiem, jakim dysponujemy, jest znakowanie energetyczne urządzeń.
EnglishMention was made several times of the issue of poverty, or rather energy poverty.
Wspominano tu kilkakrotnie o kwestii ubóstwa, a raczej ubóstwa energetycznego.
EnglishMeasures to increase energy efficiency will not become economically worthwhile.
Środki zwiększania efektywności energetycznej nie będą ekonomicznie opłacalne.
EnglishEnergy dependency has increased from 44% to 53% in the whole of the European Union.
Poziom zależności energetycznej w całej Unii Europejskiej wzrósł z 44 % do 53 %.
EnglishMy final point is that we have no vision for a new energy policy for Croatia.
Ostatnia sprawa to brak naszej wizji nowej polityki energetycznej dla Chorwacji.
EnglishWe must assess their advantages and weaknesses alongside other sources of energy.
Musimy przeprowadzić ocenę ich zalet i wad, uwzględniając inne źródła energii.
EnglishWe are looking for stability and energy security from this Eastern Partnership.
Liczymy, że partnerstwo wschodnie zapewni stabilność i bezpieczeństwo energetyczne.
EnglishThe most important are the ones which concern energy connections between networks.
Najistotniejsze to te, które dotyczą międzysieciowych połączeń energetycznych.
EnglishIf we do not reduce energy consumption, there is a danger that again and again ...
Jeżeli nie ograniczymy zużycia energii istnieje niebezpieczeństwo, że wciąż...
EnglishI support allocating a higher proportion of the budget for the common energy policy.
Popieram przeznaczenie większej części budżetu na wspólną politykę energetyczną.
EnglishIt may be possible that we are not even able to build that much clean energy.
Prawdopodobnie, nie jesteśmy nawet w stanie wytworzyć tak dużo czystej energii.
EnglishThis report underlines the political dimension of the European energy market.
To sprawozdanie podkreśla polityczny wymiar europejskiego rynku energetycznego.
EnglishThe EU's problem is that its level of self-sufficiency in energy is on the decline.
Problem UE polega na tym, że poziom jej samowystarczalności energetycznej maleje.
EnglishSpikes in energy prices put huge pressure on the budget of the average consumer.
Skoki cen energii wywołują ogromną presję na budżet przeciętnego konsumenta.