EN enduring
volume_up
{przymiotnik}

enduring (też: durable, lasting, resilient, tough)
volume_up
wytrzymały {przym. m.}
enduring (też: abiding, constant, durable, immutable)
volume_up
trwały {przym. m.}
The EU's support is long-term and enduring, and it must be sustainable.
Wsparcie UE jest długofalowe i trwałe i musi być zrównoważone.
How enduring, our bland fatal assurance that reflection is righteousness being accomplished.
Jak trwałe jest nasze mdłe zgubne przekonanie że chwila zadumy wystarczy by dojść do prawości.
. - (FR) Mr President, Commissioner, as you have recalled, this structural crisis is both deep and enduring.
Jak pan wspomniał, kryzys strukturalny jest zarówno głęboki, jak i trwały.

Synonimy (angielski) dla "enduring":

enduring

Przykłady użycia - "enduring" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThat, Mr President, will remain an enduring milestone in your term of office.
Panie przewodniczący! To pozostanie trwałym kamieniem milowym pana kadencji.
EnglishNow obviously, those kinds of regrets are incredibly piercing and enduring.
Oczywiście tego typu żale są niesamowicie przeszywające i długotrwałe.
EnglishHow enduring, our bland fatal assurance that reflection is righteousness being accomplished.
Jak trwałe jest nasze mdłe zgubne przekonanie że chwila zadumy wystarczy by dojść do prawości.
EnglishThe EU's support is long-term and enduring, and it must be sustainable.
Wsparcie UE jest długofalowe i trwałe i musi być zrównoważone.
EnglishUnfortunately, the Homo Sovieticus instincts of Lukashenko proved more enduring than anything else.
Niestety przeważyły odruchy Łukaszenki w stylu homo sovieticus.
EnglishThe fear of Jehovah is clean, enduring for ever: The ordinances of Jehovah are true, [and] righteous altogether.
Przykazania Pańskie są prawe, uweselające serce; przykazanie Pańskie czyste, oświecające oczy.
EnglishNow the word "tolerance," if you look at it in the dictionary, connotes "allowing," "indulging" and "enduring."
Jeśli zajrzycie do słownika, słowo "tolerancja" dzisiaj oznacza pozwalanie, spełnianie zachcianek i znoszenie czegoś.
EnglishWe have hear, this week, about the horrible sufferings, for example, that so many women of the world are enduring day-to-day.
Słyszeliśmy w tym tygodniu na przykład o strasznych cierpieniach, które codziennie dotykają tyle kobiet na świecie.
EnglishAnd with caring, there's hope that we can find an enduring place for ourselves within the natural systems that support us.
A troska niesie nadzieję, że znajdziemy dla siebie trwałe miejsce w systemie przyrodniczym, który podtrzymuje nasze życie.
EnglishThe historical, national and ethnic minorities are of enduring value to a diverse Europe.
Mniejszości historyczne, narodowe i etniczne stanowią trwałą wartością i przyczyniają się do budowy i istnienia Europy szczycącej się swoją różnorodnością.
EnglishBy staying tightly focused in one place, Jonas tapped into the soul and the enduring human spirit that underlies this community.
Poprzez skupienie się na jednym miejscu Jonas dotarł do duszy i wytrawłego ludzkiego ducha które są podstawą tej społeczności.
EnglishThe monologue was performed by Jana Schulz, who was then a drama student - and the foundation stone of an enduring collaborative relationship had been laid.
Monolog wygłaszała Jana Schulz, studentka szkoły aktorskiej, która dziś jest stałą współpracownicą reżysera.
EnglishThis proprietary principle of vendor lock-in would go on to be perfected with great success as one of the enduring principles of windowing systems everywhere.
Ta zasada producenckiej blokady pójdzie dalej i będzie udoskonalana zostanie trwałą zasadą systemów okienkowych.
EnglishThere is direct cooperation with Operation Enduring Freedom, which is unacceptable, and funding is to be channelled through Athena.
Prowadzona jest bezpośrednia współpraca z operacją "Trwała Wolność”, która jest niedopuszczalna, a finansowanie ma być kierowane przez mechanizm ATHENA.
EnglishThe EU should finally face up honestly and openly to Communism's enduring legacy and to Communist regimes still surviving today, which includes China.
UE powinna wreszcie uczciwie i otwarcie przeciwstawić się schedzie po komunizmie i komunistycznym reżimom, które przetrwały, w tym Chinom.
EnglishI firmly believe these partnerships will only succeed if they are anchored in an enduring partnership based on trust and mutual respect.
Wierzę głęboko w udane nawiązanie stosunków partnerskich, jeżeli tylko będą one zakorzenione w trwałym partnerstwie opartym na zaufaniu i wzajemnym szacunku.
EnglishThe market economy, or, to put it another way, capitalism, needs to operate on the basis of sound and enduring principles, and honesty is an important one of these.
Gospodarka rynkowa, bądź inaczej "kapitalizm”, musi funkcjonować na trwałych oraz zdrowych zasadach, z których uczciwość jest nieostatnią.
EnglishThe enduring truth is that Africa is the scene of bloody conflicts and that Africans spend more on arms than they receive in development aid.
Prawda jest taka, że Afryka nieprzerwanie pozostaje terenem krwawych konfliktów, a naród afrykański wydaje więcej na zbrojenia niż otrzymuje w ramach pomocy rozwojowej.
English The Member States reaffirm that the promotion of economic, social and territorial cohesion is vital to the full development and enduring success of the Union.2.
    Państwa Członkowskie potwierdzają, że wspieranie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej jest istotne dla pełnego rozwoju i trwałego powodzenia Unii.2.
EnglishMore frightening still is the rapporteur's enduring belief in the myth of 'democratic change through trade', the sharpest contradiction of which is the current situation in China.
Jeszcze bardziej przeraża trwała wiara sprawozdawczyni w mit "demokratycznej zmiany poprzez handel”, co jest wyraźnie sprzeczne z bieżącą sytuacją w Chinach.