"to end up" po polsku

EN

"to end up" - polskie tłumaczenie

EN to end up
volume_up
{czasownik}

This tariff reduction affair may end up achieving nothing, or it could open a new era in trade relations.
Omawiana tu sprawa obniżenia należności celnych może zakończyć się fiaskiem, albo też otworzyć nową erę stosunków handlowych.
Zakończę na tym: Tak.
The negotiations, or discussions, are ongoing, so it will be extremely difficult to say where the final game will end up.
Negocjacje, lub dyskusje, są w toku, zatem niezwykle trudno powiedzieć, w jakim punkcie zakończy się końcowa rozgrywka.
to end up (też: to draw near, to get)
Indeed, we must ensure that future flows of funding to Juba do not end up being used inappropriately or, worse, adding to the already widespread corruption.
Dlatego musimy zapewnić, żeby przyszłe przepływy funduszy do Dżuby nie zostały nieodpowiednio wykorzystane lub, co gorsza, dodane do i tak już szeroko rozpowszechnionej korupcji.
We must avoid the situation in which future funding flows to Juba end up being improperly deployed or, even worse, feeding the existing high level of corruption.
Nie możemy dopuścić do tego, by przyszłe środki finansowe dla Juby zostały niewłaściwie spożytkowane lub, co gorsza, przyczyniły się do wzrostu istniejącej już korupcji.
And what you end up seeing is the whole phenomenon of the fact that we are actually stepping forth and basically leveraging future education, future children in our households.
W efekcie możemy zobaczyć to zjawisko całościowo, gdzie w gruncie rzeczy idziemy naprzód i przede wszystkim wydajemy pieniądze na przyszłą edukację, przyszłe dzieci i nasze domostwa.
to end up (też: to end, to outwork)
The Netherlands and Belgium cannot end up being the 'dupe' of all this.
Holandia i Belgia nie mogą skończyć jako "kozły ofiarne” tego wszystkiego.
And instead of a balanced information diet, you can end up surrounded by information junk food.
Zamiast zbalansowanej diety, możesz skończyć otoczonym przez śmieci informacyjne.
Możecie skończyć jako taksówkarze.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "to end up"

end rzeczownik
end przymiotnik
to end czasownik
to be up to czasownik
up przymiotnik
up przysłówek
Polish
up przyimek
to up czasownik

Przykłady użycia - "to end up" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

English[But this second] grows with seven, eight percent, and then they will end up here.
Wzrost tej grupy to 1 do 3%. ~~~ Wzrost tej grupy to 1 do 3%. ~~~ Wrost tej: 7 - 8%.
EnglishIf we end up imposing fines, then we will not have achieved our objective.
Jeżeli na koniec będziemy musieli nakładać kary, to nie osiągniemy naszego celu.
EnglishResponse rates at the end of follow-up for the two studies are presented in Table 5.
Odsetki odpowiedzi pod koniec okresu obserwacji obu badań przedstawiono w tabeli 5.
EnglishIf he has the usual result, he will end up like 'One Flew Over the Cuckoo's Nest.'
Jeśli rezultat będzie typowy, skończy jak w "Locie nad Kukułczym Gniazdem".
EnglishUnchecked shipments usually end up in Ghana, Nigeria, India or Pakistan.
Niesprawdzone ładunki zazwyczaj trafiają do Ghany, Nigerii, Indii czy Pakistanu.
EnglishMy final point is that we need to ensure that the EU does not end up falling into debt.
Mój ostatni punkt jest taki, że musimy zadbać, aby UE nie skończyła w długach.
EnglishOr will it end up being a programme that is simply aimed at covering up unemployment?
Czy też stanie się programem mającym na celu li tylko ukrywanie bezrobocia?
EnglishA slow foxtrot makes your back ache, and your partner may end up disappointed.
Od powolnego fokstrota bolą plecy, a druga strona może być rozczarowana.
EnglishYou can get on a flight in London, you can end up in Bangalore later today.
Można złapać samolot w Londynie i tego samego dnia wylądować w Bangalore.
EnglishLet me say a few things about this - and I will end up with the key point.
Pozowolicie państwo, że wspomnę kilka rzeczy w tej kwestii, kończąc głównym wnioskiem.
EnglishWe have no idea where the money from these fisheries agreements will end up.
Nie mamy bowiem pojęcia, do kogo trafią pieniądze pochodzące z umów w sprawie rybołówstwa.
English80% of the toys from China end up on the Commission's website and vice-versa.
80% zabawek z Chin trafia na stronę internetową Komisji i vice-versa.
EnglishIf we do not take the produce of these countries, we will end up taking their people.
Jeśli nie chcemy przyjmować produktów tych krajów, kiedyś będziemy przyjmować ich ludność.
EnglishCarbon dioxide, a little bit of sunlight, you end up with a lipid that is highly refined.
Dwutlenek węgla, odrobina promieni słonecznych i otrzymujemy wysoce oczyszczony lipid.
EnglishOtherwise France may end up with egg on its face, something of which it could not be proud.
W przeciwnym razie, Francja może wyjść na błazna, z czego nie byłaby dumna.
EnglishBritain may end up giving a total of GBP 23 billion to bolster the euro.
Łącznie Wielka Brytania może wydać 23 miliardy funtów na wsparcie euro.
EnglishAnd how you end up with a psychopath, and a killer, depends on exactly when the damage occurs.
Jak to się ma do psychopaty i zabójcy, zależy od tego, gdzie uszkodzenie występuje.
EnglishAnd we'll end up after 13 billion years with something looking rather like our own universe.
Zatrzymamy się po 13 miliardach lat z czymś co przypomina nasz wszechświat.
EnglishAlcohol is often taken with drugs or alcohol itself may end up as a drug.
Alkohol często spożywany jest z narkotykami lub sam w sobie traktowany jest jako narkotyk.
EnglishThey create ghettos and often end up as members of terrorist groups.
Tworzą oni getta i nierzadko kończą jako członkowie grup terrorystycznych.