"empowerment" po polsku

EN

"empowerment" - polskie tłumaczenie

EN empowerment
volume_up
{rzeczownik}

1. ogólne

First is the training, empowerment, and connection of defenders worldwide.
Po pierwsze, szkolenie, upoważnienie i światowa siatka obrońców.
Pierwszy krok to tylko upoważnienie.

2. Prawo

empowerment
volume_up
plenipotencje {tylko l.mn.} [form.]

Synonimy (angielski) dla "empowerment":

empowerment

Przykłady użycia - "empowerment" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishGender Equality and Women's Empowerment in Development Cooperation (debate)
Równość płci i równouprawnienie kobiet w kontekście współpracy na rzecz rozwoju (debata)
EnglishThe broader campaign to promote the empowerment of women helps to combat violence.
Szersza kampania mająca na celu promowanie równouprawnienia kobiet pomaga walczyć z przemocą.
EnglishGender Equality and Women's Empowerment in Development Cooperation (
Równość płci oraz równouprawnienie kobiet w kontekście współpracy na rzecz rozwoju (
EnglishI see the issue of consumer education as a key issue for consumer empowerment.
Kwestię edukacji konsumentów postrzegam jako mającą kluczowe znaczenie dla wzmocnienia pozycji konsumentów.
EnglishWe sympathise with the will of nations who want a better life, empowerment and a better tomorrow.
Solidaryzujemy się z wolą narodów, które chcą lepszego życia, podmiotowości i lepszego jutra.
EnglishDevoting more attention to youth empowerment in EU policies (written declaration): see Minutes
Zwracanie polityce UE większej uwagi na upodmiotowienie młodzieży (pisemne oświadczenie): Patrz protokół
EnglishMr President, this is a report on gender equality and women's empowerment in developing cooperation.
Panie przewodniczący! Sprawozdanie to dotyczy równości płci i umacniania kobiet w rozwijaniu współpracy.
EnglishPoint 9 of the Beijing Platform for Action, however, declares as its goal the empowerment of all women.
Wszak punkt 9 pekińskiej platformy działania jako swój główny cel deklaruje upodmiotowienie wszystkich kobiet.
English. - (DE) I vote for gender equality and the empowerment of women in development cooperation.
na piśmie, - (DE) Głosuję za równością płci i równouprawnieniem kobiet w kontekście współpracy na rzecz rozwoju.
EnglishMr President, we are discussing gender equality and women's empowerment and development cooperation.
Panie przewodniczący! Rozmawiamy o równości płci i równouprawnieniu kobiet w kontekście współpracy na rzecz rozwoju.
EnglishI agree with all the points in Mrs Uca's report, which states that education is the key to women's empowerment.
Zgadzam się w całości ze sprawozdaniem pani Uca, która stwierdziła, że edukacja to klucz do równouprawnienia kobiet.
EnglishI am particularly glad that micro-credits are being named as one means of empowerment, of liberating women.
Cieszę się zwłaszcza z tego, iż uznano, że mikropożyczki to jeden ze sposobów realizacji równouprawnienia, wyzwolenia kobiet.
EnglishIn today's world, promoting gender equality and women's empowerment in the developing countries is not an easy task.
W dzisiejszym świecie, promowanie równości płci i umacniania kobiet w krajach rozwijających się nie jest łatwym zadaniem.
EnglishSo the other face of Yemen is actually one that lies behind the veil, and it's economic empowerment mostly that allows the woman to just uncover it.
Zatem to inne oblicze Jemenu to takie, które kryje się za chustami.
EnglishIt seems to me that very little attention is being paid to locally generated energy and, yet, that is key to our citizens' empowerment.
Wydaje mi się, że zbyt mało uwagi poświęcamy energii wytwarzanej lokalnie, a to klucz do uprawnień naszych obywateli.
EnglishBut it was a film that starred Charlize Theron and it was about women's rights, women's empowerment, domestic violence and so on.
Jednak w filmie tym grała Charlize Theron i opowiadał on o prawach kobiet i ich uprawomocnieniu, przemocy domowej i innych problemach.
EnglishIt was a notion that really came out of Albert Bandura's work, who studied whether people could get a sense of empowerment.
Ten właśnie pogląd wyszczególnił się z prac Alberta Bendury, który badał czy ludzie mogą przyswoić sobie poczucie możności osiągnięcia celu.
EnglishAnd it's economic empowerment and the ability for a woman to say, "I am as much contributing to this family, or more, than you are."
Rzecz w ekonomicznym usamodzielnieniu i zdolności powiedzenia przez kobietę: Mam taki sam wkład w tą rodzinę, a może większy niż ty.
EnglishI would also like to thank our colleagues in the respective committees who understand the importance of the new empowerment of the European Parliament.
Pragnę także podziękować naszym kolegom w odpowiednich komisjach, którzy rozumieją znaczenie nowych uprawnień Parlamentu Europejskiego.
EnglishI would like to thank the Swedish Presidency for having included empowerment and combating violence against women in the Stockholm Programme.
Chciałabym podziękować prezydencji szwedzkiej za włączenie do programu sztokholmskiego wzmocnienia pozycji kobiet oraz zwalczania przemocy wobec kobiet.