EN edge
volume_up
{rzeczownik}

1. ogólne

edge (też: brink, curb, nosing)
But you can see the edge of the Sun, and the universe gets that way, and you can see that.
Widać krawędź Słońca, i ze wszechświatem jest podobnie.
Mr Blair brought Britain to the edge of ruin.
Pan Blair doprowadził Wielką Brytanię na krawędź bankructwa.
Ta nazwa oznacza "krawędź pustyni".
If the iron be blunt, and one do not whet the edge, then must he put to more strength: but wisdom is profitable to direct.
Jeźliże się stępi żelazo, a nie naostrzyłby ostrza jego, tedy mocy przyłożyć musi; ale to daleko lepiej mądrość sprawić może.
And they shall fall by the edge of the sword, and shall be led captive into all the nations: and Jerusalem shall be trodden down of the Gentiles, until the times of the Gentiles be fulfilled.
I polegną od ostrza miecza, i zapędzeni będą w niewolę między wszystkie narody, i będzie Jeruzalem deptane od pogan, aż się wypełnią czasy pogan.
But Barak pursued after the chariots, and after the host, unto Harosheth of the Gentiles: and all the host of Sisera fell by the edge of the sword; there was not a man left.
Ale Barak gonił wozy i wojsko aż do Haroset pogańskiego; i poległo wszystko wojsko Sysarowe od ostrza miecza, tak iż z nich i jeden nie został.
edge (też: border, hem, hemline)
edge
volume_up
brzeg {m.} (granica)
One side has a bevelled edge and is marked “ LTG” above the number 2.
Po jednej stronie brzeg jest ścięty i oznakowany napisem „ LTG ” znajdującym się powyżej napisu „ 2 ”.
Aligning your thumb with the internal gap of the stopper, pry up the edge of the stopper.
Ustawić kciuk równolegle z wewnętrzną szczeliną korka, podważyć brzeg korka.
Wziąłem więc osełkę i odłamałem jej brzeg.

2. Sport

edge
volume_up
krawędź {m.} (łyżwy)
But you can see the edge of the Sun, and the universe gets that way, and you can see that.
Widać krawędź Słońca, i ze wszechświatem jest podobnie.
Mr Blair brought Britain to the edge of ruin.
Pan Blair doprowadził Wielką Brytanię na krawędź bankructwa.
Ta nazwa oznacza "krawędź pustyni".
edge
volume_up
krawędź {m.} (narty)
But you can see the edge of the Sun, and the universe gets that way, and you can see that.
Widać krawędź Słońca, i ze wszechświatem jest podobnie.
Mr Blair brought Britain to the edge of ruin.
Pan Blair doprowadził Wielką Brytanię na krawędź bankructwa.
Ta nazwa oznacza "krawędź pustyni".

Synonimy (angielski) dla "edge":

edge

Przykłady użycia - "edge" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishI look at the grid and I see a warping at the edge of my central-left field.
Patrzę na siatkę i widzę wypaczenie na brzegu lewego centralnego pola widzenia.
Englishthe data on etoricoxib in the EDGE study and pooled analyses of other clinical trials,
danych na temat etorykoksybu otrzymanych w badaniu EDGE oraz zbiorczych analizach
EnglishThe sponge should be applied so that it covers 1 to 2 cm beyond the edge of the wound.
Gąbkę należy stosować w taki sposób, aby pokryć obszar 1- 2 cm poza brzegiem rany.
Englishthe data on etoricoxib in the EDGE study and pooled analyses of other clinical trials,
danych na temat etorykoksybu otrzymanych w badaniu EDGE oraz zbiorczych analizach z
EnglishIts extremely sharp saw-toothed edge can easily carve... this turkey and this shank.
Jego maksymalnie ostre zęby bez problemu potną... tego indyka i ten udziec.
EnglishI think that it is vital to develop and sell new, cutting-edge energy technologies.
Uważam, że niezbędne jest opracowanie i sprzedaż nowatorskich technologii energetycznych.
EnglishYea, thou turnest back the edge of his sword, And hast not made him to stand in the battle.
Wywyższyłeś prawicę przeciwników jego; uweseliłeś wszysstkich nieprzyjaciół jego.
EnglishYou'd rather be D, on the edge of the network.
Wolelibyście być raczej C czy D ? ~~~ Wolelibyście być D, na skraju sieci.
Englishthe data on etoricoxib in the EDGE study and pooled analyses of other clinical trials, which
danych na temat etorykoksybu otrzymanych w badaniu EDGE oraz zbiorczych analizach
EnglishHowever, it is very late now, and this has taken the edge off my enthusiasm for the subject.
Jakkolwiek teraz jest już późno i dlatego okazuję mniej entuzjazmu w tej kwestii.
EnglishAXIS P7214 provides edge storage through a microSDHC memory card slot.
AXIS P7214 obsługuje pamięć masową typu Edge poprzez gniazdo karty pamięci MicroSDHC.
EnglishAfter all, the European Parliament should be at the leading edge of technology.
W końcu Parlament Europejski powinien być pionierem technologii.
English Rabet is a street at the edge of a ghost district that does not even appear on maps of Leipzig.
Rabet to ulica w dzielnicy duchów, która nawet nie pojawia się na planach Lipska.
EnglishAnd they journeyed from Succoth, and encamped in Etham, which is in the edge of the wilderness.
Ruszywszy się z Suchot, położyli się obozem w Etam, które jest przy końcu puszczy.
EnglishAnd they journeyed from Kadesh, and encamped in mount Hor, in the edge of the land of Edom.
A ruszywszy się z Kades, położyli się obozem na górze Hor, na granicach ziemi Edomskiej.
EnglishThe ECX Edge pretty much creates the entire ecosystem in which the market will develop itself.
ECX Edge w zasadzie tworzy cały ekosystem, w którym rynek sam się rozwija.
EnglishAnd they took their journey from Succoth, and encamped in Etham, in the edge of the wilderness.
I czynił dobrze Bóg onym babom; i krzewił się lud, i zmocnili się bardzo.
EnglishIt seems a little out of place in a cutting-edge environment like this one.
Wydaje się być nie na miejscu w sytuacji na ostrzu noża jak ta.
EnglishWe can only maintain a competitive edge if our workforce has the right training.
Tylko jeśli nasza siła robocza otrzyma właściwe szkolenia, będziemy w stanie zachować konkurencyjność.
EnglishThe twelve new Member States have almost no comparative edge.
Dwanaście nowych państw członkowskich nie ma prawie żadnej przewagi konkurencyjnej.

Pozostałe hasła