"economics" po polsku

EN

"economics" - polskie tłumaczenie

EN economics
volume_up
{rzeczownik}

economics (też: economy)
Economics, aesthetics and technology are in symbiosis with one another.
Ekonomia, estetyka i technologia funkcjonują w symbiozie.
However globalism is deluded in believing that economics is the motor behind civilisation.
Złudzeniem globalizmu jest pomysł, że ekonomia może być motorem cywilizacji.
Rogue economics is a force which is constantly lurking in the background of history.
Zbójecka ekonomia to siła, która zawsze drzemała w tle historii.
economics
So this was the birth of vampire economics.
Tak narodziła się ekonomika wampiryczna.
ekonomika obszarów problemowych
We are, in my view, presenting an honourable and acceptable compromise between ecology, on the one hand, and agricultural economics, on the other.
Uważam, że przedstawiamy honorowy i nadający się do przyjęcia kompromis pomiędzy ekologią z jednej strony, a ekonomiką rolnictwa, z drugiej strony.

Synonimy (angielski) dla "economics":

economics

Przykłady użycia - "economics" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThe primacy of economics continues to be victorious over values and human rights.
Cały czas zwycięża prymat ekonomii nad wartościami, nad prawami człowieka.
EnglishThe Cambridge University prefects decided to call them the Real Madrid of economics.
Dziekani Uniwersytetu Cambridge zdecydowali się nazwać ich ekonomicznym Real Madrytem.
EnglishThe word 'economics' comes from the Greek for management of the home.
Słowo "gospodarka” pochodzi od greckiego słowa, które oznacza zarządzanie domem.
EnglishTiny little behavioral economics detail: in Italy, penalty points go backwards.
Mały szczegół dotyczący ekonomii behawioralnej: we Włoszech punkty karne odlicza się wstecz.
EnglishThey had people involved who were Nobel laureates in economics, who reported being bored.
Wyciągnęli kartki i zaczęli rozważać: "Jak zbadać populację Czarnej Afryki?"
EnglishI think that the focus should be on children's health and not on agricultural economics.
Uważam, że nacisk powinien być położony na zdrowie dzieci, a nie na ekonomikę rolnictwa.
EnglishThere is no such thing as perpetual motion either in physics or in economics.
Perpetum mobile nie istnieje ani w fizyce, ani też w ekonomii.
EnglishI cannot imagine an economics class tolerating such fatuous and intemperate nonsense.
Nie mogę sobie wyobrazić ekonomistów, którzy tolerowaliby takie bezmyślne i niepohamowane bzdury.
EnglishThe exceptional situation we are experiencing does not call into question the basic rules of economics.
Wyjątkowa sytuacja, która ma miejsce, nie podważa podstawowych prawideł ekonomii.
EnglishIf you really want to help, listen to Professor Buchanan of the London School of Economics.
Jeśli naprawdę chcecie pomagać, posłuchajcie profesora Buchanana z London School of Economics.
EnglishThis is not economics, it is politics, and quite aggressive at that.
Nie chodzi tu o gospodarkę, chodzi o politykę i co trzeba przyznać, politykę bardzo agresywną.
EnglishAnd slowly, that idea is leaking out to the cognitive sciences, the human sciences, economics, et cetera.
Powoli ta idea przenika do nauk kognitywnych, nauk humanistycznych, ekonomii etc.
EnglishAnd then they began to teach us in the context of innovation, economics.
A następnie -- w kontekście innowacji, aspektów ekonomicznych.
EnglishMost world leaders didn't take notice, and those that did thought this was just "Buddhist economics."
Wielu światowych przywódców nie zwrócili uwagi, inni uznali to za "buddyjską ekonomię".
English~~~ So if you look at it close enough, you'll actually see that much of this is about economics.
Jeśli przyjrzycie się temu dobrze, zobaczycie, że w dużej mierze chodzi tu o ekonomię.
EnglishYet, if we study history - not just economics - it does all go in cycles.
Owszem, jeśli spojrzymy na karty historii - nie tylko ekonomii - zauważymy, że wszystko przebiega w cyklach.
EnglishA multilingual thesaurus covering politics, law, economics and other fields relevant to the EU
Wielojęzyczny słownik tematyczny obejmujący politykę, prawo, ekonomię i inne dziedziny działalności UE
EnglishIn my case, it led me to the London School of Economics.
W moim przypadku zaprowadziło mnie to do London School of Economics.
EnglishIt is a great challenge not only for European politics and economics, but also for the citizens.
Stanowią one duże wyzwanie nie tylko dla polityki i ekonomii europejskiej, lecz również dla obywateli.
EnglishStudents can choose from electives in the four subject areas of culture, politics, law and economics.
Studenci mogą wybierać zajęcia spośród tych czterech dziedzin.