"economically" po polsku

EN

"economically" - polskie tłumaczenie

EN economically
volume_up
{przysłówek}

economically
volume_up
gospodarczo {przysł.}
It continues to support projects in the economically disadvantaged regions.
Nadal popiera projekty w regionach słabszych gospodarczo.
And the Second World War was really a terrible event, also economically for Japan.
I druga wojna światowa była naprawdę strasznym wydarzeniem, także gospodarczo dla Japonii.
Admitting Turkey to our Union would make us larger and economically more powerful.
Dopuszczając Turcję do naszej Unii, stalibyśmy się więksi i potężniejsi gospodarczo.
economically
volume_up
ekonomicznie {przysł.}
Measures to increase energy efficiency will not become economically worthwhile.
Środki zwiększania efektywności energetycznej nie będą ekonomicznie opłacalne.
It allies in a really positive and economically viable food system.
Ten sojusz jest bardzo pozytywny i ekonomicznie opłacalny dla systemu żywności.
"The government needs to provide economically viable services."
"Rząd musi zapewnić ekonomicznie rentowne usługi.
economically (też: briefly, concisely)
volume_up
zwięźle {przysł.}
economically (też: sparingly)
volume_up
oszczędnie {przysł.}

Synonimy (angielski) dla "economical":

economical

Przykłady użycia - "economically" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

English(NL) Mr President, we are living in financially and economically difficult times.
(NL) Panie przewodniczący! Żyjemy w czasach trudności finansowych i gospodarczych.
EnglishSimilarly, Europe has a great deal to gain economically from its cultural diversity.
Podobnie, Europa może zyskać bardzo wiele dzięki swej różnorodności kulturowej.
EnglishSo I think economically, the critical issue really is to now think through.
Sądzę, że najważniejsze teraz jest, żeby to porządnie przemyśleć pod kątem ekonomii.
English· The safe and economically advantageous final disposal of metallic mercury.
· Bezpieczne i korzystne ze względów ekonomicznych końcowe usuwanie rtęci metalicznej.
EnglishFor a year the price of fuel has been stifling our fishermen economically.
Od roku ceny paliwa wykańczają naszych rybaków pod względem ekonomicznym.
EnglishThose are extremely appealing prospects, particularly in economically strained times.
Są to bardzo interesujące perspektywy, szczególnie w czasach pełnych napięć gospodarczych.
English. - (LT) Russia and the EU are linked both economically and politically.
na piśmie - (LT) Rosja i UE są powiązane zarówno pod względem gospodarczym, jak i politycznym.
EnglishIt has received a lot of praise for that, but it is also a very important player economically.
Zebrała za to wiele pochwał, ale stanowi również liczącą się siłę gospodarczą.
EnglishEurope and Russia are, in fact, interdependent, both economically and politically.
Rosja i UE są od siebie wzajemnie zależne zarówno pod względem gospodarczym, jak i politycznym.
EnglishWithout it, fishing is not sustainable ecologically or economically.
Bez tego połowy nie będą zrównoważone ani pod względem ekologicznym ani ekonomicznym.
EnglishIt is a CAP that is unfair, economically, socially and environmentally.
To WPR, która jest niesprawiedliwa pod względem ekonomicznym, społecznym i środowiskowym.
EnglishThey have become more independent, both politically and economically.
Stały się one bardziej niezależnie, zarówno pod względem politycznym jak i gospodarczym.
EnglishThis will, of course, have an extremely negative impact environmentally and economically.
Wpłynie to oczywiście bardzo negatywnie na środowisko i gospodarkę.
EnglishEconomically strong and weak economies are first arbitrarily thrown together in the same pot.
Gospodarki silne i słabe arbitralnie wrzuca się do tego samego worka.
EnglishThat has been proven economically, financially and empirically.
Dowiedziono tego na płaszczyźnie gospodarczej, finansowej i empirycznej.
EnglishThe sector is in crisis structurally as much as economically.
Sektor przeżywa kryzys zarówno ze strukturalnego jak i z gospodarczego punktu widzenia.
EnglishThe consequences of the decisions we take will weigh heavily, socially and economically.
Konsekwencje decyzji, które podejmiemy, poważnie zaważą na płaszczyźnie gospodarczej i społecznej.
EnglishThis would be economically sound and can pave the way for others to join later.
Byłoby to logiczne z gospodarczego punktu widzenia i mogłoby utorować drogę innym, którzy dołączą później.
EnglishWe must ensure that we have economically sustainable development in Europe.
Musimy zapewnić zrównoważony rozwój gospodarczy w Europie.
EnglishThe upward revaluation of the koruna by more than 17% is certainly economically justified.
Rewaluacja korony w górę o ponad 17% jest z pewnością uzasadniona z ekonomicznego punktu widzenia.