"economic environment" po polsku

EN

"economic environment" - polskie tłumaczenie

EN economic environment
volume_up
{rzeczownik}

economic environment (też: business environment)
Their coming together is determined by globalisation and the multicultural economic environment which is still developing.
O tym, koncepcje te zbiegną się, decyduje globalizacja i wielokulturowe otoczenie gospodarcze, które wciąż się wykształca.
At the same time, through clear rules which are easy to identify, the creation of a positive, active economic environment will be fostered.
Jednocześnie poprzez przejrzyste i łatwe do odnalezienia przepisy pomagamy stworzyć pozytywne i aktywne otoczenie gospodarcze.
Therefore: an economic environment that is favourable to business activity, initiative and innovation, but which is not favourable to financial and property speculation.
Zatem: otoczenie gospodarcze sprzyjające działalności gospodarczej, inicjatywie i innowacyjności, ale też niesprzyjające spekulacjom finansowym i na rynku nieruchomości.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "economic environment"

economic przymiotnik
environment rzeczownik

Przykłady użycia - "economic environment" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThis approach will guarantee a healthy economic environment for private entities.
Takie podejście zapewni prywatnym podmiotom zdrowe środowisko gospodarcze.
EnglishOne other dimension - profit, or economic benefits, or the environment and conservation.
Albo w innym wymiarze: zyski i korzyści gospodarcze, czy środowisko i jego ochrona.
EnglishThis is one of the challenges presented by the new economic environment.
Jest to jedno z wyzwań, jakie przynosi nowe środowisko gospodarcze.
EnglishThe global economic environment is being tested at the moment.
Globalne środowisko gospodarcze jest w tej chwili poddawane próbie.
EnglishThe economic environment has changed dramatically since 2008; hence, a review really is needed.
Od 2008 roku warunki gospodarcze zmieniły się dramatycznie, zatem przegląd jest naprawdę konieczny.
EnglishAdditionally, the economic and political environment of the Mediterranean is becoming increasingly complex.
Ponadto gospodarcze i polityczne otoczenie regionu Morza Śródziemnego nabiera złożoności.
English(RO) In an unstable economic environment, late payments have an adverse impact on SMEs.
(RO) W warunkach niestabilnej sytuacji gospodarczej opóźnienia w płatnościach wywierają negatywny wpływ na MŚP.
EnglishIn the present economic environment it will not be easy to borrow for new equipment and training.
W obecnych okolicznościach gospodarczych nie będzie łatwe uzyskanie pożyczek na nowy sprzęt i szkolenia.
EnglishIn a time of crisis, it may also assist in creating a stable and prosperous economic environment.
W czasie kryzysu może ono również pomóc w tworzeniu stabilnego i dobrze prosperującego otoczenia gospodarczego.
EnglishAs regards the external environment, economic growth has become more balanced across regions.
Jeśli chodzi o otoczenie zewnętrzne, nastąpiło większe zrównoważenie aktywności gospodarczej w poszczególnych regionach.
EnglishI refer in particular to cooperation in the areas of transport, the environment and economic development.
Mam w szczególności na myśli współpracę w dziedzinach transportu, ochrony środowiska i rozwoju gospodarczego.
EnglishWe need to improve the economic and legal environment.
Musimy poprawić środowisko gospodarcze i prawne.
EnglishTherefore, let us deal more carefully with our environment, for economic reasons as well as ecological ones.
Dlatego też postępujmy ostrożniej z środowiskiem naturalnym zarówno ze względów ekonomicznych, jak i ekologicznych.
EnglishIts aim is to simplify the economic environment at Community level, particularly for small and medium-sized enterprises.
Celem jest uproszczenie otoczenia gospodarczego na poziomie Wspólnoty, zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw.
EnglishCohesion policy demonstrates its importance, making a substantial contribution to improvements in the socio-economic environment.
Polityka spójności dowodzi swego znaczenia, znacznie przyczyniając się do poprawy otoczenia społeczno-gospodarczego.
EnglishAn effectively working internal market is essential for the creation of a stable and innovative economic environment.
Skutecznie funkcjonujący rynek wewnętrzny ma zasadnicze znaczenie w budowaniu stabilnego i innowacyjnego środowiska gospodarczego.
EnglishThe economic environment is not set up to promote security as well, but the flexible security system does provide it.
Środowisko gospodarcze także nie zostało stworzone w celu wspierania bezpieczeństwa, ale zapewnia to elastyczny system zabezpieczeń.
EnglishThe most important one here, however, is to shape a macro-economic environment in Europe that will facilitate a continued, robust recovery.
Jednak najważniejsze jest stworzenie w Europie otoczenia makroekonomicznego, które umożliwi dalszą, trwałą odnowę.
EnglishSince the adoption of the 2006 Energy Efficiency Action Plan, the economic environment has undergone significant changes.
Od czasu przyjęcia w 2006 roku planu działania na rzecz racjonalizacji zużycia energii, sytuacja gospodarcza uległa znacznej zmianie.
EnglishCohesion policy continues to prove its relevance as it contributes considerably to the improvement of the socio-economic environment.
Polityka spójności nadal dowodzi swego znaczenia, znacznie przyczyniając się do poprawy otoczenia społeczno-gospodarczego.