"earthly" po polsku

EN

"earthly" - polskie tłumaczenie

PL
volume_up
earth {rzecz.}

EN earthly
volume_up
{przymiotnik}

earthly (też: landed, mundane, terrestrial, manorial)
volume_up
ziemski {przym. m.}
I thought, maybe there's some earthly basis for moral decisions.
Pomyślałem, że może istnieje jakaś ziemska podstawa dla podejmowania decyzji moralnych.
For the ancient Egyptians the lap was a platform upon which to place the earthly possessions of the dead -- 30 cubits from foot to knee.
Dla starożytnych Egipcjan kolana były platformą na które kładziono ziemski dobytek martwych -- 30 cubitów od stopy do kolana.

Przykłady użycia - "earthly" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishI thought, maybe there's some earthly basis for moral decisions.
Pomyślałem, że może istnieje jakaś ziemska podstawa dla podejmowania decyzji moralnych.
EnglishIf I told you earthly things and ye believe not, how shall ye believe if I tell you heavenly things?
Jeźliż gdym wam ziemskie rzeczy powiadał, a nie wierzycie, jakoż, będęli wam powiadał niebieskie, uwierzycie?
Englishwhose end is perdition, whose god is the belly, and [whose] glory is in their shame, who mind earthly things.
Których koniec jest zatracenie, których Bóg jest brzuch, a chwała w hańbie ich, którzy się o rzeczy ziemskie starają.
EnglishThe answer, I think, is contained in this incredible triptych from Hieronymus Bosch, "The Garden of Earthly Delights."
EnglishFor we know that if the earthly house of our tabernacle be dissolved, we have a building from God, a house not made with hands, eternal, in the heavens.
Wiemy bowiem, że jeźli tego naszego ziemskiego mieszkania namiot zburzony będzie, budowanie mamy od Boga, dom nie rękoma urobiony, wieczny w niebiesiech.