"early" po polsku

EN

"early" - polskie tłumaczenie

volume_up
early {przym.}
volume_up
early {przysł.}

EN early
volume_up
{przymiotnik}

early
volume_up
wczesne {przym.}
The key to eradicating smallpox was early detection, early response.
Kluczem do pokonania czarnej ospy było wczesne wykrycie, wczesna reakcja.
But the key to eradicating polio is early detection, early response.
Jednak kluczem do jej pokonania jest wczesne wykrycie, wczesna reakcja.
Early warnings may prevent unnecessary deaths, and even many thousands of such deaths.
Wczesne ostrzeganie może zapobiec nawet wielu tysiącom niepotrzebnych śmierci.
early
volume_up
wczesna {przym. f.}
The key to eradicating smallpox was early detection, early response.
Kluczem do pokonania czarnej ospy było wczesne wykrycie, wczesna reakcja.
But the key to eradicating polio is early detection, early response.
Jednak kluczem do jej pokonania jest wczesne wykrycie, wczesna reakcja.
Parkinson's disease Dosing in patients with early-stage Parkinson's disease:
Choroba Parkinsona Dawkowanie u pacjentów z wczesną postacią choroby Parkinsona:
early
volume_up
wczesny {przym. m.}
So this is a very early prototype. ~~~ Of course, it got much better after that.
To jest bardzo wczesny prototyp, późniejsze wersje były znacznie lepsze.
Parliament will be informed at an early stage of staffing changes in the Commission.
Parlament będzie informowany na wczesny etapie o zmianach personalnych w Komisji.
The second is insuring that there is systematic early access to counsel.
Po drugie, upewnienie się, że istnieje ciągły wczesny dostęp do prawnika.
The initial success of this policy was very obvious until 2007 or early 2008.
Początkowy sukces, jaki odniosła ta polityka, był wyraźnie widoczny do 2007 roku lub początku 2008 roku.
In this early period, working structures were created and some first meetings of the multilateral platforms were being held.
W tym początkowym okresie utworzono struktury robocze i odbyto kilka pierwszych posiedzeń platform wielostronnych.
Nauczanie początkowe (
early (też: prompt, soon, imminent)
volume_up
rychły {przym. m.}
The Presidency believes that the proposal can, and should, be the subject of an early agreement between Parliament and the Council on a basis acceptable to both institutions.
Zdaniem Prezydencjimoże i powinno dojść do rychłego porozumienia między Parlamentem a Radą w sprawie wniosku, na warunkach do przyjęcia przez obie strony.

Synonimy (angielski) dla "early":

early

Przykłady użycia - "early" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishNot like the Asian crisis or the dotcom bubble bursting in the early 2000s.
Inny niż kryzys azjatycki czy bańka internetowa z początku obecnego tysiąclecia.
EnglishAnd there weren't a lot of books about the history of design in the early 70s.
Nie było zbyt wielu książek o historii projektowania we wczesnych latach 70.
EnglishNo successful attacks have occurred in the Gulf of Aden since early May 2009.
Od początku maja 2009 roku w Zatoce Adeńskiej nie miały miejsca udane ataki.
EnglishI hope that here, too, Parliament will reach an early compromise with the Council.
Mam nadzieję, że również i w tym obszarze Parlament i Rada wkrótce osiągną kompromis.
EnglishI welcome the pragmatic approach which has characterised these early contacts.
Z zadowoleniem przyjmuję pragmatyczne podejście widoczne w tych wczesnych kontaktach.
EnglishParliament will also be able to discuss these proposals as early as next week.
Parlament już w przyszłym tygodniu będzie miał okazję omówić te propozycje.
EnglishThen the king arose very early in the morning, and went in haste unto the den of lions.
Tedy król wstawszy bardzo rano na świtaniu z kwapieniem poszedł do dołu lwiego;
EnglishIn ASSERT, improvement in signs and symptoms was observed as early as week 2.
W badaniu ASSERT poprawę kliniczną obserwowano już w 2. tygodniu leczenia.
EnglishIt is too early to ascertain how long the current policy should be continued.
Trudno jest powiedzieć, jak długo powinniśmy kontynuować obecną politykę.
EnglishWe hope to see the negotiations with Croatia concluded as early as possible next year.
Mamy nadzieję, że negocjacje z Chorwacją zakończą się najwcześniej w przyszłym roku.
EnglishIf, however, we held the debate as early as 10 October, it might not prove possible.
Jeśli jednak przeprowadzimy debatę już 10 października, może okazać się to niemożliwe.
EnglishWe shall certainly be able to make an evaluation at the end of the year or in early 2009.
Powinniśmy z pewnością móc dokonać oceny na koniec roku, albo na początku 2009 r.
EnglishThe data were based entirely on whether people looked happy in these early pictures.
Dane bazowały wyłącznie na radosnym wyglądzie. ~~~ na radosnym wyglądzie.
EnglishAnd very early on the first day of the week, they come to the tomb when the sun was risen.
A bardzo rano pierwszego dnia po sabacie przyszły do grobu, gdy weszło słońce.
EnglishAnd all the people came early in the morning to him in the temple, to hear him.
A wszystek lud rano się schodził do niego, aby go słuchał w kościele.
EnglishBut these were the early days of this technology, and it wasn't really proven yet.
Niestety, były to dopiero początki tej technologii i nie była jeszcze do końca sprawdzona.
EnglishEarly in my studies I was a guinea pig for a pharmaceutical industry.
Na początku studiów byłem królikiem doświadczalnym w przemyśle farmaceutycznym.
EnglishSince as early as 1993, the European Union has been operating a transitional system for VAT.
Już od 1993 roku w Unii Europejskiej funkcjonuje przejściowy system podatku VAT.
EnglishThis matter caused a long discussion, and prevented the early application of the directive.
Ta sprawa wywołała długą dyskusję i uniemożliwiła szybkie zastosowanie dyrektywy.
EnglishIt is very important to prevent children from dropping out of school early.
Niezmiernie ważne jest, aby zapobiegać przedwczesnemu opuszczaniu szkoły.