EN to drop in
volume_up
{czasownik}

1. ogólne

to drop in (też: to fall, to fall in, to flow into, to visit)
volume_up
wpaść {czas.}
to drop in
volume_up
zajść {czas.}
volume_up
wpadać {czas. ndk}
to drop in
to drop in (też: to enter, to go in, to join, to step in)
to drop in (też: to ascend, to call in, to go in, to join)
volume_up
wstępować {czas. ndk}
to drop in (też: to call, to drop by)
volume_up
zaglądać {czas. ndk} [pot.]
People are allowed to look inside and people will now also be able to drop in and participate.
Ludzie mogą zaglądać z zewnątrz, a teraz dodatkowo będą mogli wejść do środka i wziąć udział w tym, co robimy.
to drop in (też: to call, to drop by)
volume_up
zajrzeć {czas. dk} [pot.]

2. potoczny

to drop in (też: to stop by)
volume_up
obskoczyć {czas.} [pot.]
to drop in (też: to stop by)
volume_up
obskakiwać {czas. ndk} [pot.]
to drop in
volume_up
wpaść z wizytą {czas. dk} [pot.]

Przykłady użycia - "to drop in" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThis led to a drop of up to 14.2% in the sector's activity between 2008 and 2009.
W latach 2008-2009 doprowadziło to do spadku działalności w tym sektorze aż o 14,2 %.
EnglishWe saw in 2008 a significant drop in prices, mainly because of a good harvest.
W 2008 roku doszło do znacznego spadku cen, głównie z uwagi na dobre plony.
EnglishPoint your mouse to a collection name, and click the drop-down arrow to open the menu.
Wskaż myszą nazwę kolekcji i kliknij strzałkę menu rozwijanego, aby otworzyć menu.
EnglishYou can adjust these preferences in the Settings section of the Upload drop-down menu.
Ustawienia te możesz dostosować w sekcji Ustawienia menu rozwijanego Prześlij.
EnglishThe dose should not exceed one drop in the affected eye (s) twice daily.
Nie wolno przekraczać dawki jednej kropli do chorego oka (oczu) dwa razy na dobę.
English(Applause) From the drop-down menu, choose the first letter you want to type.
(Brawa) Z rozwijanego menu wybierz pierwszą literę słowa, które chcesz wpisać. ~~~ OK.
EnglishA single drop of seawater could contain 160 different types of microbes.
Pojedyncza kropla morskiej wody może zawierać do 160 różnych rodzajów mikrobów.
EnglishAn extra drop should be given 30 to 120 minutes before the operation begins.
Dodatkową kroplę należy podać 30 do 120 minut przed rozpoczęciem operacji.
EnglishAXIS M3011 and AXIS M3014 are also available for recessed mounting in drop ceilings.
Kamery AXIS M3011 i AXIS M3014 można montować także wnękowo na sufitach podwieszanych.
EnglishLUMIGAN is a clear eye drop solution containing the active substance bimatoprost.
Preparat LUMIGAN to krople do oczu w postaci przezroczystego roztworu.
EnglishThe number of active European citizens will drop by millions even in the next decade.
Liczba aktywnych obywateli w Europie zmniejszy się o miliony już w następnej dekadzie.
EnglishFor inspiration, go to one of our festivals, go online, drop us a line.
Po inspirację idźcie na jeden z naszych festiwali, lub napiszcie w Internecie.
EnglishDrag and Drop allows you to move selected cells or rows without having to copy and paste.
Aby przenieść wiersze:Zaznacz wiersz, który chcesz przenieść, klikając jego numer.
EnglishYou can also select the file and go to the More drop-down menu to find this option.
Możesz także wybrać plik i przejść do menu rozwijanego Więcej, aby tam odnaleźć tę opcję.
EnglishIf no drop appears, use a different pen, and return the faulty pen to your provider.
Jeśli nie pojawi się kropla, należy zastosować inny dozownik, a zepsuty zwrócić dostawcy.
EnglishIt has to be noted that prices rise slowly, uniformly, but they drop quickly, uniformly.
Trzeba zauważyć, że ceny rosną powoli i jednostajnie, a spadają szybko i jednostajnie.
EnglishShe gets the women to plant new trees and water them, drop by drop.
Namówiła kobiety na posadzenie nowych drzew i podlewanie ich, kropla po kropli.
EnglishThe drop-down arrow in the search box lets you narrow your search.
Strzałka menu rozwijanego w polu wyszukiwania pozwala na zawężenie wyszukiwania.
EnglishOne drop contains 244µg orbifloxacin, 24µg mometasone furoate and 24µg posaconazole.
Jedna kropla zawiera 244µg orbifloksacyny, 24µg mometazonu furoinianu i 24µg posakonazolu.
EnglishDid the debt, not just the Greek debt, ever drop consistently to 60%?
Czy dług, i to nie tylko grecki, kiedykolwiek spadł w trwały sposób do 60 %?