"driven by" po polsku

EN

"driven by" - polskie tłumaczenie

driven by
Nasz zespół został poinformowany o brakującym tłumaczeniu.

Przykłady użycia - "driven by" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThat has driven many dairy farmers in my constituency out of business altogether.
Stało się to przyczyną bankructwa wielu rolników z mojego okręgu wyborczego.
EnglishThis has driven many other airlines into an unhealthily competitive situation.
To postawiło wiele innych linii lotniczych w sytuacji niezdrowej konkurencji.
EnglishDesertec is also an industry-driven initiative that is currently at an initial stage.
Desertec jest także inicjatywą przemysłu, obecnie będącą na etapie wstępnym.
EnglishThe difference was, Orville and Wilbur were driven by a cause, by a purpose, by a belief.
Różnica polegała na tym, że Orville i Wilbur kierowali się wiarą w to co robią.
EnglishBut there is also a very serious aspect to Anonymous -- they are ideologically driven.
Ale jest też bardzo poważny aspekt Anonymous - są motywowani ideologicznie.
EnglishIt is, therefore, highly important to emphasise the knowledge-driven society.
W związku z tym bardzo ważne jest, aby położyć nacisk na społeczeństwo oparte na wiedzy.
EnglishThe development of the media system is increasingly driven by the profit motive.
Rozwój systemu mediów jest coraz bardziej stymulowany chęcią zysków.
EnglishThe benefit is mostly driven by the presence of a low pain intensity score.
Korzyść ta jest szczególnie silnie skorelowana z małym nasileniem bólu.
EnglishAnd it's by a guy named Pastor Rick Warren, and it's called "The Porpoise Driven Life."
Napisał ją pastor Rick Warren, a jej tytuł to: "Żyj Celowo i Niech Morświn Cię Prowadzi".
EnglishThe TACs have been driven so low that massive discards are being produced.
TAC zaniżono do tego stopnia, że odrzuty stosuje się na masową skalę.
EnglishThey are driven forth from the midst [of men]; They cry after them as after a thief;
Z pośrodku ludzi wyganiano ich; wołano za nimi jako za złodziejem,
Englishand when the ship was caught, and could not face the wind, we gave way [to it,] and were driven.
A gdy był okręt porwany, a nie mógł się oprzeć wiatrowi, puściwszy się płynęliśmy.
EnglishIt is important that these powers should not be driven from their positions by violent means.
Ważne, żeby do zmian tego rodzaju władz politycznych nie stosować przemocy.
EnglishEurope is no match for the Chinese, and slowly but surely we are being driven out of Africa.
Europa nie może się równać z Chinami i powoli, ale pewnie jesteśmy wypychani z Afryki.
EnglishHe shall be driven from light into darkness, And chased out of the world.
Wypędzą go z światłości do ciemności, a z okręgu świata wyrzucą go.
EnglishLittle wonder we have driven so much manufacturing to the Far East!
Nic dziwnego, że przenieśliśmy na Daleki Wschód tak dużą część produkcji!
EnglishLiners, destroyers, they're all the same, oil-driven steam turbine.
Liniowce, niszczyciele, wszystkie są takie same, napędzane ropą prądnice.
EnglishWe cannot be driven to Mexico by the vague and disheartening Copenhagen agreement.
Nie możemy udać się na konferencję w Meksyku z tym niesprecyzowanym i zniechęcającym porozumieniem.
EnglishWe must not allow these people to be driven out of their homes.
Nie możemy dopuścić, aby ci ludzi byli zmuszani do opuszczenia swoich domów.
EnglishThe getting of treasures by a lying tongue Is a vapor driven to and fro by them that seek death.
Zebrane skarby językiem kłamliwym są marnością pomijającą tych, którzy szukają śmierci.