EN

drift {rzeczownik}

volume_up
1. "general meaning"
The general drift of the debate was: what do we need to do to be accepted as the United States' good partner?
Ogólny sens debaty był następujący: co musimy zrobić, by Stany Zjednoczone zaakceptowały nas jako dobrego partnera?
Ladies and gentlemen, what I should like to say in conclusion, and say it clearly, is that at this stage it is no use temporising, drifting, waiting for the long night to end.
Panie i panowie! Chciałbym na zakończenie powiedzieć, i podkreślić to wyraźnie, że na tym etapie gra na zwłokę, unoszenie się z prądem, czekanie aż skończy się długa noc nie ma sensu.
2. "current"
The continental landmasses drifted around.
Miał miejsce dryf kontynentalny.
3. "of leaves, sand"
drift (też: heap)
4. "of mist, smoke"
5. "deviation"
6. "of snow"
drift (też: snowdrift)
7. Geologia
But these haze particles, it was surmised, before we got there with Cassini, over billions and billions of years, gently drifted down to the surface and coated the surface in a thick organic sludge.
Zanim dotarła tam sonda Cassini przypuszczaliśmy, że ta mgła musiała opaść przed milionami lat na powierzchnię księżyca, tworząc organiczny osad.
8. Górnictwo
drift (też: adit)
9. Elektronika
10. Językoznawstwo
drift

Przykłady użycia - "drift" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishRecently we have, from time to time, witnessed intergovernmental drift.
Ostatnio, od czasu do czasu, byliśmy świadkami międzyrządowych zmian poglądów.
EnglishI support the drift of the Commission's solution: regionalisation.
Popieram kierunek obrany przez Komisję w kwestii rozwiązania: regionalizacja.
EnglishThere must be provision for correction of instrumental drift during an analysis.
Powinien być zastosowany komputerowy program automatycznej korekty odchyleń pomiarów instrumentów.
EnglishIt must not drift off course to become or inspire intergovernmental action.
Nie może zbaczać z kursu aby inspirować działania międzyrządowe czy też przekształcać się w jedno z nich.
EnglishAnd that's very important, because so many things hit the market at a price and then drift up.
A to bardzo istotne, bo tyle rzeczy drożeje po wejściu na rynek.
EnglishWe're coming in probably at 135, to start, then drift down.
Nie udało się. ~~~ Na początek wyjdzie pewnie 135, potem cena spadnie.
EnglishDo we need to sink into a health and regulatory phobia and drift?
Czy powinniśmy więc poddać się lękowi dotyczącemu zdrowia i regulacji prawnych i dać mu się sterować?
EnglishWhat I'm hoping is that they might just drift apart because their frequencies aren't perfectly the same.
Liczę na to, że się oddalą, bo lekko się różnią częstotliwościami.
EnglishSecondly, we need to make sure we do not neglect the situation and let it drift into terrorism.
Po drugie, musimy dopilnować, by nie zaniedbać sytuacji i nie pozwolić jej zdryfować w kierunku terroryzmu.
EnglishHowever, it is important to ensure that the pass limits of the potency test do not drift from the original.
Ważne jest jednak zapewnienie, aby limity testów mocy nie ulegały odchyleniu w stosunku do oryginału.
EnglishWe were getting quite a few caught in surface drift nets.
Mieliśmy ich trochę złapanych w sieci dryfujące.
EnglishInstead of a novel virus caused by bio-terror or bio-error, or shift or drift, we find it, and we contain it.
Zamiast nowego wirusa wywołanego przez bioterroryzm, czy biobłędy, czy zmiany, znajdujemy go i zatrzymujemy.
EnglishThe general drift of the debate was: what do we need to do to be accepted as the United States' good partner?
Ogólny sens debaty był następujący: co musimy zrobić, by Stany Zjednoczone zaakceptowały nas jako dobrego partnera?
EnglishAnd unfortunately, they make up a large portion of the California by-catch -- up to 26 percent of the drift net.
Niestety, samogłowy stanowią dużą część kalifornijskiego przyłowu, aż do 26 procent przyłowu z sieci dryfujących.
EnglishAnd as you sink and drift and float into this relaxed state of mind, I'm going to take your left hand, and just place it up here.
Kiedy się zanurzasz i dryfujesz w ten rozluźniony stan uysłu, wezmę twoja lewą rękę i umieszczę ją tutaj.
EnglishWe must be vigilant and denounce any liberal drift on this issue, which does not mean failing to act.
Musimy być czujni i sprzeciwiać się skłonnościom do liberalizacji w tym względzie, co nie oznacza powstrzymywania się od własnych działań.
EnglishWe have to ensure that we do not drift into direct-to-consumer advertising, which patients clearly do not want.
Musimy zapobiec sytuacji zmierzającej do kierowania reklam bezpośrednio do klientów, której pacjenci najwyraźniej sobie nie życzą.
EnglishWe used to ridicule continental drift.
Jestem geofizykiem i według podręczników musiałem podawać złą odpowiedź, żeby zdać na 5.
EnglishOK, and only when you feel the pressure go back, I want you to allow your hand to slowly drift back to the tabletop, but only when you feel the pressure.
OK, jak poczujesz że ucisk wraca, pozwól swojej ręce opaść z powrotem na stół. ~~~ ale tylko kiedy poczujesz ucisk.
Englishif you catch my drift.