EN draw
volume_up
{rzeczownik}

draw (też: tie)
If it is the first case, then it is a 3-3 score draw. If it is the second case, it is a 2-2 score draw and a 1-1 score draw.
Jeśli uznajemy pierwszą ewentualność, to mamy remis 3:3; jeśli natomiast drugą, to padł remis 2:2 oraz remis 1:1.
draw (też: lottery, raffle)

Przykłady użycia - "draw" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThis policy has the potential to draw our eastern neighbours closer to the EU.
Ta polityka ma potencjał przyciągnięcia naszych wschodnich sąsiadów bliżej do UE.
EnglishWe must draw boundaries; there is certainly no need for us to tolerate everything.
Musimy nakreślić granice; z pewnością nie ma potrzeby tolerowania wszystkiego.
EnglishWe need to draw up a work programme for the TEC that can be established next year.
Trzeba przygotować program prac TEC, który można będzie realizować w przyszłym roku.
EnglishThis is an area where we need to draw up precise rules defining a clear framework.
W tej dziedzinie musimy stworzyć dokładne zasady określające wyraźne ramy działania.
EnglishSlowly pull the plunger back to draw the liquid into the syringe (see Diagram 9).
Powoli wyciągnąć tłok, pobierając roztwór do strzykawki (patrz Rysunek 9).
EnglishTurn the vial upside down, gently draw the solution back into the syringe.
Odwrócić fiolkę do góry dnem, delikatnie nabrać roztwór ponownie do strzykawki.
EnglishSecondly, I would draw your attention to the one-year deadline for the Member States.
Po drugie, pragnę zwrócić Państwa uwagę na roczny termin dla państw członkowskich.
EnglishAnd then you draw the conclusion the odds of winning the lottery are 100 percent.
I dojdziecie do wniosku, że prawdopodobieństwo wygrania na loterii wynosi 100 procent.
EnglishI know Members who do not come to Parliament but they draw their salaries.
Znam posłów, którzy nie pojawiają się w Parlamencie, ale pobierają wynagrodzenie.
EnglishDraw as much air into the syringe as the dose of fast-acting insulin you need.
Nabra do strzykawki obj to powietrza równ wymaganej dawce insuliny szybko działaj cej.
EnglishCertain countries are aiming to draw African countries into their sphere of influence.
Niektóre państwa dążą do uczynienia z krajów regionu Afryki swojej strefy wpływów.
EnglishI would, however, like to draw attention to three important elements in this report.
Chcę jednak zwrócić Państwa uwagę na trzy ważne elementy zawarte w tym sprawozdaniu.
EnglishSecondly, I would like to draw your attention to the Bahá'i religious community in Iran.
Po drugie, pragnę zwrócić Państwa uwagę na irańską wspólnotę religijną bahaitów.
EnglishIt is relatively easy to draw up and implement proposals on these issues.
Sporządzenie i wdrożenie wniosków dotyczących tych kwestii jest stosunkowo łatwe.
EnglishTurn the vial upside down, gently draw the solution back into the syringe.
Obrócić fiolkę do góry dnem i powoli pobrać roztwór z powrotem do strzykawki.
EnglishDraw into the syringe the same amount of air as the dose of long-acting insulin.
Nabrać do strzykawki objętość powietrza równą wymaganej dawce insuliny długo działającej.
EnglishDraw air into the syringe, in the same amount as the dose of insulin you need 3.
Nabrać do strzykawki objętość powietrza równą wymaganej dawce insuliny.
EnglishDraw air into the syringe, in the same amount as the dose of insulin you need 2.
Nabrać do strzykawki objętość powietrza równą wymaganej dawce insuliny.
EnglishThe Commission will draw up a summary of the main developments in the Member States.
Komisja przygotuje streszczenie głównych kierunków rozwoju w państwach członkowskich.
English(PL) Mr President, I should like to draw attention to two issues in this debate.
Panie Przewodniczący! W tej debacie chcę zwrócić uwagę na dwa problemy.