EN drain
volume_up
{rzeczownik}

1. ogólne

drain
Brain drain is a major problem for many developing countries.
Drenaż mózgów to poważny problem dla wielu krajów rozwijających się.
The brain drain should be something to be taken seriously.
Drenaż mózgów powinien być poważnie brany pod uwagę.
The next issue is the question of the brain drain, which is an important consideration.
Kolejnym, jakże istotnym zagadnieniem, jest drenaż mózgów.
drain (też: filter)

2. "of people"

drain
volume_up
odpływ {m.} [przen.]
However, there is no evidence that there will be any such drain to non-EU countries.
Nie ma jednak dowodów, że nastąpi taki odpływ do krajów nienależących do UE.
Due to its policy of cuts, the current government in Bucharest is encouraging the brain drain abroad.
W wyniku polityki cięć aktualny rząd w Bukareszcie tworzy warunki nasilające odpływ mózgów za granicę.
Then after every episode, I had to go up to the bathtub and swim around the bathtub and look at the drain, because that's all there was to look at.
Potem po każdym odcinku szedłem na górę do łazienki i pływałem w wannie, patrząc na odpływ, ponieważ nie było tam nic innego do obserwowania.

3. "in street"

drain

4. "in sink, tub"

drain
volume_up
ściek {rzecz.}
drain

5. "of money"

drain
volume_up
topnienie {rzecz.} [przen.]

6. "in street, house"

drain

7. "in washing machine"

drain

8. "ditch"

drain

9. Medycyna

drain
This BRD4-addicted cancer was growing throughout his left lung, and he had a chest tube in that was draining little bits of debris.
. ~~~ Dren odprowadzał małe fragmenty resztek.
If a surgical drain is required, place the drain remote from the implantation site or, preferably, one layer superficial to the implantation site.
Jeśli konieczny jest drenaż chirurgiczny, należy umieścić dren w pewnej odległości od miejsca implantacji, a jeszcze korzystniej w warstwie powyżej miejsca implantacji.
If a surgical drain is required, place the drain remote from the implantation site or, preferably, one layer superficial to the implantation site.
Jeśli konieczny jest drenaż chirurgiczny, należy umieścić dren w pewnej odległości od miejsca implantacji lub, co jest preferowane, w warstwie powyżej miejsca implantacji.
drain

Synonimy (angielski) dla "drain":

drain

Przykłady użycia - "drain" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishAs we don't want to support this brain drain, we voted in favour of this amendment.
Jako że nie chcemy wspierać "drenażu mózgów”, głosowaliśmy za tą poprawką.
EnglishMedicines should not be disposed of down the drain or in household rubbish.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki.
EnglishCombating the brain drain must remain a priority for the European Union.
Zwalczanie zjawiska drenażu mózgów musi pozostać dla Unii Europejskiej priorytetem.
EnglishSince joining the EU, Lithuania has experienced a massive 'brain drain'.
Od czasu przystąpienia do UE Litwa doświadczyła potężnego "drenażu mózgów”.
EnglishIf the liquid cannot drain out quickly enough, the pressure inside the eye builds up.
Jeśli płyn nie może być wystarczająco szybko odprowadzony, ciśnienie w gałce ocznej wzrasta.
EnglishRe-injecting funds into an unrestrained economy is just throwing money down the drain.
Ponowne wstrzykiwanie środków w niekontrolowaną gospodarkę to wyrzucanie pieniędzy w błoto.
EnglishAround 167 ministers and all that entails are the biggest drain on the state.
Liczba około 167 ministrów i wszystko, co się z tym wiąże, to największe źródło drenażu państwa.
EnglishThis is a completely senseless pouring of taxpayers' money down the drain.
To całkowicie bezsensowne wyrzucanie pieniędzy podatników w błoto.
EnglishThe proposal states that no brain drain will occur, but rather a brain return - circulation.
Projekt zakłada, że nie dojdzie do drenażu mózgów, a raczej do ich powrotów i cyrkulacji.
EnglishDo not place a drain directly in the implant or fusion site.
Nie umieszczać drenu bezpośrednio w miejscu implantacji ani w miejscu osteosyntezy.
EnglishThe concern that this may lead to a brain drain is well-founded.
Obawa, że może to doprowadzić do drenażu mózgów jest ma mocne podstawy.
EnglishIf you include all the drain, it takes more than a hundred pints of water to make a pint of beer.
Biorąc pod uwagę odparowywanie, to potrzeba ponad sto litrów wody żeby uwarzyć litr piwa.
EnglishNext, I also need in turn to reply to those who are concerned by the risks of a brain drain.
Oprócz tego muszę odpowiedzieć przedmówcom przejętym zagrożeniami związanymi z drenażem mózgów.
EnglishFirst, it taught us how to throw money down the drain.
Przede wszystkim nauczyła nas, w jaki sposób wyrzucać pieniądze w błoto.
EnglishInvert the vial for at least 15 seconds in order to allow the solution to drain towards the stopper.
Odwrócić fiolkę do góry dnem na co najmniej 15 sekund, tak, by roztwór spłynął w kierunku korka.
EnglishMr President, Italy is suffering a real brain drain.
Panie przewodniczący! Włochy padają ofiarą prawdziwego drenażu mózgów.
EnglishIf a blue card spawns brain drain, then this is bad news for Europe and the rest of the world.
Jeżeli błękitna karta doprowadzi do drenażu mózgów, to będzie to zła wiadomość dla Europy i reszty świata.
EnglishThe brain drain -- where all of the most educated and qualified leave and never come back.
Śródmieścia stają się miastami widmo emigracja ludzi, z których ci wykształceni i wykwalifikowani nigdy nie wrócą.
EnglishRural development should not, however, drain resources intended for direct payments to farmers.
Środki na ten cel nie powinny jednak w żadnym razie uszczuplać środków na dopłaty bezpośrednie dla rolnictwa.
EnglishThe need for this excellence to avoid producing a brain drain has, I feel, been clearly reflected in the amendments.
Sądzę, że w poprawkach została jasno odzwierciedlona konieczność uniknięcia drenażu mózgów.