"downside" po polsku

EN

"downside" - polskie tłumaczenie

PL

EN downside
volume_up
{rzeczownik}

downside (też: con, disadvantage, minus)
Wolność ma jednak i swoje minusy.
However, we are currently seeing the downside of this reorientation which includes large price fluctuations and falling farm incomes.
Jednakże obecnie możemy zaobserwować minusy tej reorientacji, obejmujące znaczne wahania cen i spadające dochody gospodarstw rolnych.
There is no doubt that this system eases travel for many individuals, but the downside of the system, it has to be said, overshadows its positive aspects.
Bez wątpienia system ten ułatwia podróżowanie wielu osobom, natomiast powiedzieć należy, że minusy tego systemu usuwają w cień jego pozytywne aspekty.
The downside is that it also divides the population.
Wadą referendum jest to, że dzieli ono społeczeństwo.

Przykłady użycia - "downside" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishSuch intensification has the potential to affect the balance of risks on the downside.
Takie nasilenie przechyliłoby bilans czynników ryzyka związanych z inflacją w stronę jej spadku.
EnglishIt's the downside correlation of their fortunes that will become more and more possible.
To ujemna korelacja ich losów stanie się bardziej prawdopodobna.
EnglishThe only downside is that it requires you to know how to text -- send a text message.
Szkopuł w tym, że trzeba wiedzieć, co napisać w SMSie.
EnglishRisks to the growth outlook remain on the downside, while risks to the inflation outlook are on the upside.
Zagrożenia perspektyw wzrostowych maleją, podczas gdy rośnie ryzyko wzrostu inflacji.
EnglishOn balance, risks to the outlook for growth are judged to lie on the downside.
Ocenia się, że bilans czynników ryzyka związanych ze wzrostem gospodarczym przechyla się na stronę jego spowolnienia.
EnglishOur task as MEPs is to address the downside.
Naszym zadaniem jako posłów PE jest zajęcie się ujemną stroną tego zjawiska.
EnglishThe risks surrounding the economic outlook for the euro area continue to be on the downside.
Wśród czynników ryzyka związanych z perspektywami gospodarczymi strefy euro nadal przeważają czynniki ujemne.
EnglishDownside risks also relate to possibly renewed increases in commodity prices over the medium term.
Ujemne czynniki ryzyka wiążą się także z możliwością ponownych wzrostów cen surowców w średnim okresie.
EnglishFor me the downside is that we were not able to regulate a much larger number of airports.
Dla mnie słabą stroną jest to, że nie byliśmy w stanie objąć proponowaną regulacją prawną większej liczby lotnisk.
EnglishThe economic outlook remains subject to particularly high uncertainty and intensified downside risks.
Perspektywy gospodarcze są nadal obciążone przez wyjątkowo dużą niepewność i nasilenie czynników negatywnych.
EnglishThe economic outlook continues to be subject to particularly high uncertainty and intensified downside risks.
Perspektywy gospodarcze nadal obciąża wyjątkowo duża niepewność i nasilenie ujemnych czynników ryzyka.
EnglishThe risks to these projections for economic growth are judged to lie on the downside.
Ocenia się, że bilans czynników ryzyka związanych z projekcjami wzrostu gospodarczego przechyla się na stronę jego spowolnienia.
EnglishOn the downside, concerns remain relating to renewed tensions in some financial market segments.
Po stronie negatywnej nadal występują obawy, że ponownie pojawią się napięcia w niektórych segmentach rynku finansowego.
EnglishRisks to economic growth lie on the downside.
Bilans czynników ryzyka związanych z tempem wzrostu gospodarczego przechyla się na stronę jego spowolnienia.
EnglishAnd even a tiny probability of catastrophe is unacceptable when the downside could be of global consequence.
Nawet nikłe prawdopodobieństwo wywołania katastrofy jest niedopuszczalne, kiedy w grę wchodzą globalne konsekwencje.
EnglishThe risks surrounding the economic outlook for the euro area are assessed to be on the downside.
Ocenia się, że wśród czynników ryzyka związanych z perspektywami gospodarczymi strefy euro nadal przeważają czynniki stagnacyjne.
EnglishThe main downside risks relate to the impact of weaker than expected growth in the euro area.
Główne czynniki oddziałujące w kierunku spadku inflacji wiążą się ze słabszym niż obecnie zakładany wzrostem gospodarczym w strefie euro.
EnglishThe downside is that we have fraud, match-fixing, social and domestic chaos, gambling addiction etc.
Złą stroną jest to, że spotykamy się z oszustwami, ustawianiem meczów, chaosem społecznym i rodzinnym, uzależnieniami od hazardu itp.
EnglishIt is certainly untrue that there is only a downside, as the examples cited in the last few speeches implied.
Na pewno nie jest prawdą, że wiąże się ona wyłącznie z trudnościami, jak sugerują przykłady podane w kilku poprzednich wypowiedziach.
EnglishThe circular mill is the downside.
Moim zdaniem o to pierwsze warto walczyć.