"download" po polsku

EN

"download" - polskie tłumaczenie

PL

EN download
volume_up
{rzeczownik}

1. IT

download (też: downloading)
If you see a message appear at the top of your Firefox window, follow these steps to allow downloads from Google:
Jeśli w górnej części okna przeglądarki Firefox zostanie wyświetlony komunikat, wykonaj następujące czynności, aby zezwolić na pobieranie plików z witryny Google:.
download
If you're printing from another browser like Firefox or Safari, selecting File > Print will download a PDF copy of your document which you can print.
Jeśli drukujesz w innej przeglądarce, takiej jak Firefox czy Safari, wybranie opcji Plik > Drukuj spowoduje pobranie kopii PDF dokumentu, którą można wydrukować.
download

Przykłady użycia - "download" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishYou can select one or more files or Google Docs to download to your computer:
Możesz wybrać do przesłania pojedyncze pliki lub wiele plików naraz:.
EnglishIf you're not sure about the contents of the download, click Discard instead.
Jeśli nie znasz zawartości pobieranego pliku, kliknij Odrzuć.
EnglishSo, he figures out a way to download himself into his environment, actually into a series of books.
Odkrywa więc sposób na zapisanie siebie samego w swoim otoczeniu, dokładniej w serii książek.
EnglishSo you know, you can actually download -- it's hard to remember those.
Trudno je zapamiętać, ale można je skrócić.
English3D printing can be also used to download spare parts from the Web.
EnglishIf you're having trouble accessing your digital download, please contact the seller directly with your Google Order number.
Potwierdzenia są dostępne na telefonie komórkowym dla wszystkich kupionych towarów fizycznych i cyfrowych.
EnglishDownload Origin for Mac to play anywhere, challenge friends, explore exciting new games, and stay connected to the Origin community.
Ponadto Origin umożliwia zapisywanie stanów gier w chmurze, dzięki czemu można kontynuować grę z dowolnego komputera.
EnglishMiklos: Must download file contents.
EnglishMake sure you know where a message originated from before you communicate with the sender, download attachments, or click on links.
Zanim nawiążesz komunikację z nadawcą, pobierzesz załączniki lub klikniesz linki w wiadomości, upewnij się, że znasz jej pochodzenie.
EnglishIf you apply certain segments to your data and then download your report, you may see "--" instead of summary row totals.
Jeśli wśród przeliczanych danych uwzględnisz niektóre segmenty, a następnie pobierzesz raport, zamiast sumy łącznej może się wyświetlić symbol „–”.
English(DE) Mr President, sometimes it is made more difficult for consumers to understand the consequences of their actions, for example, when they download digital content.
(DE) Panie Przewodniczący! Czasami konsumentom trudno jest zrozumieć konsekwencje własnych działań, na przykład wtedy, gdy pobierają treści cyfrowe.
EnglishIn a short amount of time, this will download all of your existing messages to Google Mail, and will regularly check your other account for new mail.
Dzięki temu w krótkim czasie pobierzesz wszystkie istniejące e-maile do Google Maila, który będzie regularnie sprawdzał, czy na Twoich innych kontach nie pojawiły się nowe wiadomości.
EnglishBut remember, this is taking place in our strange, weird world, and so inevitably the ability to download these video clips to, you know, your iPod
Pamiętajmy jednak, że dzieje się to w naszym, jakże dziwnym świecie, więc możliwość wgrania takich klipów na swojego iPoda, czy inny odtwarzacz, może sprowadzić to wszystko do rozrywki.
EnglishThe measure we've used, because it's easy to understand and you can download it, is how much richer the top 20 percent than the bottom 20 percent in each country.
Miarą, którą przyjęliśmy, ze względu na jej zrozumiałość i dostępność, jest różnica w zamożności 20% najbogatszych w stosunku do ponad 20% najbiedniejszych w każdym z krajów.
EnglishFor more information about the ECB’s environmental actions and plans, please download the attached link to the 2012 update of the ECB’s environmental statement.
Więcej informacji na temat działań i planów EBC w dziedzinie ekologii przedstawia najnowsze oświadczenie EBC o ochronie środowiska z 2012 r. (dostępne wyłącznie w języku angielskim).
EnglishHowever, in some cases the charges are concealed from consumers and, therefore, they download a subscription without realising it, despite the fact that they only wanted a one-off service.
Zdarza się jednak, że koszty takich operacji są ukrywane przed konsumentami i płacą oni abonament, nawet o tym nie wiedząc, mimo że chcieli tylko skorzystać z jednorazowej usługi.
EnglishThese can be explicit, such as "30", or a variable defined elsewhere, such as "downloadTime".Implicit Count: The implicit count is a count of the number of interactions with an event category.
Może być ona bezpośrednia, na przykład ,,30", lub definiowana w innym miejscu, tak jak ,,downloadTime".Liczba ~~~ wynikowa - oznacza liczbę działań związanych z kategorią zdarzenia.