"double-blind" po polsku

EN

"double-blind" - polskie tłumaczenie

PL

EN double-blind
volume_up
{przymiotnik}

1. "experiment, method"

double-blind (też: blind, insensate)
volume_up
ślepy {przym. m.}
In Part II, treatment assignment was double-blind with respect to Avastin.
W części II stosowano zasadę podwójnie ślepej próby w odniesieniu do preparatu Avastin.
The duration of double-blind treatment was at least 48 weeks.
Długość podwójnie ślepej próby wynosiła co najmniej 48 tyg.
Patients who identified an effective dose entered the double-blind phase of the study.
Pacjenci, dla których zidentyfikowano dawkę skuteczną wchodzili w fazę badania z podwójnie ślepą próbą.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "double-blind"

double rzeczownik
double przymiotnik
Polish
to double czasownik
blind rzeczownik
blind przymiotnik
to blind czasownik
blinds rzeczownik

Przykłady użycia - "double-blind" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishIn Part II, treatment assignment was double-blind with respect to Avastin.
W części II stosowano zasadę podwójnie ślepej próby w odniesieniu do preparatu Avastin.
EnglishAdverse reactions were determined based on pooled data from seven randomised, double-blind, M
Działania niepożądane zostały określone na podstawie zbiorczych danych z siedmiu po
EnglishPatients who identified an effective dose entered the double-blind phase of the study.
Pacjenci, dla których zidentyfikowano dawkę skuteczną wchodzili w fazę badania z podwójnie ślepą próbą.
Englishor The purpose of the third multicentre, double-blind, randomised study was the assessment of efficacy
Celem trzeciego, wieloośrodkowego, podwójnie zaślepionego, randomizowanego badania była ocena ne
Englishof 2833 patients, of which four were double-blind placebo-controlled studies and one was an open- label study.
W pięciu dużych kontrolowanych badaniach, przeprowadzonych z udziałem 2833 pacjentów, zn
EnglishThe duration of double-blind treatment was at least 48 weeks.
Długość podwójnie ślepej próby wynosiła co najmniej 48 tyg.
Englishis In a six-month multicentre double-blind randomised trial, 0.1 % tacrolimus ointment was administered
badaniu klinicznym stosowano 0, 1 % takrolimus maść dwa razy na dobę u dorosłych z umiarkowanym aż
Englishis beta and darbepoetin alfa involving a total of 2,833 patients, of which four were double-blind placebo-
en badaniach klinicznych nad epoetyną alfa, beta i darbepoetyną alfa obejmujących łącznie 2 833
EnglishIn one double blind study, 177 patients received rotigotine and 96 patients received placebo.
W jednym badaniu z podwójnie ślepą próbą 177 pacjentów otrzymywało rotygotynę i 96 pacjentów otrzymywało placebo.
EnglishThe efficacy of Enbrel was assessed in a randomised, double-blind, placebo-controlled study.
Skuteczność produktu Enbrel oceniano w randomizowanym, z podwójną ślepą próbą badaniu klinicznym kontrolowanym placebo.
EnglishThe efficacy of Enbrel was assessed in a randomised, double-blind, placebo-controlled study.
Skuteczność produktu Enbrel oceniano w randomizowanym, z podwójnie slepą próbą badaniu klinicznym kontrolowanym placebo.
EnglishA randomized double-blind placebo controlled study was conducted in 83 patients with FAP.
Przeprowadzono randomizowane badanie z podwójnie ślepą próbą, kontrolowane z użyciem placebo obejmujące 83 pacjentów z FAP.
EnglishI mean, look, it doesn't take a double-blind, placebo-controlled study to figure out what makes a marriage not work.
Nie wymaga skomplikowanych eksprymentów z placebo, żeby rozszyfrować dlaczego małżeństwa się nie udają.
EnglishOne of the three studies included a haloperidol arm and a 9-week double-blind maintenance phase.
W jednym z badań stworzono grupę otrzymującą haloperydol, oraz zastosowano 9- tygodniową, podwójnie ślepą fazę podtrzymującą.
EnglishResponses observed during the open-label period were similar to those observed in the double-blind period.
Odpowiedzi obserwowane w otwartej fazie badania były podobne do obserwowanych w podwójnie zaślepionej fazie badania.
EnglishThe efficacy of infliximab was assessed in two multicenter, randomised, double blind studies:
Łuszczyca Skuteczność infliksymabu oceniono w dwóch wieloośrodkowych, randomizowanych badaniach klinicznych z podwójnie ślepą próbą:
EnglishFive clinical studies (4 open-label and 1 double-blind, placebo-controlled) were conducted with INCRELEX.
Z produktem INCRELEX przeprowadzono pięć badań klinicznych (cztery otwarte i jedno z podwójnie ślepą próbą, z użyciem placebo).
EnglishSupplementation Supplementation with oral olanzapine was not authorised in double-blind clinical studies.
Suplementacja W badaniach klinicznych z zastosowaniem podwójnie ślepej próby nie zezwalano na suplementację olanzapiną w postaci doustnej.
EnglishIn the double-blind and open-label psoriatic arthritis trials, 1 patient reported a serious infection (pneumonia).
i badniach otwartych, dotyczących łuszczycowego zapalenia stawów u jednego pacjenta odnotowano ciężkie zakażenie (zapalenie płuc).
EnglishIn double-blind, controlled clinical trials, the incidence of peripheral oedema by dose was as follows:
W kontrolowanych badaniach klinicznych prowadzonych metodą podwójnie ślepej próby, częstość występowania obrzęków obwodowych była następująca: