"dominant" po polsku

EN

"dominant" - polskie tłumaczenie

PL

"dominanta" - angielskie tłumaczenie

EN

EN dominant
volume_up
{przymiotnik}

The dominant kind of snobbery that exists nowadays is job snobbery.
A dominujący rodzaj snobizmu w dzisiejszych czasach dotyczy pracy.
Therefore our present dominant economic model has a systemic fault.
W związku z tym nasz obecny dominujący model gospodarczy ma wadę systemową.
In other patients, one or the other effect may be dominant.
W przypadku innych pacjentów, jeden lub drugi wpływ może być dominujący.
volume_up
panujący {przym. m.}
Given the dependence of the banking system on base money, the Eurosystem is thus in a position to exert a dominant influence on money market conditions and money market interest rates.
Z uwagi na zależność systemu bankowego od pieniądza bazowego Eurosystem ma tym samym dominujący wpływ na warunki panujące na rynku pieniężnym oraz stosowane na nim stopy procentowe.

Synonimy (angielski) dla "dominant":

dominant

Synonimy (polski) dla "dominanta":

dominanta

Przykłady użycia - "dominant" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThey're the dominant builders and to a large extent, the dominant designers.
To oni są najważniejszymi budowniczymi, i w wielkim stopniu, projektantami.
EnglishBy producing high quality wines it has secured a dominant position on the world market.
Produkując wina wysokiej jakości, zdominowała ranking producentów na rynku światowym.
EnglishThis is the view encouraged by the dominant federalist tendency in the EU institutions.
Skłonność ku federalizmowi w instytucjach unijnych sprzyja temu poglądowi.
EnglishThat is a positive point and means that footwear is no longer so dominant.
Jest to dobra wiadomość; oznacza to również, że obuwie nie stanowi teraz głównego towaru.
EnglishThe dominant things that exist here we know almost nothing about.
Dominujących organizmów, które istnieją tutaj i o których nie wiemy prawie nic.
EnglishAnimal studies suggest that the kidney is the dominant organ of clearance.
Badania na zwierzętach sugerują, że nerki są dominującym narządem odpowiedzialnym za klirens.
EnglishUnfortunately, we have seen no progress in countries where Islam is dominant - on the contrary.
Niestety, nie zauważyliśmy postępów w krajach, gdzie dominuje islam - wręcz przeciwnie.
EnglishWhile that is also the dominant vision in the Commission communication, it is not our vision.
Ponieważ wWizja ta dominuje również w komunikacie Komisji, jednakże nie jest to nasza wizja.
EnglishDistributors and the dominant food chains are continually counting their blessings here.
Dystrybutorzy i główne sieci zajmujące się sprzedażą żywności nieustannie doceniają dobre strony tej sytuacji.
EnglishThe dominant demographic event of our time is this screamingly rapid urbanization that we have going on.
Dominującym zjawiskiem demograficznym naszych czasów jest błyskawicznie postępująca urbanizacja.
EnglishMoreover, as Europeans' elected representatives, you reflect the dominant feeling in Europe.
Ponadto jako wybrani przedstawiciele Europejczyków jesteście wyrazicielami dominujących nastrojów w Europie.
EnglishThe economic view is still much too dominant and so in my opinion the strategy is too one-sided.
Widzenie ekonomiczne wciąż zbyt wyraźnie przeważa, toteż moim zdaniem ta strategia jest zbyt jednostronna.
EnglishSmall farmers need to be protected against the development of possible dominant positions on the market.
Drobni rolnicy muszą być chronieni przed wykorzystywaniem ewentualnych dominujących pozycji na rynku.
EnglishThe Russians' motives are illustrative of their dominant-power politics.
Motywy Rosji ilustrują jej politykę siły.
English30 years later, rap music is the dominant musical form of popular culture -- would never have come from the big companies.
30 lat później muzyka rap dominuje w kulturze masowej.
EnglishDistribution, rather than excretion or biotransformation, is the dominant mechanism influencing plasma clearance.
Decydującym mechanizmem wpływającym na klirens osoczowy leku jest dystrybucja, a nie wydalanie lub biotransformacja.
EnglishWith the invention of language around 50,000 years ago, the number of humans exploded, and very quickly became the dominant species on the planet.
I ludzie zaczęli migrować w stronę pozostałych zakątków świata, 2km rocznie.
EnglishBodies and physical expression are dominant.
Dominantami są ciała i przejawy cielesności.
EnglishThere are other pleasures, but this is dominant.
EnglishI personally perceive wilderness as areas undisturbed by human activities, where natural processes are dominant.
Dla mnie obszary takie to tereny, na których nie miała miejsca działalność człowieka i gdzie dominują naturalne procesy.