"domestic" po polsku

EN

"domestic" - polskie tłumaczenie

EN domestic
volume_up
{rzeczownik}

1. ogólne

Article 1 should cover not only domestic work, but also household services.
Artykuł 1 powinien obejmować nie tylko pracę domową, ale również pomoc domową.
And so we had, as was the norm, live-in domestic help, who would often come from nearby rural villages.
Mieliśmy, co było powszechne, żyjącą z nami pomoc domową z pobliskiej wsi.
Throughout the world, and in poor countries in particular, domestic services are among the lowest paid jobs.
Na całym świecie, w szczególności w krajach ubogich, pomoc domowa znajduje się wśród najgorzej opłacanych rodzajów wykonywanej pracy.

2. potoczny

domestic

Synonimy (angielski) dla "domestic":

domestic

Przykłady użycia - "domestic" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishAt the same time, risks to domestic price and cost developments are contained.
Jednocześnie ryzyko związane z cenami i kosztami wewnętrznymi jest ograniczone.
EnglishOf course this had a very negative impact on domestic growers and consumers.
Oczywiście miało to bardzo negatywny wpływ na rodzimych plantatorów i konsumentów.
EnglishThe jurisdiction has now implemented 98.4% of EU directives into domestic law.
W sądownictwie przeprowadzono już transpozycję 98,4 % dyrektyw UE do prawa krajowego.
EnglishFor the foreign press, for the audiovisual media, but not for domestic newspapers.
Dotyczą one prasy zagranicznej, mediów audiowizualnych, lecz nie czasopism krajowych.
EnglishILO Convention supplemented by a recommendation on domestic workers (vote)
Konwencja MOP uzupełniona o zalecenie w sprawie pracowników domowych (głosowanie)
EnglishThat target is to spend 3% of gross domestic product on research and development.
Jest nim przeznaczanie 3 % produktu krajowego brutto na badania i rozwój.
EnglishAnother concern is the fact that many women are also victims of domestic violence.
Kolejnym problemem jest to, że wiele kobiet jest również ofiarami przemocy w rodzinie.
EnglishEven domestic parliaments can do this, thanks to the Treaty of Lisbon.
Dzięki traktatowi z Lizbony może to uczynić nawet któryś z parlamentów krajowych.
English60  % for the ratio of government debt to gross domestic product at market prices.
60 % dla stosunku zadłużenia publicznego do produktu krajowego brutto w cenach rynkowych.
EnglishSome countries still do not have a law criminalising domestic violence against women.
W niektórych krajach wciąż nie ma prawa kryminalizującego przemoc domową wobec kobiet.
EnglishDomestic coal is much more environmentally friendly than imported coal.
Węgiel rodzimy jest o wiele bardziej przyjazny dla środowiska niż węgiel z importu.
EnglishYet this is not a mere domestic quarrel between you and Chancellor Merkel.
Nie jest to jednak kwestia wewnętrznej sprzeczki między Panem a panią kanclerz Merkel.
EnglishAll of these barriers to market access for our domestic agriculture will now be removed.
Wszystkie te bariery broniące dostępu do rynku naszym rolnikom teraz znikną.
EnglishHowever, these priorities must be very quickly converted into specific domestic measures.
Priorytety te należy jednak bardzo szybko przełożyć na konkretne działania krajowe.
EnglishVenezuela wanted to make civil society participation subject to domestic law.
Wenezuela chciała, by uczestnictwo społeczeństwa obywatelskiego podlegało prawu krajowemu.
EnglishWe hope that the legal recognition of domestic work can be achieved.
Mamy nadzieję, że uznanie pracy domowej w świetle przepisów prawa będzie możliwe.
EnglishDomestic workers are often penalised for the informal nature of their work.
Pracownicy domowi są często penalizowani w związku z nieformalnym charakterem ich pracy.
EnglishNevertheless, this is an issue for domestic legislation, not the Agreement.
Jest to jednak sprawa podlegająca ustawodawstwu krajowemu, a nie umowie.
EnglishThe participation of Belarus will depend on its domestic development.
Uczestnictwo Białorusi w partnerstwie będzie zależało od jej rozwoju wewnętrznego.
EnglishYes, we do have domestic problems and we know full well who initiated the confidence motion.
Tak, mamy problemy w kraju i doskonale wiemy, kto złożył wniosek o wotum zaufania.