EN dock
volume_up
{rzeczownik}

1. ogólne

dock
volume_up
dok {m.}
European harbours should provide this facility, and harbour administrations should be able to recover the cost incurred with dry-docking and repairing the ship.
Europejskie porty powinny je zapewnić, natomiast władze portowe powinny mieć możliwość odzyskania kosztów poniesionych w związku z udostępnianiem suchego doku i naprawą statku.

2. Botanika

dock (też: sorrel, Rumex)

Przykłady użycia - "dock" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishProducts that may benefit from exemption from or a reduction in dock dues (
Produkty uprawnione do korzystania ze zwolnienia lub obniżki podatku od dokowania (
EnglishA number of people were put in the dock and no new facts emerged.
Kilka osób zasiadło w ławie oskarżonych, a nie pojawiły się żadne nowe fakty.
EnglishYou can dock the bar under the address bar for easy access.
Pasek ten możesz umieścić pod paskiem adresu, aby był łatwo dostępny.
EnglishA civilian has never been put in the dock in a military court.
Cywil nigdy nie był sądzony przez trybunał wojskowy.
EnglishMany mistakes and one defendant in the dock: the euro.
Wiele błędów i jeden winowajca na ławie oskarżonych: euro.
EnglishTo dock the bar, follow these steps:
Aby pokazać pasek, wykonaj następujące czynności:.
EnglishThey see this Darusman report as a weapon in this campaign, and just want to put the Sri Lankan Government in the dock.
Sprawozdanie Darusmana postrzegają jako broń w tej kampanii i chcą po prostu posadzić rząd Sri Lanki na ławie oskarżonych.
EnglishIt included an exterior loading dock.
EnglishThis new building shall be combined with the heritage-listed sets of cranes that reflect the former dock area’s industrial prowess.
Nowy budynek będzie połączony z zespołem zabytkowych dźwigów portowych, symbolizującym industrialną przeszłość dzielnicy.
EnglishTo indicate that a process is still running, a Google Chrome icon will appear in the system tray on Windows and the dock on Mac.
O wciąż działającym procesie informuje ikona Google Chrome umieszczona na pasku zadań w systemie Windows lub w docku w systemie Mac OS X.
EnglishYou can dock the bar directly underneath the address bar at the top of the browser window for easy access to your favorite sites.
Aby mieć łatwy dostęp do ulubionych stron, pasek ten możesz umieścić bezpośrednio poniżej paska adresu w górnej części okna przeglądarki.
EnglishIs it a bridge or a dock?
EnglishAnd there I was chased by a pack of feral dogs on the dock, and the lead dog bit me on the ass, requiring me to go to a strange Portuguese clinic and receive an ass shot.
Tam przegoniły mnie zdziczałe psy, których lider ugryzł mnie w tyłek, a potem w dziwnej portugalskiej klinice dostałem zastrzyk w pupę.
EnglishThis murderous regime belongs at the very top of the United Nations' blacklist, and the members of the junta belong in the dock at the International Criminal Court.
Ten krwawy reżim powinien znaleźć się na pierwszym miejscu czarnej listy ONZ, a członkowie junty na ławie oskarżonych Międzynarodowego Trybunału Karnego.
EnglishBearing in mind that the general average for this period was a mere 6%, I believe that it is wrong for us to put agriculture in the dock two weeks before the Copenhagen conference.
Pamiętając, że ogólna średnia wyniosła zaledwie 6 %, uważam, że popełniamy błąd stawiając rolnictwo pod pręgierzem na dwa tygodnie przed konferencją w Kopenhadze.
EnglishThe reform proposals presented call for an even heavier investment in measures and policies that can put innocent people in the dock and bring about their conviction.
Przedstawione propozycje reform wymagają jeszcze większych inwestycji w środki i politykę mogące powodować to, że niewinne osoby trafią na ławę oskarżonych, a potem do więziennej celi.
EnglishThe night watchman had caught an employee who was stealing socks -- it was a hosiery mill, and he simply backed a truck up to the loading dock and was shoveling in mountains of socks.
Stróż złapał pracownika, który kradł skarpety - był to zakład wyrobów pończoszniczych, on po prostu cofał ciężarówką do miejsca załadunku towaru i ładował ją po brzegi skarpetami.