"discrepancy" po polsku

EN

"discrepancy" - polskie tłumaczenie

EN discrepancy
volume_up
{rzeczownik}

1. formalny

There is something of a discrepancy between scientific findings and political action.
Zachodzi pewna rozbieżność między ustaleniami naukowymi a działaniami politycznymi.
This discrepancy between Polish and European Community laws needs to be clarified.
Ta rozbieżność pomiędzy prawem polskim i wspólnotowym musi być wyjaśniona.
The other major discrepancy concerns the rights of healthcare personnel.
Druga istotna rozbieżność dotyczy praw personelu służby zdrowia.

Synonimy (angielski) dla "discrepancy":

discrepancy

Przykłady użycia - "discrepancy" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThat impasse is the result of the discrepancy or difference between the offers presented.
Impas ten jest skutkiem niezgodności lub różnic pomiędzy przedkładanymi ofertami.
EnglishThere's a discrepancy in what's happening today in the emerging economies.
Jest pewne rozdarcie w tym co dzieje się w rozwijających się gospodarkach.
EnglishThis discrepancy is the result of a shortage of organs for transplantation in comparison to need.
Ta różnica jest skutkiem braku organów do przeszczepienia w porównaniu do potrzeb.
EnglishI think this is an unacceptable discrepancy.
Taka sprzeczność jest moim zdaniem niedopuszczalna.
EnglishThere is, however, a considerable discrepancy between the number of patients waiting for a transplant and the number of patients who actually receive one.
Istnieje jednak znaczna różnica pomiędzy liczbą pacjentów czekających na przeszczep a liczbą pacjentów, którzy faktycznie go otrzymują.
EnglishCar dealers, in my country as in others, are worried about the glaring discrepancy between their scope for action and that of manufacturers.
W moim kraju, podobnie jak w innych krajach, dealerzy są zaniepokojeni rażącą rozbieżnością między ich zakresem działania, a zakresem działania producentów.
EnglishSince a discrepancy of this magnitude cannot be explained or defended objectively, this discrimination cannot, and indeed must not, be sustained any longer.
Z uwagi na fakt, że tak dużej różnicy nie da się ani wyjaśnić, ani obiektywnie obronić, dyskryminacji tej nie należy i nie wolno dłużej utrzymywać.
EnglishWe in the Group of the Greens/European Free Alliance see a very large discrepancy between the policies pursued in Europe and those pursued in the Member States right now.
My, w grupie Zielonych/Wolnego Przymierza Europejskiego widzimy ogromną przepaść między polityką Europy, a politykami państw członkowskich.
English. - (FR) I would like to use this vote to underline the permanent discrepancy that exists between the words and actions of the European Union in certain areas.
na piśmie. -(FR) Chciałbym skorzystać z tego głosowania, aby podkreślić stale występującą niezgodność pomiędzy słowami a działaniami Unii Europejskiej w określonych obszarach.