"disappointment" po polsku

EN

"disappointment" - polskie tłumaczenie

EN disappointment
volume_up
{rzeczownik}

That is a big disappointment, especially as his conclusion was 'more Europe'.
Jest to ogromne rozczarowanie, zwłaszcza że jego konkluzją było "więcej Europy”.
I want to express my disappointment at the omission of this fundamental matter.
Wyrażam moje rozczarowanie z powodu pominięcia tego zasadniczego tematu.
Disappointment could drive Turkey into the hands of Islamic extremists.
Rozczarowanie może pchnąć Turcję w objęcia islamskich ekstremistów.
disappointment (też: anticlimax, job, occupation, profession)
That is really terrific, but what a disappointment that animal welfare is only a by-product of the Commission strategy.
To naprawdę cudowne, ale jakiż to zawód, że dobrostan zwierząt stanowi jedynie produkt uboczny strategii Komisji.
Only a well-informed consumer is able to detect misleading advertising and avoid the disappointment it may cause.
Jedynie dobrze poinformowany konsument jest w stanie wykryć reklamę wprowadzającą w błąd i uniknąć zawodu, jaki może ona wywoływać.
. - I supported this joint resolution that expresses Parliament's regret and disappointment at the suspension of the WTO Doha Round.
. - Poparłem tę wspólną rezolucję, w której Parlament wyraża ubolewanie i zawód z powodu zawieszenia dauhańskiej rundy negocjacji w WTO.

Synonimy (angielski) dla "disappointment":

disappointment
appointment

Przykłady użycia - "disappointment" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishToday, however, you are aware of the sense of disappointment felt in these countries.
Dziś jednak jest pan świadomy poczucia rozczarowania w tych krajach.
EnglishFirst of all, the big disappointment this morning is that there is no one from the Council here.
Po pierwsze, dużym rozczarowaniem jest dzisiejsza nieobecność przedstawicieli Rady.
EnglishFrom my perspective, this whole programme is a huge disappointment.
Z mojego punktu widzenia cały ten program jest wielkim rozczarowaniem.
EnglishAfter this disappointment, it is important to regain the initiative.
Ważne jest, aby po tym rozczarowaniu odzyskać inicjatywę.
English- (FR) Mr President, it is difficult not to hide one's disappointment at the end of this summit.
- (FR) Panie przewodniczący! Po zakończeniu szczytu z trudem przychodzi nam ukrywanie rozczarowania.
EnglishHowever, our delight is mixed with a degree of disappointment.
Nasze zadowolenie miesza się jednak z pewnym rozczarowaniem.
EnglishMr President, the outcome of the Copenhagen Summit is a disappointment, for the reasons already stated.
Panie przewodniczący! Z wymienionych już przyczyn wyniki szczytu w Kopenhadze są rozczarowaniem.
English. - (SV) I abstained from voting because large parts of the outcome are a disappointment.
na piśmie. - (SV) Wstrzymałam się od głosu, ponieważ znaczna część końcowego rezultatu rozczarowuje.
EnglishThat would be a huge disappointment for the local people, and the EU would be responsible.
To byłoby wielkim rozczarowaniem dla społeczności lokalnej, za co Unia Europejska ponosiłaby odpowiedzialność.
EnglishWe live with the disappointment that our women won't look like it.
My jesteśmy rozczarowani, że one tak nie wyglądają.
English. - The rejection of Amendment 4 is a disappointment.
na piśmie. - Rozczarowało mnie odrzucenie poprawki 4.
EnglishUnfortunately, the last few days have been a disappointment.
Niestety kilka ostatnich dni przyniosło rozczarowania.
EnglishI think it'll be a relief to some people and a disappointment to others that I'm not going to talk about vaginas today.
Myślę, że niektórym ulży, a niektórzy będą rozczarowani, że nie będę dziś mówić o waginach.
EnglishIt is true that, at the end of a long night of negotiations, which lasted from 19:00 to 07:00, there was huge disappointment.
Prawdą jest, że pod koniec długiej nocy negocjacji, która trwała od godz. 19.00 do godz.
EnglishI consider the agreement that is now before us and on which we will be voting tomorrow a huge disappointment.
Uważam, że porozumienie, które mamy przed sobą i nad którym będziemy jutro głosować, jest bardzo rozczarowujące.
EnglishIt is often a harder, more protracted process to resolve them subsequently and the result is mutual disappointment.
Rozwiązywanie ich później jest często trudniejszym i dłuższym procesem, a wyniki rozczarowują obie strony.
EnglishWhat I read in paragraph 2 about the disappointment of the Tajik Government I find entirely astonishing.
Informacje na temat rozczarowania tadżyckiego rządu, o których czytam w ustępie 2, są dla mnie całkowicie zdumiewające.
English(SV) The Copenhagen Summit was, without doubt, a great disappointment, but the important thing now is to look to the future.
(SV) Niewątpliwie szczyt kopenhaski był rozczarowaniem, ale teraz ważne jest, aby patrzeć w przyszłość.
EnglishThe International Civil Aviation Organisation's Assembly in Montreal in September was a disappointment.
Zgromadzenie Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego, które odbyło się we wrześniu w Montrealu, było rozczarowujące.
EnglishBut, of course, we have heard from many colleagues today that there is considerable disappointment in this Parliament.
Niemniej jednak słyszeliśmy dziś, jak wielu kolegów posłów dało wyraz w tym Parlamencie znacznemu rozczarowaniu.