"to disappear" po polsku

EN

"to disappear" - polskie tłumaczenie

EN to disappear
volume_up
[disappeared|disappeared] {czasownik}

volume_up
zniknąć {czas. dk}
So it can see its environment, and then it can mimic its environment and disappear.
Sterowiec widzi swoje otoczenie i może naśladować je, aby zniknąć.
(ES) Mr President, ETA has caused a great deal of pain, and must disappear for good.
ETA spowodowała wiele bólu i powinna zniknąć na zawsze.
More than 70% of the polar bear population in the wild may disappear within 45 years.
Ponad 70 % populacji tych zwierząt żyjących na wolności może zniknąć w ciągu 45 lat.
The local reactions generally disappear within 4 hours after administration.
Reakcje miejscowe zazwyczaj zanikają w 4 godziny po podaniu preparatu.
The reactions normally disappear after a few hours when you remove the patch.
Odczyny zanikają zwykle w ciągu kilku godzin po usunięciu plastra.
These clinical signs disappear within 7 days without any particular treatment.
Te objawy kliniczne zanikają samoistnie w ciągu 7 dni.
The balconies all move to go between those configurations, but they also disappear.
Wszystkie balkony przesuwają się pomiędzy tymi konfiguracjami, ale także znikają.
These effects disappear after a few weeks and do not require any further treatment.
Działania te znikają po kilku tygodniach i nie wymagają dalszego leczenia.
Normally, these symptoms disappear if you continue treatment and keep to your recommended diet.
Zazwyczaj objawy te znikają podczas kontynuowania leczenia i stosowania zaleconej diety.
to disappear (też: to lapse, to shrink, to sink, to fade out)
volume_up
zaniknąć {czas. dk}
This was defined as the patient's main tumours having disappeared or having shrunk in size by at least 30 %.
Definiowano to jako zaniknięcie lub zmniejszenie rozmiaru głównych występujących u pacjentki guzów o co najmniej 30 %.
And just beyond it you can see features that have vanished, things that have disappeared.
A tu dalej, widać cechy terenu, które zanikły.
Historically you see that we got around 200 years ago by canals, and as that system disappeared, were replaced by railroads. ~~~ As that disappeared we came in with highways.
Historycznie przedstawia się to tak - 200 lat temu podróżowaliśmy kanałami, kiedy ten system zanikł, został zastąpiony koleją, która została wyparta przez autostrady.
volume_up
zginąć {czas. dk} [przen.]
Following the nuclear accident in Japan, thousands of people died and disappeared without trace.
Po awarii jądrowej w Japonii tysiące ludzi zginęły lub zniknęły bez śladu.
It is enough to change a single letter of ones surname in order to disappear in Europe almost without trace, and the maintenance obligation vanishes along with the debtor.
Wystarczy zmienić literę w nazwisku, aby zginąć w Europie i być niemal nie do znalezienia i wówczas obowiązek alimentacyjny nam umyka.
Albert Einstein predicted that man would only have four years of life left if the bees disappeared from the Earth, so we need to take this very seriously.
Albert Einstein przepowiadał, że jeśli na ziemi zginą pszczoły, człowiekowi pozostaną zaledwie cztery lata życia, dlatego musimy bardzo poważnie zająć się tą sprawą.
to disappear (też: to go, to hide, to take shelter, to shelter)
volume_up
schować się {czas. zwr.}
to disappear (też: to escape, to evaporate, to leak, to vanish)
volume_up
ulotnić się {czas. zwr.}
to disappear (też: to escape, to evaporate, to leak, to vanish)
volume_up
ulatniać się {czas. zwr.}

Przykłady użycia - "to disappear" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThese side effects usually disappear within one to two days without treatment.
Te działania niepożądane z reguły ustępują w ciągu jednego do dwóch bez leczenia.
EnglishI simply wanted to inform you of the fact that she did not simply disappear.
Chciałem po prostu poinformować państwa, że pani poseł nie zniknęła tak po prostu.
EnglishCombating poverty and increasing military aid will not make Yemen's problems disappear.
Zwalczanie ubóstwa i zwiększenie pomocy wojskowej nie rozwiąże problemów Jemenu.
EnglishThese effects are normally mild to moderate and often disappear after a few weeks.
Działania te są zwykle łagodne lub umiarkowane i zazwyczaj ustępują po kilku tygodniach.
EnglishItching will usually disappear within one day after the patch has been removed.
Swędzenie zazwyczaj ustaje dzień po usunięciu systemu transdermalnego.
EnglishMost reactions are transitory and disappear during continued treatment.
Wi kszo tych objawów jest zwykle przemijaj ca i ust puje w czasie trwania leczenia.
EnglishUsual warning symptoms may disappear in patients with longstanding diabetes. lp
leczenia cukrzycy, mo e doj do zmiany wczesnych objawów hipoglikemii, o czym powinni zosta z
EnglishIn general these reactions disappear within 3 weeks after the first vaccination.
Zwykle zmiany te ustępują samoistnie w czasie do 3 tygodni od pierwszego podania szczepionki.
EnglishMost reactions are transitory and disappear during continued treatment.
Większość tych objawów jest zwykle przemijająca i ustępuje w czasie trwania leczenia.
EnglishHowever, those signs disappear within 24 hours of the application.
Jednakże, wspomniane objawy ustępują w przeciągu 24 godz. po zastosowaniu produktu
EnglishIn general these reactions disappear within 3 weeks post primary vaccination.
Zwykle zmiany te ustępują samoistnie w czasie do 3 tygodni od pierwszego podania szczepionki.
EnglishThese reactions are usually transitory and normally they disappear during continued treatment.
Reakcje te są zwykle przemijające i najczęściej ustępują w trakcie dalszego leczenia.
EnglishWe are talking about vulnerable and often abandoned children who sometimes disappear from sight.
Mowa tu o bezbronnych i często porzuconych dzieciach, które czasami tracimy z oczu.
EnglishThese usually disappear after a few weeks of taking your insulin.
Objawy te są zwykle przemijające i ustępują w ciągu kilku tygodni leczenia insuliną.
EnglishUsual warning symptoms may disappear in patients with longstanding diabetes.
U pacjentów długo chorujących na cukrzycę objawy zapowiadające hipoglikemię mogą nie występować.
EnglishThese side effects usually disappear when treatment with VISTIDE is stopped.
Te działania niepożądane zwykle ustępują po przerwaniu leczenia.
EnglishThe most common ones are usually mild and will probably disappear after a short time.
Najczęściej występujące mają zwykle przebieg łagodny i prawdopodobnie ustąpią w krótkim czasie.
EnglishUsual warning symptoms may disappear in patients with longstanding diabetes.
Część pacjentów, u których występowały reakcje hipoglikemiczne po zmianie leczenia z insuliny aż
EnglishThese reactions usually disappear after a few weeks of taking your insulin.
Ust puj one zwykle po kilku tygodniach przyjmowania insuliny.
EnglishThese reactions are usually transitory and normally they disappear during continued treatment.
Objawy te są zwykle przemijające i ustępują w czasie trwania leczenia.